Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγ. ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον πολιτισμό»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 10/12/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/11/2021
Πρόγραμμα
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Αρμόδιος Φορέας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
31.974.600€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικής, πιστοποίησης ανέργων στους τομείς δραστηριότητας της γαλάζιας οικονομίας»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 08/12/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/11/2021
Πρόγραμμα
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Αρμόδιος Φορέας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
11.980.350€

RIS Innovation Call 2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 18/12/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
22/11/2021
Πρόγραμμα
EIT Health RIS Innovation Call 2022
Ερευνητική Περιοχή
Υγεία
Αρμόδιος Φορέας
ΕΙΤ - European Institute of Innovation and Technology
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
25.000€ - 75.000€

Πρόσκληση του EIT για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 28/02/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/11/2021
Πρόγραμμα
Innovation Capacity Building for Higher Education
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Αρμόδιος Φορέας
ΕΙΤ - European Institute of Innovation and Technology
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
300.000€ - 900.000€

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων του ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/12/2023
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/11/2021
Πρόγραμμα
ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021
Ερευνητική Περιοχή
Απασχόληση
Δημόσια Πολιτική
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Ενέργεια
Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Αρμόδιος Φορέας
Ταμείο Διμερών Σχέσεων Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
80.000€ - 400.000€

Call for Proposals 2021 for a new EIT Knowledge and Innovation Community (KIC) in the Cultural and Creative Sectors and Industries (CCSI)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 24/03/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
10/11/2021
Πρόγραμμα
Knowledge and Innovation Community (KIC)
Ερευνητική Περιοχή
Πολιτισμός
Αρμόδιος Φορέας
ΕΙΤ - European Institute of Innovation and Technology
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
2.854.000.000€

Call “Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 14/04/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
09/11/2021
Πρόγραμμα
BiodivERsA
Ερευνητική Περιοχή
Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας
European Commission
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
200.000 - 500.000€

Innovation Fund Large Scale Projects (InnovFund-LSC-2021)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 03/03/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
27/10/2021
Πρόγραμμα
Ταμείο Καινοτομίας
Ερευνητική Περιοχή
Ενέργεια
Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
1.500.000.000€

European Cooperation in Science and Technology (COST)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/10/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
22/10/2021
Πρόγραμμα
European Cooperation in Science and Technology (COST)
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
European Cooperation in Science and Technology
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Call for Proposals European Defence Fund (EDF)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 09/12/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
21/09/2021
Πρόγραμμα
European Defence Fund (EDF)
Ερευνητική Περιοχή
Επιστήμες Μηχανικού
Μικροηλεκτρονική
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρμόδιος Φορέας
European Defence Fund (EDF)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
13.000.000-133.000.000 €

Call for Proposals LIFE 2021-2027

Ημερομηνία Δημοσίευσης
26/07/2021
Πρόγραμμα
Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
Ερευνητική Περιοχή
Ενέργεια
Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας ERANETs 2021Α Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 06/09/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
02/07/2021
Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Δασολογία
Ενέργεια
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες
Τεχνολογίες παραγωγής
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τρόφιμα
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
10.126.000,00 €

Calls for Proposals for WORLD LEADING DATA AND COMPUTING TECHNOLOGIES 2021 (HORIZON-CL4-2021-DATA-01)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 21/10/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/06/2021
Πρόγραμμα
WORLD LEADING DATA AND COMPUTING TECHNOLOGIES 2021 (HORIZON-CL4-2021-DATA-01)
Ερευνητική Περιοχή
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρμόδιος Φορέας
Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
2.000.000€ - 52.000.000€

Call for Proposals for EIC Pathfinder Challenges 2021 (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 27/10/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/06/2021
Πρόγραμμα
EIC Pathfinder Challenges 2021 (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01)
Ερευνητική Περιοχή
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρμόδιος Φορέας
Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
132.000.000 €

Call for Proposals for Training and Education on High Performance Computing (H2020-JTI-EuroHPC-2020-03)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 01/07/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/06/2021
Πρόγραμμα
Training and Education on High Performance Computing (H2020-JTI-EuroHPC-2020-03)
Ερευνητική Περιοχή
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρμόδιος Φορέας
Horizon 2020 Framework Programme
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
7 000 000 €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση