Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου “Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης“ – αρ. πρόσκλησης 04/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής στερεού ηλεκτρολύτη και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης” – αρ. πρόσκλησης 03/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες ενέργειες προς την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions)», με ακρωνύμιο Ε-ΜΟΒ και κωδικό PGI06133, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE, με εσωτερικό κωδικό 80342 και με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τσιαμήτρο Δημήτριο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 2/2020

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο Βοηθητική ερευνητική εργασία, στο πλαίσιο του έργου ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ MΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, DRONE INNOVATION IN SAFFRON AGRICULTURE SURVEILLANCE (DIAS) – Saffron Drones – Αρ. πρόσκλησης 61/2019

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης για τη χορήγηση μιας (1) ακαδημαϊκής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ευφυούς και ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων», IEnGreen – Αρ. πρόσκλησης 62/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ενός μεταδιδάκτορα ερευνητή και ενός ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SDN-microSENSE» – αρ. πρόσκλησης 66/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τεχνική Υποστήριξη έργων  ΕΛΚΕ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας – Αρ. Πρόσκλησης 1/2020

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων – εφαρμογή στην παραγωγή ενέργειας», κωδικός έργου T7ΔKI-00388, 5049162 και εσωτερικό κωδικό 80364 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 71/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για τη χορήγηση μιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων», κωδικός έργου T7ΔKI-00356, MIS 5049161 και εσωτερικό κωδικό 80365 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 73/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων», κωδικός έργου T7ΔKI-00356, MIS 5049161 και εσωτερικό κωδικό 80365 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 74/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ- 00782, MIS 5030311 και εσωτερικό κωδικό 80233, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία – Αρ. Πρόσκλησης 67/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με αντικείμενο «Τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων του ΠΔΜ (Αμφιθέατρα, Βιβλιοθήκη, Αίθουσες Διδασκαλίας) στην Καστοριά», στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Υποστήριξη έργων ΕΛΚΕ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας (εσωτ. κωδικό 80003) – Αρ. Πρόσκλησης 68/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα CAD/CAM και σχεδιασμός προϊόντων» με Δ/ντή τον κ. Κακούλη Κωνσταντίνο με εσωτερικό κωδικό 80357 – Αρ. Πρόσκλησης 65/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για τη χορήγηση μιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου «Development, implementation and application of advanced mathematical programming algorithms (linear, integer, and nonlinear programming)», που χρηματοδοτείται από το Carnegie Mellon University, κωδ. έργου 80380, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Πλόσκα Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 70/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Teacher Training and Attention in Aytism – TTAA», με κωδικό έργου 80439 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ – Strategic Partnerships, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Αλευριάδου Αναστασία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 63/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση