Προκηρύξεις

Επικύρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: «Επιστήμες της Αγωγής», «Θετικών Επιστημών», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 36/2019

epilogi_econ_36_2019

Επικύρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: «Επιστήμες της Αγωγής», «Θετικών Επιστημών», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 36/2019

epilogi__TEET_36_2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ερευνητή στο πλαίσιο του έργου «Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά» – SMARTBIN – αρ. πρόσκλησης 40/2019

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020” – Αφορά το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το Επιστημονικό Πεδίο “Θεωρητική, Πειραματική και Βιομηχανική Ρευστοδυναμική” και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και το Επιστημονικό Πεδίο “Τηλεπικοινωνίες Α” – Αρ. Πρόσκλησης 39/2019

proskisi_39_2019_signed

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης για την επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών με αντικείμενο για την α΄θέση «Διαχειριστική Υποστήριξη Γραφείου Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020, με αντικείμενο για τη β΄θέση «Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Λειτουργίας Ιδρύματος από κρατήσεις ΠΜΣ», με κωδικό 80294, Ε.Υ. την κ. Τσακιρίδου Ελένη – Αρ. πρόσκλησης 24/2019

oristikos_pinakas_24_2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Διαχειριστική υποστήριξη Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 16.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δημόσιων Σχέσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό 80226, Ε.Υ. την κ. Τσακιρίδου Ελένη – Αρ. πρόσκλησης 23/2019

oristikos_pinakas_23_2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Καταγραφή και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, Συντονισμός δράσεων και πακέτων εργασίας, Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου έργου. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και ανάπτυξης καλών πρακτικών. Συλλογή και Αξιολόγηση καλών πρακτικών στις περιοχές μελέτης Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσεων (Action Plan) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις απομακρυσμένες περιοχές και σε συνάρτηση με τις καλές πρακτικές του έργου SARURE. Σύνδεση σχεδίου δράσης με τρέχουσες και μελλοντικές περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα και ενσωμάτωσης αποτελεσμάτων του έργου SARURE σε αυτές. Δημιουργία στρατηγικής καινοτομίας και σχεδίου δράσης» για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο του έργου «SAVE RURAL RETAIL – SARURE», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 95% και από Εθνικούς Πόρους 5%, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EUROPE, με κωδικό 80392, Ε.Υ. τον κ. Μπακούρος Ιωάννης – Αρ. πρόσκλησης 30/2019

oristikos_pinakas_30_2019

Επικύρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: «Επιστήμες της Αγωγής», «Θετικών Επιστημών», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ.Πρόσκλησης 36/2019

epilogi_eled_36_2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Τεχνική υποστήριξη μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων του Διιδρυματικού προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημιουργική Γραφή”, Χρήση εποπτικών μέσων, οπτική καταγραφή μαθημάτων, επεξεργασία οπτικού υλικού μαθημάτων, Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ» για συνολικό διάστημα επτά μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ και του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ με τίτλο ”Δημιουργική Γραφή”», με κωδικό 80359, Δ/ντής κ. Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος – Αρ. πρόσκλησης 29/2019 

oristikos_pinakas_29_2019

Επικύρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: «Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές προϋποθέσεις της Αγωγής», «Ελληνική και Παιδική Λογοτεχνία Δημιουργική Γραφή», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 36/2019, αρ. απόφ.327/6-9-2019 Συνέλευσης του ΠΤΝ

prosorinos_pinakas_Nured_36_2019

Επικύρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: α) «Πληροφορική», «Τηλεπικοινωνίες (Β)», «Τηλεπικοινωνίες (Γ)», «Τηλεπικοινωνίες (Δ)», «Ηλεκτρονική», που αφορούν τα προγράμματα σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και β) τα επιστημονικά πεδία: «Ηλεκτρομηχανολογικές Εφαρμογές – Κινητήρια Συστήματα», «Υψηλές Τάσεις», «Ηλεκτρονικής – Αυτοματισμού – Επικοινωνιών», «Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» , «Επιστήμες Μηχανικού», «Μαθηματικά», «Ενεργειακή Οικονομία», και «Ηλεκτρική Ισχύς» που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 36/2019, αρ. απόφ. 30/11-9-2019 Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

prosorinos_pinakas_THM_36_2019

Επικύρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία «Νέες Τεχνολογίες και Πολιτική», «Επικοινωνίας και ΜΜΕ», «Νέες Τεχνολογίες και Πολιτισμός», «Νέες Τεχνολογίες στην Τέχνη και την Τυπογραφία», «Νέες Τεχνολογίες στην επικοινωνία και την εκπαίδευση», «Πληροφορική», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 36/2019, αρ. απόφ. 6/9-9-2019 (προσωρινής) Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.

prosorinos_pinakas_CDM_36_2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ MΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, DRONE INNOVATION IN SAFFRON AGRICULTURE SURVEILLANCE (DIAS) – Saffron Drones»- αρ. πρόσκλησης 38/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για τη χορήγηση δύο (2) ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο του έργου «Εργαλείο ελέγχου λογισμικών διαχείρισης ενέργειας», SECT – αρ. πρόσκλησης 33/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη – ερευνητή στο πλαίσιο του έργου «Εκπαιδευτικό ρομπότ με συναισθηματική νοημοσύνη»-EI-EDUROBOT – αρ. πρόκκλησης 31/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση