4.1 Διαδικασίες Ανάθεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Από 1/6/2021 για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης θα ισχύουν τα εξής:

1. Απευθείας αναθέσεις έως 500€(χωρίς ΦΠΑ) ήσσονος αξίας

Οι συμβάσεις προμήθειας αγαθών/γενικών υπηρεσιών ήσσονος αξίας μπορούν να εφαρμοστούν όταν:

Α) Έργα/προγράμματα που η διαχείριση τους γίνεται σε ετήσια βάση.

Το συνολικό ποσό του ετήσιου προϋπολογισμού ενός έργου/προγράμματος για προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης ΓΛΚ, είναι ίσο ή κατώτερο από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Β)Έργα / προγράμματα των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους και η διαχείρισή τους δεν γίνεται σε ετήσια βάση,

Το συνολικό ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ, δεν ξεπερνά το ποσό των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για όλη τη διάρκεια του έργου και συνεπώς η δυνατότητα εφαρμογής της εν λόγω διάταξης θα πρέπει γίνεται με μεγάλη προσοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ :

α) Εξόδων δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά και

β) Συμμετοχές  σε συνέδρια ,

 για τα ανωτέρω, λόγω της μοναδικότητας αφενός του αντικειμένου του συνεδρίου και αφετέρου της διαδικασίας που ακολουθείται για τις  δημοσιεύσεις σε επιστημονικά  περιοδικά   δεν είναι δυνατή η διενέργεια έρευνας αγοράς, ως εκ τούτου δεν απαιτείται. Έτσι εξαιρούνται από την διαδικασία των απευθείας αναθέσεων με έρευνα αγοράς και αντιμετωπίζονται σαν απευθείας αναθέσεις ήσσονος αξίας.

2. Αγορές από 2.500,01€ έως και 10.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
 1. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πραγματοποιεί έρευνα αγοράς με μία (1) τουλάχιστον οικονομική προσφορά.
 2. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, συμπληρώνει, το έντυπο «Αίτηση- Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για αγαθά ή υπηρεσίες (υπόδειγμα ΕΛΚΕ)» και το υποβάλλει στον ΕΛΚΕ.
  • Στην πρόσκληση θα αναγράφονται τα στοιχεία των υποψήφιων προμηθευτών(επωνυμία, δ/νση, email , τηλεφώνο, ΑΦΜ) στους οποίους απευθύνεται (έρευνα αγοράς).
 1. Η πρόσκληση Υποβολής Προσφορών θα αποστέλλεται στο τμήμα Διαγωνισμών, Συμβάσεων, Προμηθειών με email(rcanatheseis@uowm.gr) προκειμένου να γίνει η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.
 2. Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών αναρτάται από τον ΕΛΚΕ, υποχρεωτικά, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών θα αποστέλλεται μετά την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ από το Τμήμα Διαγωνισμών, Συμβάσεων, Προμηθειών με email στους οικονομικούς φορείς που επιλέχθηκαν ύστερα από την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από τους Ε.Υ.
 3. Οι προσφορές των προμηθευτών παραλαμβάνονται από τον ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση και ενημερώνεται ο E.Υ ηλεκτρονικά.
 4. Επιλέγεται ο προμηθευτής βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης (βάσει τιμής, ή βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής), και ζητούνται από τον ΕΛΚΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία, δηλαδή:
  • Φορολογική Ενημερότητα «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων»
  • Ασφαλιστική Ενημερότητα «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς»
  • Ποινικό Μητρώο θα πρέπει να είναι του ίδιου του φυσικού προσώπου, ή του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου (σε περίπτωση εταιρειών απαιτείται και η προσκόμιση εγγράφου όπου αναγράφονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι, π.χ καταστατικό εταιρείας ή Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ)
 1. Υποβάλλεται/καταχωρίζεται στο webrescom από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο το «Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης» (Έντυπο Π1_Αίτημα_απευθείας_ανάθ_προμήθειας)
 2. Έγκριση του Αιτήματος Απευθείας Ανάθεσης. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:
  • Έγκριση του αιτήματος και έκδοση της Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ με ταυτόχρονη ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • Ανάρτηση της Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ
  • Κοινοποίηση της Απόφασης απευθείας ανάθεσης στους προμηθευτές που συμμετείχαν στην διαδικασία.
 1. Ενημέρωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου από τη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ
 2. Τιμολόγηση / παραλαβή της προμήθειας /υπηρεσίας.

Η Παραλαβή των αγαθών/υπηρεσιών γίνεται με ευθύνη του Ε.Υ και πιστοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής με τη σύνταξη σχετικού Πρακτικού Παραλαβής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ως άνω κατηγορία απευθείας αναθέσεων (2.500,01€-10.000,00€), δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης με τον ΕΛΚΕ. Σε περίπτωση, όμως, που η ανάθεση αποτελεί τμηματική ανάθεση προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών συγκεκριμένης κατηγορίας ΓΛΚ και ομοειδών αγαθών με προϋπολογισμό άνω των 10.000€ χωρίς ΦΠΑ, τότε απαιτείται η σύναψη σύμβασης προμήθειας (αποφυγή κατάτμησης).

Γ. για αγορές από 10.000,01€ έως και 30.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ:
 1. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πραγματοποιεί έρευνα αγοράς με μία (1) τουλάχιστον οικονομική προσφορά.
 2. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος συμπληρώνει το έντυπο «Αίτηση – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για αγαθά ή υπηρεσίες (υπόδειγμα ΕΛΚΕ)» και το υποβάλλει στον ΕΛΚΕ.
  • Στην πρόσκληση θα αναγράφονται τα στοιχεία των υποψήφιων προμηθευτών(επωνυμία, δ/νση, email , τηλεφώνο, ΑΦΜ) στους οποίους απευθύνεται (έρευνα αγοράς).
 1. Η πρόσκληση θα αποστέλλεται στο τμήμα Διαγωνισμών, Συμβάσεων, Προμηθειών με email(rcanatheseis@uowm.gr) προκειμένου να γίνει η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.
 2. Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών αναρτάται από τον ΕΛΚΕ, υποχρεωτικά, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών θα αποστέλλεται μετά την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ από το Τμήμα Διαγωνισμών, Συμβάσεων, Προμηθειών με email στους οικονομικούς φορείς που επιλέχθηκαν ύστερα από την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από τους Ε.Υ.
 3. Οι προσφορές των προμηθευτών παραλαμβάνονται από τον ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση και ενημερώνεται ο E.Υ ηλεκτρονικά.
 4. Επιλέγεται ο προμηθευτής βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης (βάσει τιμής, ή βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής), και ζητούνται από τον ΕΛΚΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία, δηλαδή:
  • Φορολογική Ενημερότητα «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων»
  • Ασφαλιστική Ενημερότητα «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς»
  • Ποινικό Μητρώο θα πρέπει να είναι του ίδιου του φυσικού προσώπου, ή του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου (σε περίπτωση εταιρειών απαιτείται και η προσκόμιση εγγράφου όπου αναγράφονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι, π.χ καταστατικό εταιρείας ή Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ)
 1. Υποβάλλεται/καταχωρίζεται στο webrescom από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο το «Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης» (Έντυπο Π1_Αίτημα_απευθείας_ανάθ_προμήθειας)
 2. Έγκριση του Αιτήματος Απευθείας Ανάθεσης. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:
  • Έγκριση του αιτήματος και έκδοση της Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ με ταυτόχρονη ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • Ανάρτηση της Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ
  • Κοινοποίηση της Απόφασης απευθείας ανάθεσης στους προμηθευτές που συμμετείχαν στην διαδικασία.
 1. Ενημέρωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου από τη Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ.
 2. Υπογραφή Σύμβασης και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 3. Παραλαβή του αγαθού/υπηρεσίας και τιμολόγηση.

Η Παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών γίνεται με ευθύνη του Ε.Υ και πιστοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής με τη σύνταξη σχετικού Πρακτικού Παραλαβής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω ποσά αφορούν εκτιμώμενες αξίες αγαθών ή υπηρεσιών ανά κατηγορία δαπάνης και η κατάτμηση προμηθειών ομοειδών αγαθών ή υπηρεσιών, προς αποφυγή των διαδικασιών διαγωνισμού, καθιστά τη δαπάνη μη επιλέξιμη.

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να επιλεγεί η απευθείας ανάθεση ως διαδικασία σύναψης σύμβασης, θα πρέπει να ελέγχεται η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας, ανά κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ. Δηλαδή να εξετάζεται αν ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω κατηγορίας δαπάνης, που προβλέπεται για όλη τη διάρκεια του έργου μέχρι και τη λήξη του, είναι μικρότερος ή ίσος των 30.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ασχέτως αν προτιθέμεθα να προμηθευτούμε τμηματικώς τα είδη αυτά.

 

Posted in: 4. Διαδικασίες Διαγωνισμών & Προμηθειών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση