Προκηρύξεις

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 54/2021

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε δυο (2) υποψήφιους διδάκτορες, για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) μηνών με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της λήξης του έργου και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€) έκαστη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80605 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τσουκνίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 28/2021.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «StoryLogicNet Community-Collaborative Writing for Children’s Multiliteracy Skills Utilising Multimodal Tools» με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80348 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μπράτιτση Θαρρενό. Αρ. Πρόσκλησης 37/2021

Έγκριση οριστικού πίνακα προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτιστοποίηση καλλιεργειών μανιταριών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με τη χρήση γεωργίας ακριβείας – SMART», ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΔΜΡ1-0016521 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80543 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Ενίσχυσης «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Αρ. Πρόσκλησης 38/2021

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τεχνική Υποστήριξη έργων ΕΛΚΕ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70003 – Αρ. Πρόσκλησης 40/2021

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή (5) εξωτερικών συνεργατών για συνολικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017), με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης σε Θέματα Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Οικολογικής Συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80457 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τσανακτσίδη Κωνσταντίνο Καθηγητή Τμήματος Χημικών Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 41/2021

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή δυο (2) ερευνητών, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Smart faRming innOvatiOn Training – SmartROOT» με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80535 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη – Αρ. Πρόσκλησης 42/2021

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/05/2022 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017), με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Λογιστική και Ελεγκτική 2020-2021», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80583 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Πιτόσκα Ηλέκτρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Αρ. Πρόσκλησης 44/2021

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για συνολικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017), με σύμβαση έργου , στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Παρακρατήσεις υπέρ Ιδρύματος από ΠΜΣ», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80395 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ιορδανίδη Γεώργιο, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης – Αρ. Πρόσκλησης 50/2021

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων», κωδικός έργου T7ΔKI-00356, MIS 5049161 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70365, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 47/2021

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για συνολικό διάστημα δεκαέξι (16) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017), με δυνατότητα παράτασης με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΔΜ και του τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ με τίτλο ”Δημιουργική Γραφή” “2020-2021″», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80553 επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών – Αρ. Πρόσκλησης 51/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε ένα / μια μεταδιδάκτορα ερευνητή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80605 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τσουκνίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. πρόσκλησης 76/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε ένα / μια υποψήφιο διδάκτορα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80605 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τσουκνίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 75/2021 

Διαβούλευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΛΚΕ-Προμήθεια Εξοπλισμού –Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών

Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Προμήθεια Εξοπλισμού –Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών» αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε μοναδικό κωδικό 21DIAB000016253 Παρακαλούμε στο...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης” 2020-2021», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80595 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ασημόπουλο Νικόλαο, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. πρόσκλησης 74/2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση