Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»

proskisi_36_2019_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυο (2) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Health and Environment – wide Associations based on Large population Surveys – HEALS: MF 2018», που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπάρτζη, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ για συνολικό διάστημα έως 31.12.2019 – Αρ. Πρόσκλησης 35/2019 

prosklisi_35_2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Τεχνική υποστήριξη μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων του Διιδρυματικού προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημιουργική Γραφή”, Χρήση εποπτικών μέσων, οπτική καταγραφή μαθημάτων, επεξεργασία οπτικού υλικού μαθημάτων, Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ» για συνολικό διάστημα επτά μηνών στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ και του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ με τίτλο ”Δημιουργική Γραφή”», με κωδικό 80359, Δ/ντής κ. Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος – Αρ. πρόσκλησης 29/2019

epilogi_29_2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών με αντικείμενο για την α΄θέση «Διαχειριστική Υποστήριξη Γραφείου Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020 με δυνατότητα ανανέωσης, με αντικείμενο για τη β΄θέση «Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020 με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Λειτουργίας Ιδρύματος από κρατήσεις ΠΜΣ», με κωδικό 80294, Ε.Υ. την κ. Τσακιρίδου Ελένη – Αρ. πρόσκλησης 24/2019

epilogi_24_2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Διαχειριστική υποστήριξη Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020 στο πλαίσιο του έργου«Υποστήριξη Δημόσιων Σχέσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό 80226, Ε.Υ. την κ.Τσακιρίδου Ελένη – Αρ. πρόσκλησης 23/2019

epilogi_23_2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Καταγραφή και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, Συντονισμός δράσεων και πακέτων εργασίας, Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου έργου. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και ανάπτυξης καλών πρακτικών. Συλλογή και Αξιολόγηση καλών πρακτικών στις περιοχές μελέτης Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσεων (Action Plan) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις απομακρυσμένες περιοχές και σε συνάρτηση με τις καλές πρακτικές του έργου SARURE. Σύνδεση σχεδίου δράσης με τρέχουσες και μελλοντικές περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα και ενσωμάτωσης αποτελεσμάτων του έργου SARURE σε αυτές. Δημιουργία στρατηγικής καινοτομίας και σχεδίου δράσης» για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στο πλαίσιο του έργου «SAVE RURAL RETAIL – SARURE», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 95% και από Εθνικούς Πόρους 5%, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EUROPE, με κωδικό 80392, Ε.Υ. τον κ. Μπακούρο Ιωάννη – Αρ. πρόσκλησης 30/2019

oristikos_pinakas_30_2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Διαχειριστική Υποστήριξη του έργου– υπεύθυνος ολοκλήρωσης εγχειριδίου αποτελεσμάτων έργου» για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του προγράμματος (22.03.2020) στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for existing ventures – ACCEL), με κωδικό 80306, σε Διασυνοριακό Περιφερειακό Επίπεδο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ (2014-2020)», Ε.Υ. τον κ. Μπακούρο Ιωάννη – Αρ. πρόσκλησης 27/2019

oristikos_pinakas_27_2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης τριών (3) εξωτερικών συνεργατών: α) Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο «Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης του ποσοστού της ανθρώπινης έκθεσης σε ρυπογόνους παράγοντες» για συνολικό διάστημα 5 μηνών, β) Δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες με αντικείμενο «Υποστήριξη του Επιστημονικά Υπεύθυνου στην Υποβολή Προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων», για συνολικό διάστημα δύο (2) μηνών στο πλαίσιο του έργου «Health and Environment – wide Associations based on Large population Surveys – HEALS: MF 2016-2017», που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (εσ. κωδικό 80283 και Ε.Υ. τον κ. Μπάρτζη Ιωάννη – Αρ. πρόσκλησης 28/2019

oristikos_pinakas_28_2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών: α) Δύο (2) εξωτερικοί συνεργάτες με αντικείμενο τη «Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων, Υποστήριξη Τμήματος Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020 με δυνατότητα ανανέωσης,  β) Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο την υποστήριξη Διοικητικού και Νομικού Τμήματος, για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020 με δυνατότητα ανανέωσης , γ) Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο την υποστήριξη Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020 με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών) ΕΛΚΕ ΠΔΜ» με κωδικό 52019 και Ε.Υ. την κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη – Αρ. πρόσκλησης 22/2019

oristikos_pinakas_22_2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας σε δύο (2) υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο του έργου «Εκπαιδευτικό ρομπότ με συναισθηματική νοημοσύνη» – EI-EDUROBOT – αρ. πρόσκλησης 34/2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης ενός ερευνητή στο πλαίσιο του έργου «SDN-microSENSE – Horizon 2020-Αρ. πρόσκλησης 25/2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης ενός (1) υποτρόφου στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-05393 και MIS 5030223, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»- αρ. πρόσκλησης 26-2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του προγράμματος (ήτοι 22/03/2020) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for existing ventures – ACCEL), με κωδικό 80306, σε Διασυνοριακό Περιφερειακό Επίπεδο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ (2014-2020)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπακούρο, Καθηγητή του Τμήματος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 27/2019

341_4.1.9 Έγκριση εισήγησ επιλογ 1 εξωτ συνεργ_80306_27_2019 signed

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την χορήγηση δύο (2) ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εργαλείο ελέγχου λογισμικών διαχείρισης ενέργειας», SECT, με κωδικό έργου ΔΕΡ7-0019898 και MIS 5038610, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020, Δράση Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – αρ. πρόσκλησης 33/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή τριών (3) εξωτερικών συνεργατών: α) ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης για συνολικό διάστημα 5 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.440,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα ανανέωσης με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, β) δυο (2) εξωτερικοί συνεργάτες για συνολικό διάστημα 2 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1.500,00 € έκαστος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Health and Environment – wide Associations based on Large population Surveys – HEALS: MF 2016-2017», που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας , με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπάρτζη, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 28/2019.

epilogi_28_2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση