Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

Ποια η Διαδικασία Έγκρισης Υλοποίησης Έργων από τον ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Η διαδικασία για την έγκριση υλοποίησης έργων από τον ΕΛΚΕ περιγράφεται στο αρχείο «Διαδικασία Έγκριση Υλοποίησης Έργων από τον ΕΛΚΕ». Όπως φαίνεται σ’ αυτό, για την έγκριση απαιτείται η συμπλήρωση και η υποβολή των εντύπων που περιγράφονται στο Βήμα 2, τα οποία συμπληρώνονται με βάση τα διοικητικά έγγραφα του Βήματος 1.

Διαδικασία Έγκριση Υλοποίησης Έργων από τον ΕΛΚΕ

Γραφική Απεικόνιση Διαδικασίας Επιλεξιμότητας Δαπανών και Πληρωμών του ΕΛΚΕ

Στο συνημμένο διάγραμμα απεικονίζεται η Διαδικασία Επιλεξιμότητας και Πληρωμής των Δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του ΕΛΚΕ.

Διαδικασία Επιλεξιμότητας Δαπανών και Πληρωμών

Ποιό είναι το PIC Number του ΠΔΜ;

Κάθε οργανισμός που συμμετέχει στο 7ο ΠΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει έναν Μοναδικό Κωδικό Ταυτοποίησης Φορέα (PIC). Σχετική Ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες για το PIC είναι:

http://cordis.europa.eu/fp7/urf-pic_en.html


PIC Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  :  986185518


Το PIC χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο 7ο ΠΠ μέσω του Electronic Proposal Submission Service (EPSS) του Πληροφοριακού Συστήματος Cordis της Ευρωπαικής Ένωσης στη διεύθυνση:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7SubmitProposalPage

Ποιά τα στοιχεία του ΕΛΚΕ στα οποία εκδίδονται τα παραστατικά του Κ.Β.Σ. που υποβάλλονται για πληρωμή;

Τα Παραστατικά του Κ.Β.Σ. (Τιμολόγια Αγορών, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών κλπ) που προσκομίζονται/υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων, για να είναι έγκυρα και να μπορούν να πληρωθούν/εξοφληθούν, θα πρέπει να φέρουν τα παρακάτω στοιχεία ανά περίπτωση


α. Παραστατικά που Εκδίδονται στο Εσωτερικό για την Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών


Επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Επάγγελμα ΝΠΔΔ
ΑΦΜ 999562838
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης
Διεύθυνση Πάρκο Αγίου Δημητρίου
Τ.K. 50100, Κοζάνη

 β. Παραστατικά που Εκδίδονται στο Εξωτερικό για την Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών


Organization Research Committee of the University of Western Macedonia
VAT No EL 999562838
Revenue Office Kozani
Address Parko Agiou Dimitriou
Post Code 50100, Kozani, Greece

Πότε μία δαπάνη είναι Επιλέξιμη;

Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη όταν αθροιστικά συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Έχει απόλυτη συνάφεια με το έργο για το οποίο πραγματοποιείται
 • Εντάσσεται/περιλαμβάνεται σε κάποια από τις εγκεκριμένες κατηγορίες του προϋπολογισμού του έργου
 • Δημιουργείται εντός της συμβατικής διάρκειας του έργου
 • Τηρούνται οι αρχές της χρηστής διαχείρισης και της οικονομίας
 • Υπάρχουν τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά
 • Έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου

Πότε μια δαπάνη είναι Μη Επιλέξιμη;

Ενδεικτικά, οι δαπάνες χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμη όταν αυτές:

 • Δεν εμφανίζουν συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά μιας επιλέξιμης δαπάνης, επίσης και τα παρακάτω:
  1. Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών
  2. Δημιουργούνται για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης
  3. Χρησιμοποιούνται για την δημιουργία κερδών ή την κάλυψη ζημιών

Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημίωσης τους στο Πλαίσιο Υλοποίησης των Έργων του ΕΛΚΕ

Η πολιτική των μετακινήσεων για την υλοποίηση των έργων του ΠΔΜ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση  185/29.01.2014 της Επιτροπής Ερευνών. Καθορίζονται τα ανώτατα όρια καθώς και πότε οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες για αποζημίωση, όταν δεν ορίζεται κάτι άλλο από το χρηματοδότη. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι τα όρια αυτά είναι τα μέγιστα και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τους κανόνες που θέτει κάθε χρηματοδότης.

Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημίωσης

Σε πόσο χρόνο, μετά την έκδοση τους, υποβάλουμε τα Παραστατικά του Κ.Β.Σ. στον ΕΛΚΕ;

Τα παραστατικά του ΚΒΣ, όπως τα τιμολόγια, που εκδίδονται στο πλαίσιο αγοράς αγαθών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων, πρέπει να προσκομίζονται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση τους στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ και στους αντίστοιχους χειριστές, μαζί με την αντίστοιχα συνοδευτικά έντυπα (πχ εντολή πληρωμής, πρακτικό παραλαβής κλπ)

Πότε προσκομίζονται οι Α.Π.Υ στον ΕΛΚΕ;

Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) για την καταβολή των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών προσκομίζονται μαζί με τις αντίστοιχες εντολές πληρωμής, είναι πρωτότυπές και σωστά συμπληρωμένες.

Ποιά αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται στην Α.Π.Υ.;

Η αιτιολογία που πρέπει να αναγράφεται στην Α.Π.Υ.  προκειμένου να συμπληρωθεί, θα πρέπει είναι αντίστοιχη με το έργο που αναγράφεται στη σχετική εγκεκριμένη σύμβαση, βάσει της οποίας απορρέει και η πληρωμή.

Ποιά σχέση μεταξύ ημερομηνίας έκδοσης της εντολής πληρωμής, της Α.Π.Υ, του φύλλου εργασίας (time sheet) και της βεβαίωσης παραλαβής έργου;

 • Η ημερομηνία έκδοσης της εντολής πληρωμής θα πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη της Α.Π.Υ., του time sheet και της βεβαίωσης παραλαβής έργου.
 • Η ημερομηνία έκδοσης της  Α.Π.Υ. θα πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του time sheet και της βεβαίωσης παραλαβής έργου.
 • Η ημερομηνία έκδοσης του time sheet θα πρέπει να είναι ίδια ή προγενέστερη της βεβαίωσης παραλαβής έργου.

Τα παραπάνω δίνονται γραφικά στο σχήμα που ακολουθεί

Πώς Προσδιορίζεται / Προκύπτει ο ΦΠΑ;

Ανάλογα με τα δεδομένα μας, ο προσδιορισμός του ΦΠΑ (Φ) μπορεί να γίνει βάσει των παρακάτω δύο περιπτώσεων

 • Περίπτωση 1η: Γνωστός  ο συντελεστής ΦΠΑ (φ) , όπου φ = 0.13, 0.23, κλπ, και η καθαρή αξία (ΚΑ). Τότε, το ποσό του ΦΠΑ προκύπτει/προσδιορίζεται από τη παρακάτω σχέση

  Φ = (ΚΑ) x (φ)


  Παράδειγμα
  : Έστω καθαρή αξία 100€, δηλαδή ΚΑ=100, και ΦΠΑ 23% (φ=0.23). Εφαρμόζοντας την ανωτέρω σχέση το ποσό του ΦΠΑ (Φ) είναι 23€.

 • Περίπτωση 2η : Γνωστός  ο συντελεστής ΦΠΑ (φ) , όπου φ = 0.13, 0.23, κλπ, και το συνολικό ποσό (ΣΠ) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Τότε, το ποσό του ΦΠΑ προκύπτει/προσδιορίζεται βάσει της σχέσης που δίνεται παρακάτω

  Φ = (ΣΠ) – ((ΣΠ)/(1+φ))


  Παράδειγμα
  : Έστω συνολικό ποσό 123€, δηλαδή ΣΠ=123, και ΦΠΑ 23% (φ=0.23), εφαρμόζοντας την ανωτέρω σχέση το ποσό του ΦΠΑ (Φ) είναι 23€.

Εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών αναδρομικές συμβάσεις;

Όχι. Αναδρομικές συμβάσεις δεν εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών.

Πότε υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών οι ονομαστικές / συμβάσεις για έγκριση από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των έργων;

Οι ονομαστικές/συμβάσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών για έγκριση τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες, ήτοι ένα μήνα, πριν την έναρξη τους. Αυτό σημαίνει ότι η ημερομηνία χορήγησης πρωτοκόλλου  από τον ΕΛΚΕ, στις πλήρως ορθά συμπληρωμένες και υπογραμμένες συμβάσεις/ονομαστικές, θα πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας έναρξης των συμβάσεων/ονομαστικών τουλάχιστον κατά 30 ημέρες.

Πότε υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών τα αιτήματα για έγκριση τροποποίησης ονομαστικών/συμβάσεων από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των έργων;

Τα αιτήματα για τροποποίηση συμβάσεων/ονομαστικών προς την Επιτροπή Ερευνών υποβάλλονται τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν την λήξη των συμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η ημερομηνία χορήγησης πρωτοκόλλου  από τον ΕΛΚΕ στα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας λήξης των συμβάσεων/ονομαστικών τουλάχιστον κατά 15 ημέρες.

Τι σημαίνει ο όρος «τροποποίηση σύμβασης»;

Βασικές μεταβλητές των συμβάσεων είναι το Φυσικό Αντικείμενο (Φ.Α.) που αναγράφεται σ’ αυτές, το Οικονομικό Αντικείμενο (Τίμημα) και ο Χρόνος (Τ). Όταν μεταβάλλεται μια από τις μεταβλητές αυτές ή/και όλες μαζί έχουμε μεταβολή της σύμβασης και απαιτείται τροποποίηση.

Ενδεικτικά, έχουμε τροποποίηση όταν μεταβάλλεται

 • Το Φυσικό Αντικείμενο με ή χωρίς μεταβολή του Οικονομικού Αντικειμένου
 • Ο Χρόνος  με μεταβολή του Φυσικού Αντικειμένου
 • Ο Χρόνος  με μεταβολή του οικονομικού Αντικειμένου

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών ανά ημέρα που μπορεί να απασχοληθεί ένας Διοικητικός Υπάλληλος σ’ κάποιο έργο;

Ο μέγιστος αριθμός ωρών που μπορεί να απασχοληθεί ανά ημέρα ένας Δ.Υ. σε έργα εξαρτάται από το είδος του προγράμματος/έργου. Για παράδειγμα, στα Προγράμματα ΕΣΠΑ ο μέγιστος αριθμός είναι : 3h την ημέρα ή 10h την εβδομάδα ή 40h το μήνα (δεν συμπεριλαμβάνονται Σ/Κ, αργίες κλπ).

Σημείωση: Η απασχόληση αυτή θα πρέπει να γίνεται πέραν του συμβατικού ωραρίου, να καταγράφεται σε φύλλα εργασίας, να μην δημιουργεί προβλήματα και συγκρούεται με τα καθήκοντα της εργασίας του.

Πως προσδιορίζουμε την ωριαία αμοιβή των μελών (ΔΕΠ, Δ.Υ. ΕΤΕΠ κλπ) της ακαδημαϊκής κοινότητας;

Για τον προσδιορισμό της ωριαίας αμοιβής χρησιμοποιούμε τη μηνιαία μικτή αμοιβή (ΜΜΑ), όπως αυτή προκύπτει από την τακτική του μισθοδοσία (φύλλα μισθοδοσίας), και τις ετήσιες παραγωγικές ώρες (ΕΠΩ).

Με βάση τα παραπάνω, η ωριαία αμοιβή (ΩΑ) προκύπτει κάνοντας χρήση την παρακάτω σχέση

ΩΑ = ((ΜΜΑ) x 12)/(ΕΠΩ)

Ποια είναι η διαδικασία για την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από τον ΕΛΚΕ;

Στο συνημμένο αρχείο απεικονίζεται η διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την υλοποίηση των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από τον ΕΛΚΕ.

Διαδικασία Υλοποίησης Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης

Χρειάζεται/απαιτείται η πιστοποίηση των διαλέξεων ή των μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε προγράμματα παροχής διδακτικού έργου (π.χ. ΜΠΣ, σεμινάριακά προγράμματα που υλοποιούνται σε κύκλους κλπ) για την πληρωμή των αντίστοιχων δαπανών διδασκαλίας;

Ναι, απαιτείται η πιστοποίηση της υλοποίησης των διαλέξεων ή των μαθημάτων προκειμένου να πληρωθούν οι αντίστοιχες δαπάνες. Η πιστοποίηση μπορεί να γίνει με

Τέλος, τα παραπάνω θα πρέπει να προσκομίζονται και να συνοδεύουν την αντίστοιχη εντολή πληρωμής. Στη περίπτωση που προσκομίζεται μόνο η Βεβαίωση/Πιστοποίηση Μαθημάτων για την πληρωμή της αντίστοιχης δαπάνης, το παρουσιολόγιο θα πρέπει να τηρείται και να φυλάσσεται στο αρχείο του προγράμματος από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο διότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την απόδειξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

ΜΠΣ: Διαδικασία και Προϋποθέσεις Πληρωμών Διπλωματικών Εργασιών

Στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, για τις πληρωμές για την παρακολούθηση και επίβλεψη διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

 • Να υπάρχει σχετική πρόνοια στον Κανονισμό Λειτουργίας των Μ.Π.Σ
 • Να υπάρχει απόφαση της Γ.Σ. στην οποία να φαίνεται ο επιβλέπων της διπλωματικής, ο τίτλος της και ο φοιτητής που θα την εκπονήσει καθώς και η αποζημίωση του επιβλέποντα
 • Ενημέρωση και έγκριση της Ε.Ε., μετά την απόφαση της Γ.Σ., ώστε να καταστεί δυνατή η κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων με τους επιβλέποντες καθηγητές, με τα εξής χαρακτηριστικά
  i) έναρξη : επομένη της ημερομηνία της συνεδρίαση της ΕΕ,
  ii) λήξη : η ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου κύκλου στο πλαίσιο του οποίου εκπονείται η διπλωματική,
  iii) αντικείμενο: παρακολούθηση και επίβλεψη της διπλωματικής με τίτλο « …….» και
  iv) ποσό αποζημίωσης
 • Βεβαίωση Ολοκλήρωσης, Κατάθεσης και Υποστήριξης Διπλωματικής Εργασία υπογεγραμμένη από το Δ/ντή του ΜΠΣ

Φύλλο Χρονοχρέωσης (Time Sheet): Υπόδειγμα, Χρόνος Υποβολής και Συμπλήρωσης.

Το φύλλο χρονοχρέωσης (ΦΧ) χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ο χρόνος που αφιερώθηκε και πρέπει να αποζημιωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων. Συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια του μήνα που υλοποιείται/παρέχεται το έργο και υπογράφεται από τον Ε.Υ. του έργου και τον εργαζόμενο. Υποβάλλεται μετά τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει συμπληρωθεί και συνοδεύει την αντίστοιχη εντολή πληρωμής.

Στη συνέχεια δίνονται δύο υποδείγματα φύλλων χρονοχρέωσης (Γενικό και 7FP), καθώς και οδηγίες συμπλήρωσής τους. Στη περίπτωση που ο χρηματοδότης προτείνει το δικό του φύλλο χρονοχρέωσης, χρησιμοποιείται του χρηματοδότη.

Υποδείγματα φύλλων χρονοχρέωσης (Γενικό και 7FP)

Διαδικασία και Απαιτήσεις Συμπλήρωσης και Ολοκλήρωσης Ολικών Φύλλων Χρονοχρέωσης

Για την επιτυχή δημιουργία και συμπλήρωση του Ολικού Φύλλου Χρονοχρέωσης απαιτούνται τα μέλη ΔΕΠ  του ΠΔΜ να γνωρίζουν τα παρακάτω

 • Έργα στα οποία συμμετέχουν και έχουν υπογράψει συμβάσεις, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης τους
 • Μηνιαία Συμπληρωμένα και Υπογεγραμμένα Φύλλα Χρονοχρέωσης για κάθε έργο που έχουν υπογράψει σύμβαση
 • Ώρες συμβατικών υποχρεώσεων

Για την καλύτερη κατανόηση η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται γραφικά εδώ

Ποια διαδικασία ακολουθείται για την πληρωμή συνεργατών οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό προκειμένου να μην τους γίνει παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα;

Για τις πληρωμής αμοιβών συνεργατών έργων που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και προκειμένου να μην τους γίνει παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα, θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

Στάδιο Ι : Υποβολή Δικαιολογητικών από Αμειβόμενο, μέσω του Ε.Υ. του Έργου, στον ΕΛΚΕ

 1. Το Έντυπο Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης (Ε.Α.Δ.Φ.) το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον ίδιο και να υπογραφεί και σφραγιστεί από την εφορία του (tax revenue services). Το έντυπο αυτό καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης του υπάρχουν στο http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos/c_gr.html.
 2. Στη περίπτωση που είναι μόνιμος κάτοικος Αμερικής ή Τουρκίας απαιτείται βεβαίωση φορολογικής κατοικίας (επισυνάπτεται ενδεικτικό υπόδειγμα), διότι οι φορολογικές αρχές των χωρών αυτών εκδίδουν δικό τους πιστοποιητικό κατοικίας και δεν υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο VII στο Ε.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και των δύο αυτών χωρών.

Στάδιο ΙΙ : Κατάθεση Δικαιολογητικών Αμειβόμενων και λοιπών Εγγράφων από ΕΛΚΕ στην Δ.Ο.Υ Κοζάνης για έγκριση.

Στάδιο ΙΙΙ : Διαδικασίες Πληρωμής (Διαχειριστικές Ενέργειες, Λογιστικές Εγγραφές και Τραπεζικές Διαδικασίες)

Τέλος, ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος (ν. 4172/13, άρθρο 4, §2).

Ποια Υπεύθυνη Δήλωση για τη περίπτωση της Περιστασιακής Απασχόλησης σε διάφορα έργα;

Για τη περίπτωση της περιστασιακής απασχόλησης σε διάφορα έργα η Υ/Δ που χρησιμοποιείται/συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο για τη περίπτωση της περιστασιακής απασχόλησης, δηλαδή για απασχόληση που δεν γίνεται κατά σύστημα, είναι η ακόλουθη:

Διαδικασία Πληρωμής Συνταξιούχων Συνεργατών από Προγράμματα του ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3865/2010, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να δηλώνουν την πρόσθετη απασχόληση τους στο ΓΛΚ στην Υπηρεσία Συντάξεων.
Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

 1. Συνταξιούχος με Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
  Ο Συνεργαζόμενος Συνταξιούχος θα πρέπει να έχει δηλώσει στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ την έναρξη δραστηριότητας του ώστε να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση (ως ενδεικτικό υπόδειγμα), η οποία, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα συνοδεύει την Εντολή Πληρωμής που κάνει ο Ε.Υ. του έργου.
 2. Συνταξιούχοι Χωρίς Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
  Θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ σχετικό αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης, η οποία, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα συνοδεύει την Εντολή Πληρωμής του Ε.Υ. του έργου.
  Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τη βεβαίωση από το ΓΛΚ θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

Οι συνεργάτες (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, συνταξιούχοι και Δ.Υ.) των έργων που δεν ανήκουν στο ΠΔΜ πρέπει να συμπληρώσουν κάποια Υ/Δ με την οποία να δηλώνουν την ιδιότητα και την εργασιακή τους σχέση με το φορέα τους;

Ναι, πρέπει να υποβληθεί το συνημμένο υπόδειγμα της Υ/Δ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ο Ε.Υ. του έργου φροντίζει να ενημερώσει σχετικά τους συνεργάτες του. Η εν λόγω Υ/Δ υποβάλλεται στον ΕΛΚΕ και συνοδεύει την αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση και αποτελεί οδηγό για περαιτέρω διαδικασίες.