Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΠΔΜ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εξασφαλίζει την αξιοποίηση και προωθεί στην ευρύτερη κοινωνία τα ερευνητικά του αποτελέσματα μέσω διάφορων μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας στους φορείς δέκτες.

Το Πανεπιστήμιο έχει ως στόχο να συμβαδίζει με τις ολοένα επιταχυνόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει καινοτόμα επιστημονικά αποτελέσματα, να αναπτύσσει τεχνογνωσία, να κατοχυρώνει την παραχθείσα γνώση, η οποία προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Για να επιτύχει το στόχο της σημαντικής αυτής συνιστώσας της ερευνητικής και κοινωνικής του πολιτικής, δημιουργεί τους αναγκαίους μηχανισμούς μεταφοράς της τεχνολογίας, οι οποίοι ποικίλουν και περιλαμβάνουν την εφαρμογή ιδεών, μεθοδολογιών παραγωγής, χρησιμοποίηση τεχνογνωσίας, την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων από ευρεσιτεχνίες και τη σύναψη συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας με υφιστάμενες επιχειρήσεις ή τεχνοβλαστούς (spin off).

Με τον παρόντα κανονισμό, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διατυπώνει το σαφές πλαίσιο σχετικά με την πολιτική μεταφοράς τεχνολογίας, σε πλήρη εναρμόνιση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Στον οδηγό διευκρινίζονται ο τρόπος και η διαδικασία σχετικά με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την κατοχύρωση της νέας γνώσης με την έκδοση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, την παραχώρηση αδειών χρήσης δικαιωμάτων με σκοπό την εκμετάλλευση και εμπορική αξιοποίησή τους και, τέλος, την αξιοποίηση των εν λόγω εσόδων του στη χρηματοδότηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος και της οικονομικής αναγνώρισης και συνεισφοράς των ερευνητών/εφευρετών. Ο παρών Κανονισμός Μεταφοράς Τεχνολογίας εγκρίθηκε στην  υπ’ αριθμ. Ε1/Σ158/16-03-2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΠΔΜ.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://tto.uowm.gr

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση