Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Green Rural Deal» : Sustainable and Smart Transition Strategies for Rural Municipalities, του προγράμματος European Climate Initiative EUKI 2020, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80705 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μπακούρο Ιωάννη, καθηγητή του τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 192/2021 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριων (3) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενθυλάκωση βιοδραστικών συστατικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε νανοσωματίδια για τη χρήση στην παραγωγή: α) Βιολειτουργικών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής β) Προϊόντων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου γ) Φυτοπροστατευτικών προϊόντων» με ακρωνύμιο «ΕΝΒΙΟΣ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80527 και επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Αμανατίδου Ελισάβετ Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 191/2021 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (MIS 5076645)», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80654 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαριαννίδη Νικόλαο, Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Αρ. Πρόσκλησης 190/2021 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερκού συνεργάτη, στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη έργων  ΕΛΚΕ», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70003 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας – Αρ. Πρόσκλησης 189/2021 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΕΙ), ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031197 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με κωδικό (για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ) 80327 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Δόμνα Μιχαήλ, Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων – Αρ. Πρόσκλησης 188/2021 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Παρακρατήσεις υπέρ Ιδρύματος από ΠΜΣ», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80395 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ιορδανίδη Γεώργιο, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης – Αρ. Πρόσκλησης 187/2021 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) ερευνητή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems (JAUNTY)», ERASMUS+ Αρ. Σύμβασης 2020-1-BG01-KA203-079237 με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80582 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κο. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 186/2021 

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130618, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2021 έως 31/12/2022 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Ταουσανίδη Νικόλαο, για τα επιστημονικά πεδία: «Ηλεκτρολογία», «Τεχν. Υλικών/Διαχείριση Έργων», αρ. απόφ. 67/25-10-2021 Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Αρ. Πρόσκλησης 168/2021

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80605 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τσουκνίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Αρ. Πρόσκλησης 166/2021.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80605 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τσουκνίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Αρ. Πρόσκλησης 165/2021.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80605 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τσουκνίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Αρ. Πρόσκλησης 164/2021.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80605 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τσουκνίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Αρ. Πρόσκλησης 163/2021.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80605 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Τσουκνίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Αρ. Πρόσκλησης 160/2021.

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων», κωδικός έργου T7ΔKI-00356, MIS 5049161 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70365, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Αρ. Πρόσκλησης 176/2021

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80538, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία)» ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Λούτα,Μαλαματή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΠΔΜ, Αρ. Πρόσκλησης 175/2021.

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση