Προγράμματα

Newfeed – Μετατροπή των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων σε δευτερεύοντα συστατικά ζωοτροφών μέσω συστημάτων κυκλικής οικονομίας

Το έργο NEWFEED (Turn Food Industry By–products into secondary Feedstuffs via Circular–Economy Schemes) αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA και χρηματοδοτείται μέσω του πλαισίου Ε.Ε....   Περισσότερα

Εκπόνηση τεχνικο-οικονομικής μελέτης για τη συγκριτική αξιολόγηση σύγχρονων συστημάτων έξυπνων μετρητών κατανάλωσης νερού και τεχνολογιών μετάδοσης δεδομένων

Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης που ανατέθηκε στο εργαστήριο από τη ΔΕΥΑ Κοζάνης. Περιλαμβάνει μία συγκριτική οικονομοτεχνική ανάλυση και εκτίμηση των επικρατέστερων...   Περισσότερα

Σύστημα παρακολούθησης ευζωίας και διαχείρισης μικρών μηρυκαστικών στην ευρύτερη περιοχή του Μπούρινου (WELLNESS) – 1η Φάση

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και στην πιλοτική εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος κτηνοτροφίας ακριβείας (Precision Livestock Monitoring and Management System) βασισμένο σε τεχνολογίες διαδικτύου...   Περισσότερα

Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην εκτροφή μινκ για τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και της ποιότητας των παραγόμενων γουνοδερμάτων (Welmink)

Το ερευνητικό έργο Welmink στοχεύει στην ενδυνάμωση του δεσμού μονάδων εκτροφής μινκ με τα Ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και στη διερεύνηση καινοτόμων πρακτικών...   Περισσότερα

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ζώνης γάλακτος με χρήση νέων τεχνολογιών για διασφάλιση της ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της γαλακτοβιομηχανίας (FarmDain)

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής και επεξεργασίας του γάλακτος προκειμένου να στηριχθεί η ζώνη γάλακτος της επιχείρησης Δημητρίου και...   Περισσότερα

Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας (ΑΥΓΕΙΑΣ)

Το ερευνητικό έργο ΑΥΓΕΙΑΣ στοχεύει στην κεφαλαιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα των IoT και των δικτύων LPWAN και στη δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος, το...   Περισσότερα

SmartROOT: Smart faRming innOvatiOn Training

Στόχος του SmartROOT είναι ο σχεδιασμός ενός κοινού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα των Μικτών Γεωργικών Συστημάτων, αξιοποιώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιπλέον, το...   Περισσότερα

MARS: Smart Farming with Drones

Το MARS στοχεύει στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την παρακολούθηση καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και για τη διασύνδεση μη-επανδρωμένων αεροσκαφών, γεωπληροφοριακών συστημάτων και...   Περισσότερα

ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT

Το ARRANGE-ICT επικεντρώνεται στην αναγνώριση και καταγραφή των εξελίξεων της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προκειμένου να αξιοποιηθούν από τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα...   Περισσότερα

JAUNTY: Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems

Το JAUNTY στοχεύει να αναπτύξει εξ’ αποστάσεως μαθήματα και εργαστήρια στον τομέα των συστημάτων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας. Τα μαθήματα παρέχονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ενώ...   Περισσότερα

TERMINET: nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT

Στόχος του TERMINET είναι η ανάπτυξη μιας νέας αρχιτεκτονικής για την επόμενη γενιά του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Η αρχιτεκτονική βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως...   Περισσότερα

SPEAR:Secure and PrivatE smArt gRid

Το SPEAR αποτελεί μια καινοτόμα λύση για την ενίσχυση της κυβερνο-ασφάλειας των έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων. Συγκεκριμένα, το SPEAR στοχεύει να αναπτύξει μια ενοποιημένη πλατφόρμα,...   Περισσότερα

SDN-microSENSE: SDN – microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm

Το SDN-microSENSE στοχεύει στην ανάπτυξη ασφαλών, ιδιωτικών και ανθεκτικών σε κυβερνοεπιθέσεις εργαλείων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας , καθώς και...   Περισσότερα

EVIDENT: bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions

Στόχος του EVIDENT είναι η ανάλυση καταναλωτικών συμπεριφορών και ανάπτυξη αποτελεσματικών δράσεων ενεργειακής πολιτικής. Μέσω του έργου θα αναπτυχθούν νέες μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων και...   Περισσότερα

Intelli-WheelChair: Ευφυές ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο κινούμενο αποκλειστικά από νοητικές και φωνητικές εντολές

Στα πλαίσια του έργου «Intelli-Wheelchair»,  θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο, η κίνηση του οποίου θα ελέγχεται αποκλειστικά μέσω νοητικών και φωνητικών...   Περισσότερα

  • Αρχείο

  • Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση