Έντυπα

Διοικητικές ενέργειες έργων

Δ.0_Συνοπτικό_Έντυπο_Υποβολής_Πρότασης

Δ.1_Αποδοχή_Διαχείρισης_Έργου

Δ.2_Συνολικός_Προυπολογισμός_εργου

Δ.3_Ετήσιος_προυπολογισμός_εργου

Δ.4_Περιγραφη_φυσικου_αντικειμενου

Δ.5_Ομάδα_εργου

Δ.6_ορισμος_επιτροπων

Δ.7_χρονικη_παραταση_έργου

Δ.8_Περιγραφή_Συνεδρίου

Βεβαίωση-παραλαβής-εργασιών

Ονομαστικές καταστάσεις

Ο.1_Ονομαστική_Κατάσταση_Αμοιβόμενων_Πανεπιστημιακών

Ο.2_Ονομαστική_Κατάσταση_Αμοιβόμενων_Τρίτων

Εντολές πληρωμών αμοιβών

Ε.1-εντολη_πληρωμης_προσθετης_απασχολησης_ν2

Ε.2-εντολη_πληρωμης_προσθετης_απασχολησης_μελων_δεπ_αλλων_ιδρυματων_ν2

Ε.3-εντολη_πληρωμης_ΠΑ_ν2

Ε.4-εντολη_πληρωμης_Υποτρόφων_ΕΡΑΣΜΟΣ_ν2

Ε.5-εντολη_πληρωμης_Τίτλος_Κτήσης_ν3

Ε.6-εντολη_πληρωμης_επιτιδευματιες_ν2

Ε.7-εντολη_πληρωμης_Υποτροφίας_ν7

Μετακινήσεις

Μ1_Έντυπο_Μετακινήσεων_συνολικό

 Μ2_Εντολή_χορήγησης_προκαταβολής_για_μετακινήσεις

Μ3_Αίτημα_για_έγκριση_μετακίνησης_στο_πλαίσιο_συγχρημ._προγραμμάτων

Προμήθειες – Οικονομικά Έντυπα

Οικ.1_Αίτηση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Π1_Αίτημα_απευθείας_ανάθ_προμήθειας

common_cpv

CPV (Common procurement vocabulary)

Αίτημα ανάθεσης έργου προμηθειών

Αίτημα Διενέργειας Διαγωνισμού

Αίτημα Διενέργειας Διαγωνισμού Προσωπικού

Έντυπα Συνοπτικού – Ανοικτού Διαγωνισμού

Πρακτικό Παραλαβής Υλικών/Υπηρεσιών

Υπόδειγμα πρόσκλησης για προμήθειες

Υπόδειγμα πρόσκλησης για υπηρεσίες

Εντολές πληρωμών προμηθειών & υπηρεσιών

E.8 εντολή πληρωμής αναλώσιμα

E9. εντολή πληρωμής προβολή – διαφήμιση

E10. εντολή πληρωμής λοιπά έξοδα

E11. εντολή πληρωμής υπηρεσιών

E12. εντολή πληρωμής όργανα υλικά

Πρακτικό παραλαβής απευθείας ανάθεση

Αποδέκτες πρόσωπα – Υπεύθυνες δηλώσεις

Στοιχεια-καταγραφής-αποδεκτών-προσώπων

 Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικού ταμείου (έως 2 εργοδότες)

 Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικού ταμείου (με περισσότερους από 2 εργοδότες)

Υπεύθυνη δήλωση περιστασιακής απασχόλησης

Υπεύθυνη δήλωση μελών άλλων φορέων

Υπεύθυνη δήλωση ανταποδοτικής υποτροφίας

Ατ.02-Αίτηση_Χορήγησης_Βεβαιώσεων_v2

Φύλλα Χρονοχρέωσης

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2021) για έργα ΕΣΠΑ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2021) για έργα ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης για λοιπά έργα (πλην ΕΣΠΑ) (2021)

Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

Χ.1_Εντολή προκαταβολής

Έντυπα εμβάσματος εξωτερικού

Έμβασμα Εξωτερικού

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση