Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του ιδρύματος.στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας/κωδικός MIS 5033196»,  που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ταουσανίδη Νικόλαο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 90/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ- 00782, MIS 5030311 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70233 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 89/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε δυο (2) υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ- 00782, MIS 5030311 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70233, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 88/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων – εφαρμογή στην παραγωγή ενέργειας», κωδικός έργου T7ΔKI-00388, 5049162 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70364 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 87/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΜΠΣ «Τραπεζική – Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Συμεών Καραφόλα, Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Αρ. Πρόσκλησης 86/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών προγράμματος ERASMUS+ Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80520 του Σχεδίου ΚΑ1 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, με αριθμό Σύμβασης 2020-1-EL01-KA103-077639, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Μπλάντα Αικατερίνη, Λέκτορα του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Αρ. Πρόσκλησης 85/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς χορήγηση αναποδοτικής υποτροφιας σε δυο (2) υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμου εργαλειοθήκης για την επιλογή της ιδανικής αντιδιαβρωτικής, φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου επικάλυψης κραμάτων αλουμινίου από νανοσωματίδια», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, με κωδικό διαχείρισης για τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80742 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στέργιο Μαρόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 84/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμου εργαλειοθήκης για την επιλογή της ιδανικής αντιδιαβρωτικής, φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου επικάλυψης κραμάτων αλουμινίου από νανοσωματίδια», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80472 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στέργιο Μαρόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 83/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ο δρόμος είναι η συνύπαρξη», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80531, που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ζιώγα Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 82/2020

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ο δρόμος είναι η συνύπαρξη», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80531 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ζιώγα Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρ. Πρόσκλησης 74/2020

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Health and Environment – wide Associations based on Large population Surveys – HEALS: MF 2018», με κωδικό (για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ) 80413 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μπάρτζη Ιωάννη, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Αρ. Πρόσκλησης 67/2020

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064886, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2020 έως 31/12/2021 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Φροντιστή Ζαχαρία, για το επιστημονικό πεδίο: «Θεωρίες των Τεχνών». Αρ. Πρόσκλησης 64/2020

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064886, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2020 έως 31/12/2021 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Φροντιστή Ζαχαρία, για τα επιστημονικό πεδίο: «Οικολογία». Αρ. Πρόσκλησης 64/2020

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064886, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2020 έως 31/12/2021 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Φροντιστή Ζαχαρία, για το επιστημονικό πεδίο «Πληροφορική», Αρ. Πρόσκλησης 66/2020

   

Επικύρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Ψυχολογίας, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064886, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2020 έως 31/12/2021 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Φροντιστή Ζαχαρία, για τα επιστημονικό πεδίο «Βιοψυχολογία». Αρ. απόφ. 20/12-10-2020 Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας. Αρ. Πρόσκλησης 72/2020

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση