Προγράμματα

SmartROOT: Smart faRming innOvatiOn Training

Στόχος του SmartROOT είναι ο σχεδιασμός ενός κοινού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα των Μικτών Γεωργικών Συστημάτων, αξιοποιώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιπλέον, το...   Περισσότερα

MARS: Smart Farming with Drones

Το MARS στοχεύει στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την παρακολούθηση καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και για τη διασύνδεση μη-επανδρωμένων αεροσκαφών, γεωπληροφοριακών συστημάτων και...   Περισσότερα

ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT

Το ARRANGE-ICT επικεντρώνεται στην αναγνώριση και καταγραφή των εξελίξεων της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προκειμένου να αξιοποιηθούν από τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα...   Περισσότερα

JAUNTY: Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems

Το JAUNTY στοχεύει να αναπτύξει εξ’ αποστάσεως μαθήματα και εργαστήρια στον τομέα των συστημάτων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας. Τα μαθήματα παρέχονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ενώ...   Περισσότερα

TERMINET: nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT

Στόχος του TERMINET είναι η ανάπτυξη μιας νέας αρχιτεκτονικής για την επόμενη γενιά του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Η αρχιτεκτονική βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως...   Περισσότερα

SPEAR:Secure and PrivatE smArt gRid

Το SPEAR αποτελεί μια καινοτόμα λύση για την ενίσχυση της κυβερνο-ασφάλειας των έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων. Συγκεκριμένα, το SPEAR στοχεύει να αναπτύξει μια ενοποιημένη πλατφόρμα,...   Περισσότερα

SDN-microSENSE: SDN – microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm

Το SDN-microSENSE στοχεύει στην ανάπτυξη ασφαλών, ιδιωτικών και ανθεκτικών σε κυβερνοεπιθέσεις εργαλείων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας , καθώς και...   Περισσότερα

EVIDENT: bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions

Στόχος του EVIDENT είναι η ανάλυση καταναλωτικών συμπεριφορών και ανάπτυξη αποτελεσματικών δράσεων ενεργειακής πολιτικής. Μέσω του έργου θα αναπτυχθούν νέες μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων και...   Περισσότερα

Intelli-WheelChair: Ευφυές ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο κινούμενο αποκλειστικά από νοητικές και φωνητικές εντολές

Στα πλαίσια του έργου «Intelli-Wheelchair»,  θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο, η κίνηση του οποίου θα ελέγχεται αποκλειστικά μέσω νοητικών και φωνητικών...   Περισσότερα

«Διερεύνηση και αποτύπωση προβλημάτων και αναγκών εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο της ενεργειακής μετάβασης-απολιγνιτοποίησης».

Η χώρα έχει εισέλθει στη φάση της ενεργειακής μετάβασης με την απόφασή της να επιταχύνει τις εξελίξεις που αφορούν στην απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής...   Περισσότερα

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ατμοσφαιρικού Υπολογιστικού Προτύπου Αστικού Θόλου Υψηλής Ανάλυσης για Ενεργειακές Εφαρμογές σε Δομημένες Περιοχές

Το αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ατμοσφαιρικού υπολογιστικού προτύπου αστικού θόλου (urban canopy) σε πολύ υψηλή χωρική ανάλυση. Το πρότυπο θα παρέχει τις...   Περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των ορυχείων του ΛΚΔΜ στις εκπομπές – συγκεντρώσεις ΑΣχ, από τις σημερινές και από τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες, στις πηγές και τους αποδέκτες

Η ποσοτικοποίηση, στη βάση μετρήσεων, των εκπομπών ΑΣx ανά ορυχείο στο σύνολο του και ανά επιμέρους δραστηριότητα (εκσκαφή, μεταφορά, απόθεση – στείρα, λιγνίτης –...   Περισσότερα

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)»

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) εντάσσεται οργανικά στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας, και ειδικότερα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας....   Περισσότερα

Critical Thinking for Successful Jobs

Το πρόγραμμα THINK4JOBS ενώνει μία διεπιστημονική ομάδα με Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κριτικής Σκέψης από πέντε χώρες...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση Εσόδων των νέων Π.Μ.Σ. του ΠΔΜ (πρώην ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.4 του  Ν.4485/2017», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70300 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας – Αρ. Πρόσκλησης 3/2021

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση