Προκηρύξεις

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με αντικείμενο «Καταγραφή και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, Συντονισμός δράσεων και πακέτων εργασίας, Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου έργου. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και ανάπτυξης καλών πρακτικών. Συλλογή και Αξιολόγηση καλών πρακτικών στις περιοχές μελέτης. Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσεων (Action Plan) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις απομακρυσμένες περιοχές και σε συνάρτηση με τις καλές πρακτικές του έργου SARURE. Σύνδεση σχεδίου δράσης με τρέχουσες και μελλοντικές περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα και ενσωμάτωσης αποτελεσμάτων του έργου SARURE σε αυτές. Δημιουργία στρατηγικής καινοτομίας και σχεδίου δράσης», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SARURE: Save Rural Retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 95% και από Εθνικούς Πόρους 5%, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EUROPE – αρ. πρόσκλησης 30/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ και του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ με τίτλο ”Δημιουργική Γραφή”, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για συνολικό διάστημα επτά (7) μηνών – Αρ. Πρόσκλησης 29/2019

prosklisi_29_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τριων (3) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Health and Environment – wide Associations based on Large population Surveys – HEALS: MF 2016-2017», που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπάρτζη, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 28

prosklisi_28_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του προγράμματος (ήτοι 22/03/2020) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Επιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for existing ventures – ACCEL), με κωδικό 80306, σε Διασυνοριακό Περιφερειακό Επίπεδο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ (2014-2020)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπακούρο, Καθηγητή του Τμήματος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ  – Αρ. πρόσκλησης 27

prosklisi_27_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Λειτουργίας Ιδρύματος από κρατήσεις ΠΜΣ» (κωδικός έργου 80294),  με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΔΜ για συνολικό διάστημα έως τις 31.12.2020 με δυνατότητα ανανέωσης – Αρ. Πρόσκλησης 24

prosklisi_24_2019_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Δημόσιων Σχέσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 23

80226_23_prosklisi_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε Υποψήφιο/α Διδάκτορα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-05393 και MIS 5030223, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 26/2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SDN-microSENSE», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-πρόγραμμα Horizon 2020 – αρ. πρόσκλησης 25/2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών) ΕΛΚΕ ΠΔΜ» με κωδικό έργου 52019 και επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη, για την επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών 

52019_prosklisi_22_2019 signed (1)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών) ΕΛΚΕ ΠΔΜ» με κωδικό έργου 52019 και επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη, για την επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών 

prosklisi_22_2019_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση