Θέσεις εργασίας

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών με προϋπολογισθέν ποσό 6.000,00€ έκαστος (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (06.06.2019) στο πλαίσιο του έργου «A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas – CLIMATREE: MF 2018» με εσωτερικό κωδικό 80416, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη, Λέκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 54/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα είκοσι (20) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.614,78€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, στο πλαίσιο του έργου «Υδραυλικά Έμβολα Υψηλής Ειδικής Αντοχής από σύνθετα υλικά ινών άνθρακα για ευρεία χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές»» Τ6ΥΒΠ-00478 (MIS 5048501), με κωδικό για τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80440 – Αρ. Πρόσκλησης 60/2019

 

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη προηγμένης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με βαση την τεχνολογία έξυπνων δικτύων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ – Strategic Partnerships, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Χριστοφορίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 59/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ερευνητή στο πλαίσιο του έργου «Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά» – SMARTBIN – αρ. διακ. 69/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τεχνική Υποστήριξη έργων  ΕΛΚΕ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας – Αρ. Πρόσκλησης 68/2019

prosklisi_68_2019_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα οκτώ (8) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ- 00782, MIS 5030311 και εσωτερικό κωδικό 80233 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 67/2019

prosklisi_37_signed

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στις ΜμΕ τροφίμων με στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους» (Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth) με ακρωνύμιο FRiDGE και PGI05831, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE, (Κωδικό ResCom 80341) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στημονιάρη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για την επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών – Αρ. Πρόσκλησης 57/2019

epilogi_57_2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενσωμάτωση Πράσινων Συγκοινωνιών σε Πόλεις» (Integration of Green Transport in Cities) με ακρωνύμιο Green Inter-e-Mobility και MIS 5048466, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014- 2020», (Κωδικό ResCom 80339)με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στημονιάρη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για την επιλογή οχτώ (8) εξωτερικών συνεργατών – Αρ. Πρόσκλησης 51/2019

epilogi_51_2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για χρονικό διάστημα είκοσι δύο (22) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.638,69€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υδραυλικά έμβολα υψηλής ειδικής αντοχής από σύνθετα υλικά ινών άνθρακα για ευρεία χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές» με κωδικό για τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80440 της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» -«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με Ε.Υ. τον κ. Γιαγκόπουλο Δημήτριο – Αρ. πρόσκλησης 56/2019

epilogi_56_2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για χρονικό διάστημα 22 μηνών και με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό 22.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υδραυλικά έμβολα υψηλής ειδικής αντοχής από σύνθετα υλικά ινών άνθρακα για ευρεία χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές» με κωδικό για τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80440 της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με Ε.Υ. τον κ. Γιαγκόπουλο Δημήτριο. Αρ. πρόσκλησης 55/2019.

epilogi_55_2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 54/2019

anakoinoisi_sinenteyxeon_54_2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός μεταδιδάκτορα ερευνητή και ενός ερευνητή στο πλαίσιο του έργου SDN-microSENSE – αρ. πρόσκλησης 66/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα έως 29/02/2020 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό τριακοσίων ευρώ (400€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση έργουστο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «ΜΠΣ: Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Κακούλη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων – Αρ. Πρόσκλησης 65/2019

prosklisi_65_2019_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυο (2) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας”, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σοφία Ηλιάδου -Τάχου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΔΜ  – Αρ. Πρόσκλησης 64/2019

prosklisi_64_2019_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για συνολικό διάστημα έως 30/06/2021 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.500 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Teacher Training and Attention in Aytism – TTAA», με κωδικό έργου 80439 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ – Strategic Partnerships,  με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Αλευριάδου Αναστασία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 63/2019

prosklisi_63_2019_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση