Έντυπα

Διοικητικές ενέργειες έργων

Δ.0_Συνοπτικό Έντυπο Υποβολής Πρότασης

Δ.1_Αποδοχή Διαχείρισης Έργου

Δ.2-_Συνολικός_Προυπολογισμός_εργου

Δ.3-_Ετήσιος_προυπολογισμός_εργου

Δ.4_Περιγραφη_φυσικου_αντικειμενου

Δ.5_Ομάδα_εργου

Δ.6_ορισμος_επιτροπων

Δ.7_χρονικη_παραταση_έργου

Δ.8_Περιγραφή_Συνεδρίου

Βεβαίωση παραλαβής εργασιών

Ονομαστικές καταστάσεις

Ο.1_Ονομαστική κατάσταση αμειβομένων Πανεπιστημιακών

Ο.2_Ονομαστική κατάσταση αμειβομένων τρίτων

Εντολές πληρωμών αμοιβών

Ε.1 εντολη_πληρωμης_προσθετης_απασχολησης_ν1

Ε.2 εντολη_πληρωμης_προσθετης_απασχολησης_μελων_δεπ_αλλων_ιδρυματων_ν1

Ε.3 εντολη_πληρωμης_ΠΑ_ν1

Ε.4 εντολη_πληρωμης_Υποτρόφων_ΕΡΑΣΜΟΣ_ν1

Ε.5 εντολη_πληρωμης_Τίτλος_Κτήσης_ν1

Ε.6 εντολη_πληρωμης_επιτιδευματιες_ν1

Ε.7 εντολη_πληρωμης_Υποτροφίας_ν6

Μετακινήσεις

Μ1_Έντυπο_Μετακινήσεων_συνολικό

Μ2_Εντολή χορήγησης προκαταβολής για μετακινήσεις

Μ3 Αίτημα για έγκριση μετακίνησης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Προμήθειες – Οικονομικά Έντυπα

Οικ.1_Αίτηση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Π1_Αίτημα_απευθείας_ανάθ_προμήθειας

common_cpv

CPV (Common procurement vocabulary)

Αίτημα ανάθεσης έργου προμηθειών

Αίτημα Διενέργειας Διαγωνισμού

Αίτημα Διενέργειας Διαγωνισμού Προσωπικού

Έντυπα Συνοπτικού – Ανοικτού Διαγωνισμού

Πρακτικό Παραλαβής Υλικών/Υπηρεσιών

Υπόδειγμα πρόσκλησης για προμήθειες

Υπόδειγμα πρόσκλησης για υπηρεσίες

Εντολές πληρωμών προμηθειών & υπηρεσιών

E7. εντολή πληρωμής όργανα υλικά

E.8 εντολή πληρωμής αναλώσιμα

E9. εντολή πληρωμής προβολή – διαφήμιση

E10. εντολή πληρωμής λοιπά έξοδα

E11. εντολή πληρωμής υπηρεσιών

Πρακτικό παραλαβής απευθείας ανάθεση

Αποδέκτες πρόσωπα – Υπεύθυνες δηλώσεις

Στοιχεία καταγραφής αποδεκτών προσώπων

Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικού ταμείου (έως 2 εργοδότες)

Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικού ταμείου (με περισσότερους από 2 εργοδότες)

Υπεύθυνη δήλωση περιστασιακής απασχόλησης

Υπεύθυνη δήλωση μελών άλλων φορέων

Υπεύθυνη δήλωση ανταποδοτικής υποτροφίας

Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων

Φύλλα Χρονοχρέωσης

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2021) για έργα ΕΣΠΑ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2021) για έργα ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης για λοιπά έργα (πλην ΕΣΠΑ) (2021)

Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

Χ.1_Εντολή προκαταβολής

Έντυπα εμβάσματος εξωτερικού

Έμβασμα Εξωτερικού

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση