Προσκλήσεις Προγραμμάτων

4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/06/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/05/2020
Πρόγραμμα
4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
Ερευνητική Περιοχή
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Υγεία
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
1.500.000,00€

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 01/06/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
17/01/2020
Πρόγραμμα
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
24.500.000,00€

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων INTERREG IPA “GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/05/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
13/01/2020
Πρόγραμμα
2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων INTERREG IPA “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”
Ερευνητική Περιοχή
Απασχόληση
Ενέργεια
Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη
Μεταφορές
Οικονομία
Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Τοπική ανάπτυξη
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
6.000.000,00€

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 23/12/2019
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/11/2019
Πρόγραμμα
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός»
Ερευνητική Περιοχή
Βιοτεχνολογία
Ενέργεια
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τρόφιμα
Υγεία
Υλικά
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
5.300.000,00 €

3η Προκήρυξη της Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 13/01/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
05/11/2019
Πρόγραμμα
Δράση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία»
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
3.000.000,00€

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 10/02/2019
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/01/2019
Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Ερευνητική Περιοχή
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Ενέργεια
Επιστήμες Μηχανικού
Θετικές Επιστήμες
Οικονομία
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υγεία
Αρμόδιος Φορέας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
20.000.000,00€

Πρόγραμμα PRIMA:Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έτους 2019 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας

Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/01/2019
Πρόγραμμα
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)
Ερευνητική Περιοχή
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Ενέργεια
Επιστήμες Μηχανικού
Περιβάλλον
Τρόφιμα
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

PRIMA – Δημοσίευση Διεθνών και Διακρατικών προκηρύξεων έτους 2018 – «Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 17/04/2018
Ημερομηνία Δημοσίευσης
26/02/2018
Πρόγραμμα
PRIMA MED
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία[:en]Agriculture, Fisheries, Livestock
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τρόφιμα[:en]Victuals
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
48,3 εκ. Ευρώ

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/01/2018
Ημερομηνία Δημοσίευσης
20/12/2017
Πρόγραμμα
1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας)
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
53.000.000,00 €

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ερευνητικών έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/06/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/03/2017
Πρόγραμμα
«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Τρόφιμα[:en]Victuals
[:el]Υγεία[:en]Health
[:el]Υλικά[:en]Materials
Αρμόδιος Φορέας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
126.000.000 Ευρώ – ‘Α κύκλος

2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων του προγράμματος Interreg-MED

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/03/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/03/2017
Πρόγραμμα
Interreg-MED
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN UNION – INTERREG MEDITERRANEAN (2014-2020)
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
67,6 εκ. €

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/03/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
12/01/2017
Πρόγραμμα
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
9.000.000,00€

Πρόσκληση ΕΔΒΜ 34: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/03/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
20/12/2016
Πρόγραμμα
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
14 εκ. €

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/02/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/12/2016
Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Βιοτεχνολογία[:en]Biotechnology
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
[:el]Υγεία[:en]Health
[:el]Υλικά[:en]Materials
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
9.000.000,00€

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Interreg “Greece-Italy 2014-2020”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/10/2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης
29/07/2016
Πρόγραμμα
Interreg "Greece-Italy 2014-2020"
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Δασολογία[:en]Forestry
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
53.148.184€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση