Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 3.1.1: Μετρήσεις και μελέτες ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και των ενεργειακών συστημάτων στην Πρέσπα,3.1.2: Προετοιμασία προσφορών για την πράσινη ηλεκτρονική προμήθεια ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, 4.1.1: Μελέτη τοπικών γεωθερμικών πεδίων, 4.1.2:Σχεδιασμός πιλοτικού γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης, 4.1.3: Προετοιμασία προσφορών για την πράσινη ηλεκτρονική προμήθεια του πιλοτικού συστήματος γεωθερμικής θέρμανσης, 4.1.4: Μελέτες σκοπιμότητας των συστημάτων θέρμανσης με βάση ΑΠΕ των Δ. Πρεσπών, Νεστορίου και Ντεβόλ, σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – έργο nZECom – αρ. διακ. 10/2021

Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 120.967,74 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την επιλογή αναδόχου του έργου «Μελέτη Σκοπιμότητας, Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης Καινοτομίας, Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών» στο πλαίσιο του Μέτρου 1 του Α.Π. 5: «Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στην Δυτική Μακεδονία», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ” – αρ. διακ. 115/2020

Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION» – αρ. διακ. 105/2020 – Αρ ΕΣΗΔΗΣ 103303

Διακήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 95.039,44 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION» με ακρωνύμιο CULTURE PLUS στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020 Αρ. Διακ. 68/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 5.3.1 « Ανάπτυξη Εφαρμογών», 5.3.2 «Εικονικές περιηγήσεις» και 5.3.3 «Διαδραστικότητα γεγονότων» στο πλαίσιο του έργου: “Culture Lands” – αρ. διακ. 65/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο Παροχή υπηρεσίας Ολοκλήρωσης του “έξυπνου κάδου” πιλοτική εφαρμογή & αξιολόγηση και Κατασκευή πρωτότυπου “έξυπνου κάδου” και ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών συστημάτων και του κώδικα – αρ. διακ. 58/2020

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) για Σύμβαση Προμήθειας Ερευνητικού Εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ. διακ. 15/2020 ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 91839

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Ερευνητικού Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ.διακ. 07/2020, αρ. ΕΣΗΔΗΣ 84120

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υλικού επικοινωνίας και οργάνωση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Corporate Acceleration for existing ventures (ACCEL)» – αρ. διακ. 75/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου E-MOB (PGI06133)» – αρ. διακ. 48/2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στις ΜμΕ τροφίμων με στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους (Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth) με ακρωνύμιο FRiDGE του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και κωδικό PGI05831 – αρ. διακ. 47/2019

Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού και πινάκων διανομής συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΠΑΗΕ) φοιτητικών εστιών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, και λοιπού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου <<Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά>>- Interreg Balkan Med PV ‐ Estia – Συνοπτικός διαγωνισμός αρ. 49/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών και διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής επιτάχυνσης και εικονικής θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for existing ventures – ACCEL), που συγχρηματοδοτείται από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος “Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” – αρ.διακ. 39/2018

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH”» – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 38/2018

Ανοικτός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του υποέργου Νο 5 της Πράξης : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP» για την προμήθεια Δισδιάστατου συστήματος απεικόνισης υψηλής χρονικής ανάλυσης του πεδίου ροής (2D Time Resolved Particle Image Velocimetry System)

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση