Διαγωνισμός

Διακήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 703.629,03 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την Υλοποίηση του Έργου «Υποέργο 2: Ολοκλήρωση και Ηλεκτρονικοποίηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών του ΠΔΜ στο “eCampus” – αρ. διακ. 21/2022

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 192/2021

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων και εξοπλισμού» στο πλαίσιο της πράξης Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 03_ΠΔΜ – αρ. διακ. 156/2021

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο Προμήθεια εξοπλισμού (ΥΠ 2) Στο πλαίσιο της πράξης ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -αρ. διακ. 157/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» -αρ. διακ. 148/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων Π3.1, Π3.2, Π3.7, Π3.10, Π3.11 (Π3.1: Αναφορά μεθοδολογίας, Π3.2: Μελέτη λειτουργικών προδιαγραφών –προδιαγραφές, Π3.7 : Έκθεση ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των ευρημάτων, Π3.10: Νομική μελέτη, Π3.11: Οικονομοτεχνική μελέτη) στο πλαίσιο του έργου: Αξιοποίηση λιγνιτικών κοιτασμάτων στην παραγωγή φυσικού αερίου” που υλοποιείται στα πλαίσια της Πράξης: «Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας» – αρ. διακ. 87/2021

Διαβούλευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΛΚΕ-Προμήθεια Εξοπλισμού –Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών

Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Προμήθεια Εξοπλισμού –Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών» αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε μοναδικό κωδικό 21DIAB000016253 Παρακαλούμε στο...   Περισσότερα

Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 96.774,19 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – αρ. διακ. 46/2021

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Λογισμικών και Λοιπού Εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ εκτιμώμενης αξίας 107.640,54 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Κωδ. Έργου 2017ΣΕ14600009 – αρ. διακ. 35/2021

Διακήρυξη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 79.838,71 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υβριδικών Φ/Β συστημάτων με αποθήκευση και έλεγχο για επίτευξη νανοδικτύων σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης» στο πλαίσιο του έργου Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτιρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης με ακρωνύμιο BERLIN στο πλαίσιο του Προγράμματος MED-ENI CBC που συγχρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ENI) – Αρ. Διακ. 36/2021

Έκτακτη ανακοίνωση γα τον συνοπτικό διαγωνισμό 10/2021: Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, μεταφέρεται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών για την Τρίτη 16/02/2021 (ώρα 11:00 π.μ) και η διενέργεια για την ίδια μέρα Τρίτη 160/2/2021και ώρα 11:30 π.μ

1η Τροποποίηση Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 3.1.1: Μετρήσεις και μελέτες ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και των ενεργειακών συστημάτων στην Πρέσπα,3.1.2: Προετοιμασία προσφορών για την πράσινη ηλεκτρονική προμήθεια ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, 4.1.1: Μελέτη τοπικών γεωθερμικών πεδίων, 4.1.2:Σχεδιασμός πιλοτικού γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης, 4.1.3: Προετοιμασία προσφορών για την πράσινη ηλεκτρονική προμήθεια του πιλοτικού συστήματος γεωθερμικής θέρμανσης, 4.1.4: Μελέτες σκοπιμότητας των συστημάτων θέρμανσης με βάση ΑΠΕ των Δ. Πρεσπών, Νεστορίου και Ντεβόλ, σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – έργο nZECom – αρ. διακ. 10/2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 3.1.1: Μετρήσεις και μελέτες ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και των ενεργειακών συστημάτων στην Πρέσπα,3.1.2: Προετοιμασία προσφορών για την πράσινη ηλεκτρονική προμήθεια ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, 4.1.1: Μελέτη τοπικών γεωθερμικών πεδίων, 4.1.2:Σχεδιασμός πιλοτικού γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης, 4.1.3: Προετοιμασία προσφορών για την πράσινη ηλεκτρονική προμήθεια του πιλοτικού συστήματος γεωθερμικής θέρμανσης, 4.1.4: Μελέτες σκοπιμότητας των συστημάτων θέρμανσης με βάση ΑΠΕ των Δ. Πρεσπών, Νεστορίου και Ντεβόλ, σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – έργο nZECom – αρ. διακ. 10/2021

Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 120.967,74 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την επιλογή αναδόχου του έργου «Μελέτη Σκοπιμότητας, Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης Καινοτομίας, Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών» στο πλαίσιο του Μέτρου 1 του Α.Π. 5: «Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στην Δυτική Μακεδονία», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ” – αρ. διακ. 115/2020

Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION» – αρ. διακ. 105/2020 – Αρ ΕΣΗΔΗΣ 103303

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση