Προκηρύξεις

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Behavioral Insights and effective energy policy actions” Horizon 2020 – αρ.διακ. 05/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε ένα/μια προπτυχιακό/η φοιτητή/τρια, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047196, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80601 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μάρκο Γ. Τσίπουρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 104/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 13 «Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» της Πράξης «Δράσεις Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5158681, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80848 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ευκολίδη Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 103/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκτίμηση παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας – αποτύπωση Υδρογεωλογικών Συνθηκών», με Κωδικό ΟΠΣ 5087317, του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» που συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ EOX) 2014-2021 με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80782 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Αμανατίδου Ελισάβετ Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 102/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80538, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία)» ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Μαλαματή Λούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 101/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ερευνητή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυής Πλατφόρμα Υποστήριξης Διάγνωσης/ Σταδιοποίησης Ευρημάτων σε Βιοψίες με Βαθιά Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80684 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μάρκο Τσίπουρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 100/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τσουκνίδα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 99/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε ένα/μια υποψήφιο/α διδάκτορα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τσουκνίδα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 98/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Smart Technologies and Innovation Systems in Regional Development: Approach with System Dynamics», που χρηματοδοτείται από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ.), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80589 και επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σαμαρά Ελπίδα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 97/2023 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τεχνική Υποστήριξη έργων  ΕΛΚΕ», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70003 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 96/2023 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετατροπή των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων σε δευτερεύοντα συστατικά ζωοτροφών μέσω συστημάτων κυκλικής οικονομίας, που χρηματοδοτείται από το Horizon 2020 Research and Innovation Programme, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80685 και επιστημονικά υπεύθυνο την κα Ελένη Κασαπίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 95/2023 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιογεωγραφική σύγκριση των παραγόντων που επηρεάζουν την αφθονία εισβολικών ειδών σε φυσικά και μη φυσικά οικοσυστήματα», με κωδικό για τη διαχείρισης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80945 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γιάντση Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 94/2023 

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την ενίσχυση της Αριστείας στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80605 και Ε.Υ. τον κ. Τσουκνίδα Αλέξανδρο, Αρ. Πρόσκλησης 82/2023

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 7 «Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών», του έργου «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5158681», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80842 και Ε.Υ. τον κ. Παρίση Κωνσταντίνο, Αρ. Πρόσκλησης 78/2023.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στη Δυτική Μακεδονία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047196, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80601 και Ε.Υ. τον κ. Τσίπουρα Μάρκο, Αρ. Πρόσκλησης 75/2023.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση