Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τεσσάρων εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη έργων ΕΛΚΕ 2023», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 53023 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 33/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση οκτώ εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη έργων ΕΛΚΕ 2023», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 53023 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 32/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Σύγχρονα Ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81197 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στημονιάρη Δημήτριο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 31/2024

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έλεγχοι ενεργειακής μετάβασης για απαλλαγή από άνθρακα – EnTrainer», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Environment and Climate Action (LIFE), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80943 και Ε.Υ. τον κ. Χριστοφορίδη Γεώργιο, Αρ. Πρόσκλησης 24/2024.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Walking Arts & Local Communities – WALC, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81165 και Ε.Υ. τον κ. Ζιώγα Ιωάννη, Αρ. Πρόσκλησης 23/2024

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιστημονική διερεύνηση των αιτιών της μείωσης πληθυσμών καραβίδας εσωτερικών υδάτων και της έξαρσης του παθογόνου που προκαλεί την πανώλη της καραβίδας, και πρόταση τρόπων διαχείρισης για την αντιμετώπιση του φαινομένου» του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81100 και Ε.Υ. την κ. Μέλφου Αικατερίνη, Αρ. Πρόσκλησης 13/2024.

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003868 , στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024», αρ.πρωτ. πρόσκλησης 713/23.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΡΧΩ469Β7Κ-3Ξ0).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο ερευνητών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποδομή διαχείρισης δικτύων 6ης γενιάς για δίκτυα βασιζόμενα στη μη-κυψελωτή επικοινωνία» της Δράσης: Sub-action 2 Funding Projects in Leading-Edge Sectors – RRFQ: Basic Research Financing(Horizontal support for all Sciences) Acronym: ENABLE-6G που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81122 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Βαρδάκα Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 30/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση Εσόδων που αναλογούν στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών από το ποσοστό 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν τα ΠΜΣ», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80302 και επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 29/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Λογιστική και Ελεγκτική 2023-2024», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81185 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νίκλη Δημήτριο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 28/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός υποψήφιου διδάκτορα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ασύρματα οπτικά δίκτυα επικοινωνιών υποβοηθούμενα από τεχνικές μηχανικής μάθησης» της Δράσης: Basic Research Financing (Horizontal support for all Sciences), National Recovery and Resilience Plan (Greece 2.0) Project Number: 015857 Project Acronym: MINOAS που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81119 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μπουλογεώργο Αλέξανδρο-Απόστολου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 27/2024

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό Μηχατρονική, 2023 – 2024», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81109 και Δ/ντή τον κ. Παρίση Κωνσταντίνο, Αρ. Πρόσκλησης 22/2024

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη έργων ΕΛΚΕ_2023», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 53023 και Ε.Υ. τον κ. Παπαθανασίου Φωκίωνα, Αρ. Πρόσκλησης 21/2024.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη έργων ΕΛΚΕ_2023», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 53023 και Ε.Υ. τον κ. Παπαθανασίου Φωκίωνα, Αρ. Πρόσκλησης 20/2024.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη έργων ΕΛΚΕ_2023», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 53023 και Ε.Υ. τον κ. Παπαθανασίου Φωκίωνα, Αρ. Πρόσκλησης 19/2024.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση