Η Επιτροπή Ερευνών ΠΔΜ στη συνεδρίαση 271/02.06.17, έχοντας υπόψη

 1. Το Νόμο 4412/2016, « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 2. Το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Σύσταση ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή)
 3. Την Απόφαση υπ αρ. 57654 (ΦΕΚ 1781/τ΄Β/23.05.2017), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης ΚΗΔΜΗΣ»
 4. Από 6093/31-3-2017 Διευκρίνιση της ΕΑΑΔΗΣΥ που αφορά τα δικαιολογητικά των Απευθείας Αναθέσεων

Αποφάσισε η διαδικασία ανάθεσης προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών να γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Προμήθεια : από 1,00€ έως 1.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ): Γίνονται με απευθείας ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς όταν συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω με την εξής σειρά:
  1. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων), ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς) και ποινικό μητρώο του ίδιου (φυσικού προσώπου) ή του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου (σε περίπτωση νομικού προσώπου).
  2. Έγκριση ανάθεσης μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (ΕΕ)
  3. Δημοσιότητα απόφασης της ΕΕ στη Διαύγεια
  4. Λήψη τιμολογίου κατά την ολοκλήρωση της προμήθειας

   Βλέπε σημείο 8 της παρούσης για σχετικό έντυπο

 2. Προμήθεια : από 1.000,00 έως 2.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ): Γίνονται με απευθείας ανάθεση, όταν συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω με την εξής σειρά:
  1. Δημοσιότητα πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και στη Διαύγεια
  2. Λήψη προσφορών, συνοδευόμενες από Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων), ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς) και ποινικό μητρώο του ίδιου (φυσικού προσώπου) ή του νομίμου εκπροσώπου του (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
  3. Έγκριση ανάθεσης μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (ΕΕ)
  4. Δημοσιότητα απόφασης της ΕΕ στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ
  5. Λήψη τιμολογίου κατά την ολοκλήρωση της προμήθειας

   Βλέπε σημείο 8 της παρούσης για σχετικό έντυπο

 3. Προμήθεια : από 2.500,00€ έως 20.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ): Γίνονται με απευθείας ανάθεση, όταν συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω με την εξής σειρά:
  1. Δημοσιότητα πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και στη Διαύγεια
  2. Λήψη προσφορών, συνοδευόμενες από Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων), ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς) και ποινικό μητρώο του ίδιου (φυσικού προσώπου) ή του νομίμου εκπροσώπου του (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
  3. Έγκριση ανάθεσης μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
  4. Δημοσιότητα απόφασης της ΕΕ στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ
  5. Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και δημοσιοποίηση στο ΚΗΜΔΗΣ
  6. Λήψη τιμολογίου κατά την ολοκλήρωση της προμήθειας

   Βλέπε σημείο 8 της παρούσης για σχετικό έντυπο

 4. Προμήθεια : από 20.000,00€ έως 60.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ): γίνονται με συνοπτικό διαγωνισμό και με την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις δημοσιότητα (απλοποιημένη προκήρυξη με όλα τα στάδια των διαγωνισμών)Βλέπε σημείο 8 της παρούσης για σχετικό έντυπο
 5. Προμήθεια : από 60.000,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και μέχρι τα εκάστοτε όρια του Διεθνούς Διαγωνισμού, γίνονται με Ηλεκτρονικό Τακτικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, και με την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις δημοσιότητα (Απαιτείται δημοσιότητα στο ΕΣΗΔΗΣ με ηλεκτρονική διενέργεια όλων των σταδίων των διαγωνισμών)

  Βλέπε σημείο 8 της παρούσης για σχετικό έντυπο

 6. Προμήθεια : πάνω από τα όρια του διεθνούς διαγωνισμού γίνονται με Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, και με την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις δημοσιότητα (Απαιτείται δημοσιότητα στο ΕΣΗΔΗΣ με ηλεκτρονική διενέργεια όλων των σταδίων των διαγωνισμών)

  Βλέπε σημείο 8 της παρούσης για σχετικό έντυπο

 7. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εκτιμώμενες αξίες αγαθών ή υπηρεσιών ανά κατηγορία δαπάνης και η κατάτμηση προμηθειών ομοειδών αγαθών ή υπηρεσιών, προς αποφυγή των διαδικασιών διαγωνισμού, καθιστά τη δαπάνη μη επιλέξιμη
 8. Απαιτούμενα Έντυπα ανά διαδικασία ανάθεσης προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών:
  1. Διαδικασίες Νο 1, 2 και 3:  Χρησιμοποιούμε το έντυπο με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ / ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
  2. Διαδικασίες Νο 4, 5 και 6: Χρησιμοποιούμε το έντυπο με τίτλο «ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
  3. Αριθμοί CPV (Common procurement vocabulary) 

Posted in: 4. Διαδικασίες Διαγωνισμών & Προμηθειών, faq

 

Comments are closed.