Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ερευνητή και ενός εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP» – αρ. πρόσκλησης 58/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τέσσερεις (4) εξωτερικούς συνεργάτες για χρονικό διάστημα έως τις 31/07/2022 (ημερομηνία λήξης της Α΄ Φάσης του έργου), με δυνατότητα παράτασης, με συμβάσεις έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στις ΜμΕ τροφίμων με στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους» (Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth) με ακρωνύμιο FRiDGE και κωδικό PGI05831, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE, με κωδικό έργου 80341 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στημονιάρη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 57/2019

prosklisi_57_2019_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα είκοσι δύο (22) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.638,69€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υδραυλικά Έμβολα Υψηλής Ειδικής Αντοχής από σύνθετα υλικά ινών άνθρακα για ευρεία χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», που  συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γιαγκόπουλο Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 56/2019

prosklisi_56_2019_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς χορήγηση  μίας  (1)  ανταποδοτικής υποτροφίας για συνολικό διάστημα 22 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 22.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υδραυλικά έμβολα υψηλής ειδικής αντοχής από σύνθετα υλικά ινών άνθρακα για ευρεία χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» που  συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γιαγκόπουλο Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 55/2019

prosklisi_55_2019_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών με  προϋπολογισθέν ποσό 6.000,00€ έκαστος,  (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), για συνολικό διάστημα έως  τη λήξη του έργου (06.06.2019), με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του έργου «A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas – CLIMATREE: MF 2018» με εσωτερικό κωδικό 80416, που χρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη, Λέκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 54/2019

prosklisi_54_signed

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 46/2019

anakoinoisi_sinenteyxeon_46_2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή δύο υποτρόφων – ερευνητών (χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών), με αντικείμενο τη συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν την επιστημονική/ερευνητική υποστήριξη του έργου και πειραματικές μελέτες για την υλοποίηση του φυσικού του αντικειμένου, στην δημιουργία αναφορών στα αγγλικά και στην συγγραφή εκθέσεων σχετικών με τα αντικείμενα του έργου αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2 προς παραγωγή χημικών προστιθέμενης αξίας (αιθυλενίου), και χρονικό διάστημα για τη Θέση Α 12 μηνών και με προϋπολογισθέν ποσό των 10.200,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και για τη Θέση Β, για χρονικό διάστημα 12 μηνών και με προϋπολογισθέν ποσό των 9.600€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ- 00782, MIS 5030311 και εσωτερικό κωδικό 80233 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 41/2019

epilogi_41_2019

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης για τη χορήγηση 2 υποτροφιών στο πλαίσιο του έργου EI-EDUROBOT – αρ. πρόσκλησης 34/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή 2 εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου SDN microsense – αρ. πρόσκλησης 43/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «SECURE AND PRIVATE SMRT GRID-SPEAR: MF 2018 – αρ. πρόσκλησης 45/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη – ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «sMart fArming with dRoneS» – αρ. πρόσκλησης 44/2019

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Μαιευτικής, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: «Παιδιατρική – Νεογνολογία», «Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων με Συστήματα Πληροφορικής», «Γυναικολογία – Μαιευτική», «Μικροβιολογία – Βιοφυσική» και «Ψυχολογία», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία  – Αρ. Πρόσκλησης 36/2019 – Τμήμα Μαιευτικής

349_oristikos_pinakas_MAI_36_2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε έναν / μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas – CLIMATREE: MF 2018», που χρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη, Λέκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 53/2019

prosklisi_53_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε έναν / μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas – CLIMATREE: MF 2018», που χρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη, Λέκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 52/2019

prosklisi_52_signed

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικό πεδίο: «Τηλεπικοινωνίες (A)» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία  – Αρ. Πρόσκλησης 39/2019 – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

oristikos_pinakas_THMMY_39_2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση