Διαγωνισμός

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Behavioral Insights and effective energy policy actions” Horizon 2020 – αρ.διακ. 05/2023

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -αρ. διακ. 04/2023

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση πειραματικών θερμοκηπίων και απαραίτητου εξοπλισμού – αρ.διακ.03/2023

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Λογισμικού Επιχειρησιακού Λογισμικού (Business Plan) – αρ. διακ. 02/2023

Προμήθεια και τοποθέτηση πειραματικών θερμοκηπίων και απαραίτητου εξοπλισμού – αρ.διακ.01/2023

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με τίτλο Σχεδιασμός υλικού διάδοσης, δημιουργίας βίντεο, ιστοσελίδας και διοργάνωση εκδηλώσεων/εκπαιδεύσεων -αρ. διακ. 205/2022

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Εξοπλισμού G.EM.S.- αρ. διακ. 204/2022

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων και εξοπλισμού» -αρ. διακ. 202/2022

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων και εξοπλισμού» -αρ. διακ. 191/202

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση τεύχους δημοπράτησης με τίτλο «Ανάδειξη τεκμηρίων πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Γραμμάτων – Τεχνών Νομού Κοζάνης με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ψηφιοποίησης και πληροφοριακής», στο πλαίσιο ένταξης έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός πρόσκλησης 07_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6004 Έκδοση 2/0).

Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο Προμήθεια εξοπλισμού (ΥΠ 2) – αρ. διακ. 134/2022

Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης άνω των ορίων για Σύμβαση Προμήθειας Ερευνητικού Εργαστηριακού Εξοπλισμού – αρ. διακ. 124/2022

Διακήρυξη για Σύμβαση προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Λογισμικών και Λοιπού Εξοπλισμού» -(ΠΔΕ)-αρ.διακ. 125/2022

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο Ανάπτυξη Λογισμικού για την Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. & Ανάπτυξη Προγραμματιστικών Διεπαφών και Διασύνδεση με Εξωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα της Πράξης ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με κωδικό ΟΠΣ 5119219 – αρ. διακ. 105/2022

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων» -αρ. διακ. 96/2022

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση