Διαγωνισμός

Διακήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 95.039,44 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION» με ακρωνύμιο CULTURE PLUS στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020 Αρ. Διακ. 68/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 5.3.1 « Ανάπτυξη Εφαρμογών», 5.3.2 «Εικονικές περιηγήσεις» και 5.3.3 «Διαδραστικότητα γεγονότων» στο πλαίσιο του έργου: “Culture Lands” – αρ. διακ. 65/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο Παροχή υπηρεσίας Ολοκλήρωσης του “έξυπνου κάδου” πιλοτική εφαρμογή & αξιολόγηση και Κατασκευή πρωτότυπου “έξυπνου κάδου” και ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών συστημάτων και του κώδικα – αρ. διακ. 58/2020

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) για Σύμβαση Προμήθειας Ερευνητικού Εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ. διακ. 15/2020 ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 91839

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Ερευνητικού Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ.διακ. 07/2020, αρ. ΕΣΗΔΗΣ 84120

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υλικού επικοινωνίας και οργάνωση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Corporate Acceleration for existing ventures (ACCEL)» – αρ. διακ. 75/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου E-MOB (PGI06133)» – αρ. διακ. 48/2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στις ΜμΕ τροφίμων με στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους (Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth) με ακρωνύμιο FRiDGE του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και κωδικό PGI05831 – αρ. διακ. 47/2019

Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού και πινάκων διανομής συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΠΑΗΕ) φοιτητικών εστιών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, και λοιπού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου <<Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά>>- Interreg Balkan Med PV ‐ Estia – Συνοπτικός διαγωνισμός αρ. 49/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών και διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής επιτάχυνσης και εικονικής θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for existing ventures – ACCEL), που συγχρηματοδοτείται από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος “Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” – αρ.διακ. 39/2018

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH”» – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 38/2018

Ανοικτός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του υποέργου Νο 5 της Πράξης : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP» για την προμήθεια Δισδιάστατου συστήματος απεικόνισης υψηλής χρονικής ανάλυσης του πεδίου ροής (2D Time Resolved Particle Image Velocimetry System)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη της διαδικασίας ανταλλαγής τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη και διάδοση του Σχεδίου Δράσης για το έργο SKILLS+ – αρ. διακ. 10/2018

Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Λοιπού Ηλεκτρονικού εξοπλισμού – αρ. διακ. 06/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 55138) – αφορά την επαναπροκήρυξη των κατηγοριών 2,3, και 4 της υπ.αριθμ 33/2017 διακήρυξης (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 51200)

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ προϋπολογισμού € 126.300,00 € με αντικείμενο την Προμήθεια Η/Υ και λοιπού Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής ανά κατηγορία ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» – αρ. διακ. 33/2017, ΕΣΗΔΗΣ 51200

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση