Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ 2023

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 19/10/2023
Ημερομηνία Δημοσίευσης
28/11/2022
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΙΚΥ - ΕΕ
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
3,4 δισ. €

3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Interreg Euro MED – Προτεραιότητα 3 «Μεσογειακή Διακυβέρνηση»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 03/11/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
06/10/2022
Πρόγραμμα
INTERREG EUROMED 2021/27
Ερευνητική Περιοχή
Διαδικασίες
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Τοπική ανάπτυξη
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα

Interreg Euro-MED ,2nd Call for Proposal: “Smarter and Greener Mediterranean”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 27/10/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
21/06/2022
Πρόγραμμα
Interreg Euro-MED
Ερευνητική Περιοχή
Ενέργεια
Μεταφορές
Οικονομία
Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
86.000.000 €

1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Interreg Euro MED – Προτεραιότητα 3 «Μεσογειακή Διακυβέρνηση»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 01/06/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/03/2022
Πρόγραμμα
INTERREG EUROMED 2021/27
Ερευνητική Περιοχή
Διαδικασίες
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Τοπική ανάπτυξη
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
31 104 000 €

Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και επιμόρφωση των ωφελούμενων – Βιωματικά εργαστήρια (coaching)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 24/02/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
26/01/2022
Πρόγραμμα
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Οικονομία
Αρμόδιος Φορέας
ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
8.800.000,00 €

European Cooperation in Science and Technology (COST)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 20/10/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
20/01/2022
Πρόγραμμα
European Cooperation in Science and Technology (COST)
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
European Cooperation in Science and Technology
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Πρόγραμμα PRIMA: Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έτους 2022 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/03/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
19/01/2022
Πρόγραμμα
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)
Ερευνητική Περιοχή
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Ενέργεια
Επιστήμες Μηχανικού
Περιβάλλον
Τρόφιμα
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

3rd Call for Strategic Project Proposal – Interreg IPA CBC Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 04/02/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
19/01/2022
Πρόγραμμα
Interreg IPA CBC Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
Απασχόληση
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
690.000.00 €

CEF Digital – Συνδέοντας την Ευρώπη

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 22/03/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
13/01/2022
Πρόγραμμα
CEF Digital
Ερευνητική Περιοχή
Μικροηλεκτρονική
Τεχνολογίες παραγωγής
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρμόδιος Φορέας
Συνδέοντας την Ευρώπη
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
1 - 65.000.000€

Πρόσκληση στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 “ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/03/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/12/2021
Πρόγραμμα
ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021 «Διαχείριση υδάτων»
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
100.000€ + 50.000€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγ. ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον πολιτισμό»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 10/12/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/11/2021
Πρόγραμμα
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Αρμόδιος Φορέας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
31.974.600€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικής, πιστοποίησης ανέργων στους τομείς δραστηριότητας της γαλάζιας οικονομίας»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 08/12/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/11/2021
Πρόγραμμα
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Αρμόδιος Φορέας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
11.980.350€

RIS Innovation Call 2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 18/12/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
22/11/2021
Πρόγραμμα
EIT Health RIS Innovation Call 2022
Ερευνητική Περιοχή
Υγεία
Αρμόδιος Φορέας
ΕΙΤ - European Institute of Innovation and Technology
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
25.000€ - 75.000€

Πρόσκληση του EIT για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 28/02/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/11/2021
Πρόγραμμα
Innovation Capacity Building for Higher Education
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Αρμόδιος Φορέας
ΕΙΤ - European Institute of Innovation and Technology
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
300.000€ - 900.000€

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων του ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/12/2023
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/11/2021
Πρόγραμμα
ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021
Ερευνητική Περιοχή
Απασχόληση
Δημόσια Πολιτική
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Ενέργεια
Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Αρμόδιος Φορέας
Ταμείο Διμερών Σχέσεων Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
80.000€ - 400.000€

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση