Έντυπα

Διοικητικές ενέργειες έργων

Δ.0_Συνοπτικό Έντυπο Υποβολής Πρότασης

Δ.1_Αποδοχή Διαχείρισης Έργου

Δ.2-_Συνολικός_Προυπολογισμός_εργου

Δ.3-_Ετήσιος_προυπολογισμός_εργου

Δ.4_Περιγραφη_φυσικου_αντικειμενου

Δ.5_Ομάδα_εργου

Δ.6_ορισμος_επιτροπων

Δ.7_χρονικη_παραταση_έργου

Δ.8_Περιγραφή_Συνεδρίου

Βεβαίωση παραλαβής εργασιών

Ονομαστικές καταστάσεις

Ο.1_Ονομαστική κατάσταση αμειβομένων Πανεπιστημιακών

Ο.2_Ονομαστική κατάσταση αμειβομένων τρίτων

Εντολές πληρωμών αμοιβών

Ε.1 εντολη_πληρωμης_προσθετης_απασχολησης_ν1

Ε.2 εντολη_πληρωμης_προσθετης_απασχολησης_μελων_δεπ_αλλων_ιδρυματων_ν1

Ε.3 εντολη_πληρωμης_ΠΑ_ν1

Ε.4 εντολη_πληρωμης_Υποτρόφων_ΕΡΑΣΜΟΣ_ν1

Ε.5 εντολη_πληρωμης_Τίτλος_Κτήσης_ν1

Ε.6 εντολη_πληρωμης_επιτιδευματιες_ν1

Ε.7 εντολη_πληρωμης_Υποτροφίας_ν6

Μετακινήσεις

Μ1_Έντυπο_Μετακινήσεων_συνολικό

Μ2_Εντολή χορήγησης προκαταβολής για μετακινήσεις

Μ3 Αίτημα για έγκριση μετακίνησης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Προμήθειες – Οικονομικά Έντυπα

Οικ.1_Αίτηση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Π1_Αίτημα_απευθείας_ανάθ_προμήθειας

common_cpv

CPV (Common procurement vocabulary)

Αίτημα ανάθεσης έργου προμηθειών

Αίτημα Διενέργειας Διαγωνισμού

Αίτημα Διενέργειας Διαγωνισμού Προσωπικού

Έντυπα Συνοπτικού – Ανοικτού Διαγωνισμού

Πρακτικό Παραλαβής Υλικών/Υπηρεσιών

Εντολές πληρωμών προμηθειών & υπηρεσιών

E7. εντολή πληρωμής όργανα υλικά

E.8 εντολή πληρωμής αναλώσιμα

E9. εντολή πληρωμής προβολή – διαφήμιση

E10. εντολή πληρωμής λοιπά έξοδα

E11. εντολή πληρωμής υπηρεσιών

Πρακτικό παραλαβής απευθείας ανάθεση

Αποδέκτες πρόσωπα – Υπεύθυνες δηλώσεις

Στοιχεία καταγραφής αποδεκτών προσώπων

Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικού ταμείου (έως 2 εργοδότες)

Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικού ταμείου (με περισσότερους από 2 εργοδότες)

Υπεύθυνη δήλωση περιστασιακής απασχόλησης

Υπεύθυνη δήλωση μελών άλλων φορέων

Υπεύθυνη δήλωση ανταποδοτικής υποτροφίας

Φύλλα Χρονοχρέωσης

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2021) για έργα ΕΣΠΑ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2021) για έργα ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης για λοιπά έργα (πλην ΕΣΠΑ) (2021)

Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

Χ.1_Εντολή προκαταβολής

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση