Προκηρύξεις

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Project 101070455 — DYNABIC», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- πρόγραμμα Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80942 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. πρόσκλησης 51/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «EUDiTi – Europe Digi Twins», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81218 που χρηματοδοτείται από τη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Δασυγένη Μηνά, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 63/2024 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» (ID 16618) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81037 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 62/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη υποδομών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υποβοήθηση της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 2024», με κωδικό 81179 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μαρόπουλο Στέργιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 61/2024 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τεσσάρων εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας – SYNERGiNN EDIH», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81244, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6001586, και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μαρόπουλο Στέργιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 60/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ο αντίκτυπος ενός Παρατηρητηρίου Δίκαιης Μετάβασης στην ενεργειακή μετάβαση. Διερεύνηση συνεργειών με τη χωρική δικαιοσύνη και την τοποκεντρική διακυβέρνηση» Project Acronym: JT-OBSERVATORY, της δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» Ελλάδα 2.0 (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81164 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τοπάλογλου Ελευθέριο, Αναπληρωτή  του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 59/2024

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Φάβα Σαντορίνης: Βελτίωση παραγωγικότητας, παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και περιγραφή της παραδοσιακής ποικιλίας και ανάπτυξη προσαρμοσμένων καλλιεργούμενων υλικών» Μ116ΣΥΝ2-00135 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου Υπομέτρο 16.1 – 16.2 Δράση 2 με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80990 και Ε.Υ. τον κ. Παπαθανασίου Φωκίωνα, Αρ. Πρόσκλησης 50/2024.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Φασόλι και Φάβα Φενέου: Αναβάθμιση αγρονομικής αξίας και κατοχύρωση των παραδοσιακών ποικιλιών_Μ16ΣΥΝ2- 00320» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου Υπομέτρο 16.1 – 16.2 Δράση 2 με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80671 και Ε.Υ. τον κ. Παπαθανασίου Φωκίωνα, Αρ. Πρόσκλησης 49/2024.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση της αγροκομικής αξίας πλακέ του φασολιού Πρεσπών για την εγγραφή και κατοχύρωση της παραδοσιακής ποικιλίας_Μ16ΣΥΝ2-00181» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου Υπομέτρο 16.1 – 16.2 Δράση 2 με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80670 και Ε.Υ. τον κ. Παπαθανασίου Φωκίωνα, Αρ. Πρόσκλησης 48/2024

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σίκαλη Βεύης: βελτίωση της παραγωγικότητας και της σταθερότητας για καλλιέργεια σε βιολογικά περιβάλλοντα ή σε περιβάλλοντα χαμηλών εισροών, με παράλληλη ανάδειξη της διατροφικής αξίας_Μ16ΣΥΝ2-00321» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου Υπομέτρο 16.1 – 16.2 Δράση 2 με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80669 και Ε.Υ. τον κ. Παπαθανασίου Φωκίωνα, Αρ. Πρόσκλησης 47/2024.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SUB2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Χειροτεχνία» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200774, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πυλώνας Ανάκαμψης 4, Άξονας 4.6, Κωδικός Δράσης 16293 με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81130 και Ε.Υ. τον κ. Ζιώγα Ιωάννη, Αρ. Πρόσκλησης 44/2024.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης» στο πλαίσιο της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» ID 16618, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81086 και Ε.Υ. τον κ. Αγγελίδη Παντελή, Αρ. Πρόσκλησης 43/2024.

Έγκριση προσωρινού και οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καθολική και Διαλειτουργική Πλατφόρμα για τη βιώσιμη Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία – Universal – interoperative sustainable agri-water management platform» – Acronym: UNIVERSWATER που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81234 και Ε.Υ. την κ. Λούτα Μαλαματή, Αρ. Πρόσκλησης 58/2024

Έγκριση προσωρινού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παραγωγή αρνίσιου κρέατος υψηλής προστιθέμενης αξίας με την προσθήκη αρωματικών φυτών και ελαιών στη διατροφή των προβάτων – AROMATIC LAMB», του προγράμματος «Υπομέτρο 16.1 – 16.2 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα κα τη βιωσιμότητα της Γεωργίας» της Δράσης 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81108 και Ε.Υ. τον κ. Μαρόπουλο Στέργιο, Αρ. Πρόσκλησης 57/2024

Έγκριση προσωρινού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διερεύνηση του Ρόλου των Εξωκυτταρικών Πρωτεϊνών στη Μηχανική Απόκριση Ανευρύσματος Ανιούσας Θωρακικής Αορτής Ενήλικου Ανθρώπου Χρησιμοποιώντας Ολοκληρωμένες Υπολογιστικές και Πειραματικές Τεχνικές» με κωδικό έργου 14862, που χρηματοδοτείται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81117 και Ε.Υ. τον κ. Τσάμη Αλκιβιάδη, Αρ. Πρόσκλησης 54/2024

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση