Θέσεις εργασίας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» – ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 50/2019

proskisi_50_2019_signed

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: «Υδρογεωλογία & αντιμετώπιση καταστροφών περιβάλλοντος», «Τεχνικά Έργα Γεωτεχνικής Καταλληλότητας» και «Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων Σύμφωνα με Περιβαλλοντικό Δίκαιο» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία (Αρ. Πρόσκλησης 36/2019 – Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

oristikos_pinakas_MOP_36_2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης για την επιλογή: α) ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με Αντικείμενο Α: Εκτίμηση της έκθεσης ομάδων πληθυσμού σε ρυπογόνους παράγοντες με τη χρήση του μοντέλου που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του έργου, Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τον τρόπο λειτουργίας της βάσης δεδομένων του έργου, Συγγραφή επιστημονικών άρθρων με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου για συνολικό διάστημα έως 31.12.2019, με δυνατότητα ανανέωσης και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.560,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού και β) ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με Αντικείμενο Β: Συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων για δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης του ποσοστού έκθεσης ανθρώπων σε ρυπογόνους παράγοντες στην καθημερινή τους ζωή, για συνολικό διάστημα έως 31.12.2019 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού στο πλαίσιο του έργου «Health and Environment – wide Associations based on Large population Surveys – HEALS: MF 2018», που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπάρτζη, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ», με κωδικό 80413 – Αρ.πρόσκλησης 35/2019

oristikos_pinakas_35_2019_Ορθή επανάληψη

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο “Βοηθητική ερευνητική εργασία” στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ MΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, DRONE INNOVATION IN SAFFRON AGRICULTURE SURVEILLANCE (DIAS) – Saffron Drones» – αρ. πρόσκλησης 38/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριων (3) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for existing ventures – ACCEL), σε Διασυνοριακό Περιφερειακό Επίπεδο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ (2014-2020)» – Αρ. Πρόσκλησης 46/2019

prosklisi_46_signed

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Μαιευτικής, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: «Γενετική», «Ψυχολογία», «Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 36/2019 – Τμήμα Μαιευτικής

oristikos_pinakas_MAI_36_2019_2

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Γεωπονίας, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: «Δενδροκομία», «Ανατομία και Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων», και «Αμπελουργία», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ.Πρόσκλησης 36/2019 – Τμήμα Γεωπονίας

oristikos_pinakas_GEO_36_2019

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικό πεδίο: «Οικονομικά», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ.Πρόσκλησης 36/2019 – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

oristikos_pinakas_ODE_36_2019

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικό πεδίο: «Σχεδιασμός προϊόντων, κατασκευαστική και εκπαίδευση με αειφόρες διαδικασίες», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία (Αρ. Πρόσκλησης 36/2019 – Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

oristikos_pinakas_MSPS_36_2019

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικό πεδίο των «Οικονομικών» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία (Αρ. Πρόσκλησης 36/2019 – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

oristiki_katataksi_econ_36_2019

Επικύρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικό πεδίο: «Τηλεπικοινωνίες (A)» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ.Πρόσκλησης 39/2019 – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

prosorinos_pinakas_THMMY_39_2019

Επικύρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικό πεδίο: «Θεωρητική, πειραματική και βιομηχανική ρευστομηχανική», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 39/2019 – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

prosorinos_pinakas_TMM_39_2019

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: «Τηλεπικοινωνίες (Γ)», «Τηλεπικοινωνίες (Δ)», που αφορούν τα προγράμματα σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και το επιστημονικό πεδίο: «Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας», που αφορά το πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 36/2019 – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

oristiki_katataksi_THMMY_36_2019

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικό πεδίο: «Καταλυτικές διεργασίες και καινοτόμα υλικά για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία (Αρ. Πρόσκλησης 36/2019, αρ. απόφ. 279/5-9- 2019 Συνέλευσης του ΤΜΜ): Επιλογή 2ου κατά σειρά κατάταξης υποψηφίου μετά την παραίτηση του 1ου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους οριστικούς πίνακες κατάταξης (Αρ. 345/26.09.2018 απόφ. Ε.Ε)

oristiki_katataksi_TMM_36_2019

Επικύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με MIS 5045831, για τα επιστημονικά πεδία: α) «Φυσικοχημικές διεργασίες επεξεργασίας αγροβιομηχανικών αποβλήτων-βιομάζας προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας», «Περιβαλλοντική Διαχείριση», «Οικολογία», «Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία» και «Διαχείριση φυσικών Καταστροφών» που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και β) για τα επιστημονικά πεδία «Καινοτόμες Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας», «Κυκλική Οικονομία Περιβ/ντικών Συστημάτων», «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», «Περιβαλλοντική Μηχανική» και «Περιβαλλοντική κατάλυση» που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» της ΕΥΔ που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθ. κο Φροντιστή Ζαχαρία – Αρ. Πρόσκλησης 36/2019 – Τμήμα Χημικών Μηχανικών

oristikos_pinakas_chemech_36_2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση