4.1 Διαδικασίες Ανάθεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Η Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ τη συνεδρίαση τη συνεδρίαση 284/20-12-2017,  έχοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016, « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 2. Tην ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β’826)
 3. Το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Σύσταση ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή)
 4. Την Απόφαση υπ αρ. 57654 (ΦΕΚ 1781/τ΄Β/23.05.2017), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης ΚΗΔΜΗΣ»
 5. Από 6093/31-3-2017 Διευκρίνιση της ΕΑΑΔΗΣΥ που αφορά τα δικαιολογητικά των Απευθείας Αναθέσεων
 6. Το Νόμο 4485/2017 «Οργάνωση & Λειτουργία της  ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 7. Το Νόμο 4497/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (αλλαγές του Νόμου 4412/2016).

Αποφάσισε η διαδικασία ανάθεσης προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών να γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών
  (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 331/03-04-2019 Συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ)Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για αγορές έως του ποσού των 20.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι

  1. η προηγούμενη αποδοχή και διαχείριση του έργου,
  2. η έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού, που αποτελεί και το πρωτογενές αίτημα και η ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ

  Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις :

  1. Αγορές έως 2.500€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ:
   A.1 Κατάθεση αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο συνοδευόμενο από μία (1) τουλάχιστον οικονομική προσφορά
   A.2 Έγκριση του Αιτήματος Ανάληψης Υποχρέωσης και έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και της Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης (Υπογραφή από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. και ανάρτηση αυτών στη Διαύγεια)
   A.3 Ανάρτηση της Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ (για ποσό πάνω από 1.000,00€)
   A.4 Ενημέρωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου από τη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ
   A.5 Τιμολόγηση για προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών
  2. Αγορές από 2.500€ έως και 10.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
   B.1 Κατάθεση του αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο συνοδευόμενο από 3 τουλάχιστον οικονομικές προσφορές και προσκομίζοντας στη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ τα παρακάτω
   B.1.1 Κατάθεση τουλάχιστον (3) τριών τουλάχιστον προσφορών μετά από Αποστολή πρόσκλησης σε υποψήφιους προμηθευτές (με email). Κατατίθεται και το email της πρόσκλησης
   Β.1.2 Φορολογική Ενημερότητα «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων»
   Β.1.3 Ασφαλιστική Ενημερότητα «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς»
   Β.1.4 Ποινικό Μητρώο θα πρέπει να είναι του ίδιου του φυσικού προσώπου, ή του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου (σε περίπτωση εταιρειών απαιτείται και η προσκόμιση εγγράφου όπου αναγράφονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι, π.χ καταστατικό εταιρείας)
   Β.2 Έγκριση Αιτήματος Ανάληψης Υποχρέωσης που οδηγεί:
   (i) στην Έγκριση της Απευθείας Ανάθεσης με απόφαση από την Ε.Ε.
   (ii) στην Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ των σχετικών Αποφάσεων Απευθείας Ανάθεσης
   Β.3 Ενημέρωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου από τη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ
   Β.4 Τιμολόγηση για προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών
  3. Αγορές από 10.000€ έως και 20.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ:
   Γ.1 Κατάθεση αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο μετά από διερεύνηση της αγοράς και υποβολή 3 προσφορών, προσκομίζοντας στη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ τα παρακάτω
   Γ.1.1 Κατάθεση τουλάχιστον (3) τριών προσφορών μετά από Αποστολή πρόσκλησης σε υποψήφιους προμηθευτές (με email). Κατατίθεται και το email της πρόσκλησης
   Γ.1.2 Φορολογική Ενημερότητα «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων»
   Γ.1.3 Ασφαλιστική Ενημερότητα «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς»
   Γ.1.4 Ποινικό Μητρώο θα πρέπει να είναι του ίδιου του φυσικού προσώπου, ή του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου (σε περίπτωση εταιρειών απαιτείται και η προσκόμιση εγγράφου όπου αναγράφονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι, π.χ καταστατικό εταιρείας)
   Γ.2 Έγκριση Αιτήματος Ανάληψης Υποχρέωσης που οδηγεί :
   (i) στην έγκριση της Απευθείας Ανάθεσης με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
   (ii) Στην Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ των σχετικών Αποφάσεων Απευθείας Ανάθεσης
   Γ.3 Κατάρτιση, υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης προμήθειας στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια από τη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ.
   Γ.4 Ενημέρωση Ε.Υ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
   Γ.5 Τιμολόγηση για προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών
   Σε περίπτωση που ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων, αν η προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών θα υπερβεί τις 10.000,00€, πλέον Φ.Π.Α., ανά κατηγορία δαπάνης και ανά ανάδοχο, τότε επιβάλλεται η σύναψη σύμβασης για κάθε επιμέρους απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως ποσού.

Προσοχή:

 • Τα τιμολόγια εκδίδονται υποχρεωτικά μετά την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και το ποσό της σύμβασης θα πρέπει να ταυτίζεται με το ποσό της απόφασης της Απευθείας Ανάθεσης.
 • Τα παραπάνω ποσά αφορούν εκτιμώμενες αξίες αγαθών ή υπηρεσιών ανά κατηγορία δαπάνης και η κατάτμηση προμηθειών ομοειδών αγαθών ή υπηρεσιών, προς αποφυγή των διαδικασιών διαγωνισμού, καθιστά τη δαπάνη μη επιλέξιμη.

 1. Προμήθειες αγαθών και εκτελέσεις εργασιών άνω των 20.000,01€ (πλέον ΦΠΑ) και έως 60.000,00 €
  Πραγματοποιούνται με συνοπτικό διαγωνισμό, η προκήρυξη του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (είτε με βάση την τιμή είτε με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής).
 2. Προμήθειες από 60.000,01€ έως 135.000,00€
  Πραγματοποιούνται με ανοιχτή διαδικασία, υποχρεωτικά με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονική διαδικασία) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (είτε με βάση την τιμή είτε με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής).
  Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.
 3. Προμήθειες άνω των 135.000,01€
  Πραγματοποιούνται με διεθνή διαγωνισμό και δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εκτιμώμενες αξίες αγαθών ή υπηρεσιών ανά κατηγορία δαπάνης και η κατάτμηση προμηθειών ομοειδών αγαθών ή υπηρεσιών, προς αποφυγή των διαδικασιών διαγωνισμού, καθιστά τη δαπάνη μη επιλέξιμη.

Απαιτούμενα Έντυπα για τις Διαδικασίες Νο 2, 3 και 4: Χρησιμοποιούμε το έντυπο με τίτλο «ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» & Αριθμοί CPV (Common procurement vocabulary)

 

Posted in: 4. Διαδικασίες Διαγωνισμών & Προμηθειών, faq

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση