Πλαίσια Χρηματοδότησης

Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα είναι εργαλεία τα οποία προωθούν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ή εθνικής πολιτικής. Για την αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης κάτω από τα διάφορα προγράμματα, απαιτείται η υποβολή πρότασης για έγκριση, είτε από κοινού με άλλους φορείς, είτε από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανάλογα με το είδος του προγράμματος, μετά την εξαγγελία πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (call for proposals).

 

Οι κύριες κατηγορίες που χωρίζονται τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα είναι οι εξής:

 

Εθνικά προγράμματα

Τα Εθνικά Προγράμματα αφορούν προγράμματα που είτε χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό) είτε συγχρηματοδοτούνται από συγκεκριμένα κονδύλια του Πολυετούς Προϋπολογισμού της ΕΕ τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην Ελλάδα (χρηματοδοτούνται κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία),

Οι τομείς προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται συναποφασίζονται μεταξύ της ΕΕ και της χώρας και η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών γίνεται στην Ελλάδα με δικαίωμα ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διευκρινίζεται ότι, για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg, οι τομείς προτεραιότητας αποφασίζονται από κοινού με τις  χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ΕΕ. Για κάθε Πρόγραμμα συνεργασίας υπάρχει μια (κοινή) Διαχειριστική Αρχή η οποία εδρεύει σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων εκδίδονται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων.

Τα κυριότερα χρηματοδοτικά Εθνικά προγράμματα είναι τα παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα άμεσης χρηματοδότησης με τη μορφή επιχορηγήσεων, υλοποιούνται κυρίως μετά την εξαγγελία προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του κράτους μέλους.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται ανταγωνίζονται με προτάσεις από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και επιλέγονται μετά από συγκριτική αξιολόγηση όλων αυτών επειδή τα έργα αυτά συμβάλλουν στους στόχους της πολιτικής της ΕΕ.

Κάθε οργανισμός που συμμετέχει στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει έναν Μοναδικό Κωδικό Ταυτοποίησης Φορέα (PIC). Σχετική Ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες για το PIC είναι εδώ


PIC Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  :  986185518


 

Τα κυριότερα χρηματοδοτικά Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι τα παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρης κατάλογος των προγραμμάτων χρηματοδότησης που υλοποιούνται μέσω του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, χωρισμένο ανά κατηγορία και ομαδοποίηση, ακολουθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes

ή μέσω της πλατφόρμας αναζήτησης χρηματοδοτικών προσκλήσεων Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 

 

 

Υποτροφίες

Ιδρύματα της χώρας ή και του εξωτερικού παρέχουν υποτροφίες με σκοπό την επιβράβευση προπτυχιακών φοιτητών,  μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών με εξαιρετική επίδοση στις σπουδές/έρευνα τους.

 

Τα κυριότερα Ιδρύματα είναι τα παρακάτω:

 

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση