Διαγωνισμός

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση τεύχους δημοπράτησης με τίτλο “Προμήθεια αναλωσίμων για τα εργαστηριακά μαθήματα των δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – ΥΠ 20: Προμήθεια ειδών Υφαντικής”, στο πλαίσιο του έργου «SUB2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Χειροτεχνία» με κωδικό MIS ΤΑ 5200774

Η/νία Λήξης Προκαταρκτικής Διαβούλευσης 29 Ιουνίου 2024 στις 23:59:59

Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης για Σύμβαση Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο Προμήθεια αναλωσίμων για τα εργαστηριακά μαθήματα των δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Προμήθεια ειδών Υφαντικής – Υποέργο 20 – αρ. διακ. 05/2024

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού & Λογισμικών – αρ. διακ. 04/2024

Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια αναλωσίμων για τα εργαστηριακά μαθήματα των δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ.διακ. 03/2024

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο του έργου «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0» – αρ. διακ. 02/2024

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την Προμήθεια αναλωσίμων για τα εργαστηριακά μαθήματα των δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ. διακ. 01/2024

Προκαταρκτική Διαβούλευση τεύχους δημοπράτησης με τίτλο Ανάδειξη τεκμηρίων πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Γραμμάτων – Τεχνών Νομού Κοζάνης, με χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Ψηφιοποίησης και Πληροφορικής συνολικού προϋπολογισμού 1.080.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, κύριο Υποέργο 1 της Πράξης – Εικονικοί Κόσμοι: Εκτείνοντας την Πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία, με Τίτλο: Ανάδειξη τεκμηρίων πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Γραμμάτων – Τεχνών του Νομού Κοζάνης, με χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Ψηφιοποίησης και Πληροφορικής (Τίτλος Πράξης – Εικονικοί Κόσμοι: Εκτείνοντας την Πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία), στο πλαίσιο της πρόσκλησης: «Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση ψηφιακών, καινοτόμων τεχνολογιών» και Δικαιούχο τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Προκαταρκτική Διαβούλευση τεύχους δημοπράτησης με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων για τα εργαστηριακά μαθήματα των δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» ήτοι της Σύμβασης υπ’ αριθμ. 10: Προμήθεια αναλωσίμων για τα εργαστηριακά μαθήματα των δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου «SUB2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Χειροτεχνία» με κωδικό MIS ΤΑ 5200774

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού Αέριου χρωματογράφου εξοπλισμένου με ανιχνευτές θερμικής Αγωγιμότητας (TCD) και Ιονισμού Φλόγας (FID) – αρ. διακ. 07/2023

Προμήθεια Ολοκληρωμένης OnLine πλατφόρμας ωρίμανσης – βιωσιμότητας Επενδυτικών Σχεδίων – αρ. διακ. 06/2023

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Behavioral Insights and effective energy policy actions” Horizon 2020 – αρ.διακ. 05/2023

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -αρ. διακ. 04/2023

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση πειραματικών θερμοκηπίων και απαραίτητου εξοπλισμού – αρ.διακ.03/2023

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Λογισμικού Επιχειρησιακού Λογισμικού (Business Plan) – αρ. διακ. 02/2023

Προμήθεια και τοποθέτηση πειραματικών θερμοκηπίων και απαραίτητου εξοπλισμού – αρ.διακ.01/2023

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση