Διαγωνισμός

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων Π3.1, Π3.2, Π3.7, Π3.10, Π3.11 (Π3.1: Αναφορά μεθοδολογίας, Π3.2: Μελέτη λειτουργικών προδιαγραφών –προδιαγραφές, Π3.7 : Έκθεση ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των ευρημάτων, Π3.10: Νομική μελέτη, Π3.11: Οικονομοτεχνική μελέτη) στο πλαίσιο του έργου: Αξιοποίηση λιγνιτικών κοιτασμάτων στην παραγωγή φυσικού αερίου” που υλοποιείται στα πλαίσια της Πράξης: «Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας» – αρ. διακ. 87/2021

Διαβούλευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΛΚΕ-Προμήθεια Εξοπλισμού –Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών

Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Προμήθεια Εξοπλισμού –Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών» αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε μοναδικό κωδικό 21DIAB000016253 Παρακαλούμε στο...   Περισσότερα

Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 96.774,19 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – αρ. διακ. 46/2021

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Λογισμικών και Λοιπού Εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ εκτιμώμενης αξίας 107.640,54 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Κωδ. Έργου 2017ΣΕ14600009 – αρ. διακ. 35/2021

Διακήρυξη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 79.838,71 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υβριδικών Φ/Β συστημάτων με αποθήκευση και έλεγχο για επίτευξη νανοδικτύων σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης» στο πλαίσιο του έργου Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτιρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης με ακρωνύμιο BERLIN στο πλαίσιο του Προγράμματος MED-ENI CBC που συγχρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ENI) – Αρ. Διακ. 36/2021

Έκτακτη ανακοίνωση γα τον συνοπτικό διαγωνισμό 10/2021: Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, μεταφέρεται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών για την Τρίτη 16/02/2021 (ώρα 11:00 π.μ) και η διενέργεια για την ίδια μέρα Τρίτη 160/2/2021και ώρα 11:30 π.μ

1η Τροποποίηση Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 3.1.1: Μετρήσεις και μελέτες ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και των ενεργειακών συστημάτων στην Πρέσπα,3.1.2: Προετοιμασία προσφορών για την πράσινη ηλεκτρονική προμήθεια ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, 4.1.1: Μελέτη τοπικών γεωθερμικών πεδίων, 4.1.2:Σχεδιασμός πιλοτικού γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης, 4.1.3: Προετοιμασία προσφορών για την πράσινη ηλεκτρονική προμήθεια του πιλοτικού συστήματος γεωθερμικής θέρμανσης, 4.1.4: Μελέτες σκοπιμότητας των συστημάτων θέρμανσης με βάση ΑΠΕ των Δ. Πρεσπών, Νεστορίου και Ντεβόλ, σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – έργο nZECom – αρ. διακ. 10/2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 3.1.1: Μετρήσεις και μελέτες ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και των ενεργειακών συστημάτων στην Πρέσπα,3.1.2: Προετοιμασία προσφορών για την πράσινη ηλεκτρονική προμήθεια ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, 4.1.1: Μελέτη τοπικών γεωθερμικών πεδίων, 4.1.2:Σχεδιασμός πιλοτικού γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης, 4.1.3: Προετοιμασία προσφορών για την πράσινη ηλεκτρονική προμήθεια του πιλοτικού συστήματος γεωθερμικής θέρμανσης, 4.1.4: Μελέτες σκοπιμότητας των συστημάτων θέρμανσης με βάση ΑΠΕ των Δ. Πρεσπών, Νεστορίου και Ντεβόλ, σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – έργο nZECom – αρ. διακ. 10/2021

Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 120.967,74 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την επιλογή αναδόχου του έργου «Μελέτη Σκοπιμότητας, Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης Καινοτομίας, Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών» στο πλαίσιο του Μέτρου 1 του Α.Π. 5: «Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στην Δυτική Μακεδονία», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ” – αρ. διακ. 115/2020

Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION» – αρ. διακ. 105/2020 – Αρ ΕΣΗΔΗΣ 103303

Διακήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 95.039,44 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION» με ακρωνύμιο CULTURE PLUS στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020 Αρ. Διακ. 68/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 5.3.1 « Ανάπτυξη Εφαρμογών», 5.3.2 «Εικονικές περιηγήσεις» και 5.3.3 «Διαδραστικότητα γεγονότων» στο πλαίσιο του έργου: “Culture Lands” – αρ. διακ. 65/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο Παροχή υπηρεσίας Ολοκλήρωσης του “έξυπνου κάδου” πιλοτική εφαρμογή & αξιολόγηση και Κατασκευή πρωτότυπου “έξυπνου κάδου” και ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών συστημάτων και του κώδικα – αρ. διακ. 58/2020

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) για Σύμβαση Προμήθειας Ερευνητικού Εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ. διακ. 15/2020 ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 91839

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Ερευνητικού Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ.διακ. 07/2020, αρ. ΕΣΗΔΗΣ 84120

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση