Πολιτική Ποιότητας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), διεκδικεί, εξασφαλίζει, αναπτύσσει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Έργα για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διαθέτει τα αντίστοιχα Κονδύλια Έρευνας.

Ο ΕΛΚΕ δεσμεύεται να διασφαλίζει την ύψιστη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, υλοποιώντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO:9001:2015 (απόφαση της ΕΕ. 347/29-7-2020).

Η Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, επιτυγχάνεται με την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του Συστήματος, δηλαδή
• Τη μείωση του χρόνου εξασφάλισης και ανάπτυξης των ερευνητικών Έργων
• Τη μεγιστοποίηση του αριθμού των ερευνητικών Έργων
• Τη μεγιστοποίηση των διαθέσιμων Κονδυλίων Έρευνας
• Τη μείωση του κόστους λειτουργίας
• Τη μείωση των διαχειριστικών προβλημάτων
• Τη σύννομη λειτουργία

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ο ΕΛΚΕ δεσμεύεται στην εφαρμογή, λειτουργία, έλεγχο και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, μέσω εγκεκριμένων Διαδικασιών κι Οδηγιών Εργασίας.

Ο ΕΛΚΕ έχει αναθέσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στα στελέχη που επανδρώνουν την Διεύθυνση. Το προσωπικό της Διεύθυνσης ενημερώνεται και εκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις απαιτήσεις, προς την επίτευξη των στόχων και λαμβάνει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Ο ΕΛΚΕ δεσμεύεται να εξασφαλίζει και διαθέτει τους κατάλληλους πόρους, για την λειτουργία της Διεύθυνσης και την επίτευξη των στόχων, ενώ διεξάγει αντικειμενική αξιολόγηση των Προμηθευτών.

Οι απειλές για την ποιοτική απόδοση των υπηρεσιών, αναγνωρίζονται, αξιολογούνται, αντιμετωπίζονται και διαχειρίζονται, μέσω κατάλληλης μεθοδολογίας, ενώ ανασκοπούνται σε ετήσια βάση.

Η απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης ελέγχεται μέσω Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και τα αποτελέσματά τους αξιολογούνται κατά την ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Οι αποκλίσεις από τις διαδικασίες ή/και τους στόχους αντιμετωπίζονται με διορθωτικές ενέργειες.

Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται σε ετήσια βάση, ως προς την καταλληλότητα και εφαρμοσιμότητα.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση