Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AI4CYBER – project 101070450», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- πρόγραμμα Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80810 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 29/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AI4CYBER – project 101070450», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- πρόγραμμα Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80810 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 28/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RAISE», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-πρόγραμμα Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80815 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 27/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ερευνητή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RAISE», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-πρόγραμμα Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80815 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 26/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποέργου 4: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Λήψης αποφάσεων DSS για τη διαχείριση παραμέτρων δικτύου ύδρευσης έργου» της Πράξης «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5093623, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και το Ταμείο Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Μαλαματή Λούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 24/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών προγράμματος ERASMUS+ Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80861 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, με αριθμό Σύμβασης 2022-1-EL01-KA131-HED-000054621, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Μπλάντα Αικατερίνη, Λέκτορα του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 23/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 11 «Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» της πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5158681 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80846, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Αυγητίδου Αγγελική, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 22/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκτίμηση παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας – αποτύπωση Υδρογεωλογικών Συνθηκών», με Κωδικό ΟΠΣ 5087317, του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» που συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ EOX) 2014-2021 με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80782 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Αμανατίδου Ελισάβετ Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 21/2023 

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT-TERMINET – Η2020», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80530 και Ε.Υ. τον κ. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Αρ. Πρόσκλησης 203/2022.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποέργου 4: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων DSS για τη διαχείριση παραμέτρων δικτύου ύδρευσης έργου» της Πράξης «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5093623, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και το Ταμείο Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Ε.Υ. την κ. Λούτα Μαλαματή. Αρ. Πρόσκλησης 201/2022.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ελληνο-αζέρικο Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου» 2022 – 2023», M.Sc. MOGMAT, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80804 και με Ε.Υ. τον κ. Σίσκο Ευάγγελο, Αρ. Πρόσκλησης 198/2022

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-καταλυτικών υλικών και αντιδραστήρων για την αποδοτική και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς ελαφρές ολεφίνες_NANOLEFINS» με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80771, με Ε.Υ. τον κ. Μαρνέλλο Γεώργιο. Αρ. Πρόσκλησης 197/2022

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-καταλυτικών υλικών και αντιδραστήρων για την αποδοτική και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς ελαφρές ολεφίνες_NANOLEFINS» με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80771, με Ε.Υ. τον κ. Μαρνέλλο Γεώργιο. Αρ. Πρόσκλησης 196/2022.

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΔΙΤ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80693 και Ε.Υ. τον κ. Ιορδανίδη Γεώργιο, Αρ. Πρόσκλησης 193/2022

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ευφυείς Νοσοκομειακές Κλίνες Νοσηλείας Ασθενών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067609 και κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80516 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με Ε.Υ. τον κ. Τσίπουρα Μάρκο, Αρ. Πρόσκλησης 187/2022.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση