Προκηρύξεις

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 23/2020

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 24/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τριών (3) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Η ικανότητα γενοτύπων καλαμποκιού να αξιοποιούν τις διαθέσιμες εισροές σε ατομικό επίπεδο και η αναζήτηση κατάλληλων μυκορριζικών εμβολίων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας» – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MYCCORN, με MIS 5030599, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους (κωδικός έργου 70234), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων, Καθηγητή Τμήματος Γεωπονίας – Αρ. Πρόσκλησης 30/2020

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης τριών (3) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT “ARRANGE-ICT”, Project Code20181- BG01-KA203-04802, Community Programme “Erasmus+” – Αρ. πρόσκλησης 14/2020

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης ενός (1) ερευνητή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SMART FARMING WITH DRONES-MARS» – Αρ. Πρόσκλησης 20/2020

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο του έργου «SPEAR Secure and Private Smart Grid» – Αρ. Πρόσκλησης 6/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη δυο (2) συμβάσεων  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη υποδομών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υποβοήθηση της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», με κωδικό 80461 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μαρόπουλο Στέργιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 29/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ένος (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με εσωτερικό κωδικό 70100 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Θεοδουλίδη Θεόδωρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 28/2020

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 22/2020

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 21/2020

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», που χρηματοδοτείται από τη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δασυγένη Μηνά, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (εσωτ. κωδικό 80376) – Αρ. Πρόσκλησης 18/2020

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βιώσιμες και σχεδόν μηδενικών εκπομπών κοινότητες και ο ρόλος των δημοσίων κτιρίων (Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings)», με ακρωνύμιο nZECom και κωδικό 70369, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στημονιάρη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 17/2020

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη υποδομών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υποβοήθηση της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», με κωδικό 80461 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μαρόπουλο Στέργιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (εσωτ. κωδικό 80416) – Αρ. Πρόσκλησης 19/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «ΜΠΣ: Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Κακούλη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων – Αρ. Πρόσκλησης 27/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου (κωδικός rescom 70244),  στo πλαίσιο του προγράμματος “Διεθνές Διιδρυματικό κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών”,  με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ευάγγελο Σίσκο, Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Αρ. Πρόσκλησης 26/2020

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση