Προκηρύξεις

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 49/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο (2) φοιτητών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Η ικανότητα γενοτύπων καλαμποκιού να αξιοποιούν τις διαθέσιμες εισροές σε ατομικό επίπεδο και η αναζήτηση κατάλληλων μυκορριζικών εμβολίων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας» – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MYCCORN, με MIS 5030599, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70234, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Φωκίων Παπαθανασίου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας – Αρ. Πρόσκλησης 81/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καθοδηγητική αναλυτική και προηγμένη διαχείριση του εργατικού δυναμικού για βελτιστοποιημένη λειτουργία και συντήρηση ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας» PANAMA  με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80532, κωδικό ΟΠΣ 5070461 της πράξης “ERA-NETS 2019b” – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ERA-NETS» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ και  επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Χριστοφορίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 80/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καθοδηγητική αναλυτική και προηγμένη διαχείριση του εργατικού δυναμικού για βελτιστοποιημένη λειτουργία και συντήρηση ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας» PANAMA  με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80532, κωδικό ΟΠΣ 5070461 της πράξης “ERA-NETS 2019b” – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ERA-NETS» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ και  επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Χριστοφορίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 79/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιστημονική αναζήτηση αιτιώδους σχέσης μεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μελιού Καστοριάς και της γεωγραφικής προέλευσής του», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80753 και επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Μέλφου Αικατερίνη Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας – Αρ. Πρόσκλησης 78/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή/τρια, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυείς Νοσοκομειακές Κλίνες Νοσηλείας Ασθενών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80516 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μάρκο Τσίπουρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 77/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε ένα/μια (1) υποψήφιο/α διδάκτορα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-καταλυτικών υλικών και αντιδραστήρων για την αποδοτική και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς ελαφρές ολεφίνες NANOLEFINS», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80771, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μαρνέλλο Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 76/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-καταλυτικών υλικών και αντιδραστήρων για την αποδοτική και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς ελαφρές ολεφίνες NANOLEFINS», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80771, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μαρνέλλο Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 75/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-καταλυτικών υλικών και αντιδραστήρων για την αποδοτική και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς ελαφρές ολεφίνες NANOLEFINS», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80771, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μαρνέλλο Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 74/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών – ειδικών παιδαγωγών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – Υποέργο 1, που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80466 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Πνευματικό, Καθηγητή Εξελικτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης – Αρ. Πρόσκλησης 73/2022

   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT-TERMINET – Η2020», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-πρόγραμμα Horizon 2020, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80530 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 72/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για τον Δήμο Κοζάνης», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80612, που χρηματοδοτείται από τον Δήμο Κοζάνης, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Πλόσκα Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 71/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80538, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία)» ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Μαλαματή Λούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 70/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80538, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία)» ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Μαλαματή Λούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 69/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047196, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μάρκο Γ. Τσίπουρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 68/2022

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση