Η Επιτροπή Ερευνών ΠΔΜ στη συνεδρίαση 275/07-08-2017, έχοντας υπόψη

 1. Το Νόμο 4412/2016, « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 2. Tην ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β’826)
 3. Το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Σύσταση ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή)
 4. Την Απόφαση υπ αρ. 57654 (ΦΕΚ 1781/τ΄Β/23.05.2017), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης ΚΗΔΜΗΣ»
 5. Από 6093/31-3-2017 Διευκρίνιση της ΕΑΑΔΗΣΥ που αφορά τα δικαιολογητικά των Απευθείας Αναθέσεων
 6. Το Νόμο 4485/2017 «Οργάνωση & Λειτουργία της  ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Αποφάσισε η διαδικασία ανάθεσης προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών να γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Προμήθειες αγαθών και εκτελέσεις εργασιών μέχρι 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) πραγματοποιούνται με απευθείας ανάθεση. Διακρίνονται οι παρακάτω υποδιαιρέσεις
  1. Προμήθεια έως 1.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). Απαιτούνται: (i) Έρευνα Αγοράς (πχ τρεις προσφορές), (ii) φορολογική ενημερότητα «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων» (iii) ασφαλιστική ενημερότητα «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς» και (iv) Ποινικό μητρώο του ίδιου, δηλαδή του φυσικού προσώπου, ή του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου, τα οποία συνοδεύουν την εντολή πληρωμής (τα ii, iii και iv συλλέγονται μόνο από τον ανάδοχο)
  2. Προμήθεια από 1001,00€ έως και 2.500,00€ (πλέον ΦΠΑ). Απαιτούνται: (i) Υποβολή αιτήματος από τον Ε.Υ, (ii) τα απαιτούμενα του σημείου 1Α, (iii) έγκριση-απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και (iv) ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. Μετά τη σχετική απόφαση της ΕΕ και τις σχετικές αναρτήσεις πραγματοποιείται η προμήθεια από τον αιτούνται (Ε.Υ.)
  3. Προμήθεια από 2.500,00€ έως και 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). Απαιτούνται: (i) Υποβολή αιτήματος από τον Ε.Υ., (ii) τα απαιτούμενα του σημείου 1Α, και (iii) υπογραφή σύμβασης προμήθειας. Μετά τη σχετική απόφαση της ΕΕ και τις σχετικές αναρτήσεις (συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης) πραγματοποιείται η προμήθεια από τον αιτούνται (Ε.Υ.)

   Σημείωση 1: (i) Η Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να εκδίδεται «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων» και (ii) η Ασφαλιστική Ενημερότητα «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς». (iii) Το Ποινικό Μητρώο θα πρέπει να είναι του ίδιου, δηλαδή του φυσικού προσώπου, ή του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου, ο οποίος -νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας- προκύπτει από τη τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της ή από οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.

   Χρησιμοποιούμε το έντυπο με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ / ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» & Αριθμοί CPV (Common procurement vocabulary)

 2. Προμήθειες αγαθών και εκτελέσεις εργασιών άνω των 20.000,01€ (πλέον ΦΠΑ) και έως 60.000,00 €
  Πραγματοποιούνται με συνοπτικό διαγωνισμό, η προκήρυξη του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (είτε με βάση την τιμή είτε με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής).
 3. Προμήθειες από 60.000,01€ έως 135.000,00€
  Πραγματοποιούνται με ανοιχτή διαδικασία, υποχρεωτικά με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονική διαδικασία) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (είτε με βάση την τιμή είτε με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής).
  Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.
 4. Προμήθειες άνω των 135.000,01€
  Πραγματοποιούνται με διεθνή διαγωνισμό και δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εκτιμώμενες αξίες αγαθών ή υπηρεσιών ανά κατηγορία δαπάνης και η κατάτμηση προμηθειών ομοειδών αγαθών ή υπηρεσιών, προς αποφυγή των διαδικασιών διαγωνισμού, καθιστά τη δαπάνη μη επιλέξιμη.

Απαιτούμενα Έντυπα για τις Διαδικασίες Νο 2, 3 και 4: Χρησιμοποιούμε το έντυπο με τίτλο «ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» & Αριθμοί CPV (Common procurement vocabulary) 

 Οι Κρατήσεις υπέρ Τρίτων για Προμήθειες Αγαθών & Υπηρεσιών είναι οι εξής:

 1. Η προβλεπόμενη από τον N.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) αρ. 64 παρ. 2 παρακράτηση φόρουØ εισοδήματος, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας προ ΦΠΑ (4% για προμήθειες αγαθών, 8% για προμήθειες υπηρεσιών και 1% για την αγορά υγρών καυσίμων).
 2. Η προβλεπόμενη κράτηση (0,06%) στις συμβάσεις που υπάγονται στο N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) αρ. 375 παρ. 7, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης προμηθειών/υπηρεσιών. Για όσες συμβάσεις έχουν συναφθεί πριν τις 08/08/2016 εφαρμόζεται η προηγούμενη κράτηση (0,1%)Σημειώνεται ότι η πράξη αυτή αφορά και τις αμοιβές τρίτων.
 3. Η προβλεπόμενη κράτηση Υπέρ Δημοσίου για συμβάσεις άνω των 60.000,00€ (ηλεκτρονικοίØ διαγωνισμοί) 0,02% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ (αρ. 36 παρ. 6 του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)). Για όσες συμβάσεις έχουν συναφθεί πριν την 08/08/2016 εφαρμόζεται η προηγούμενη κράτηση (0,1%) σύμφωνα με το N.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204).
 4. Η προβλεπόμενη κράτηση (0,06%) Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Προσυμβατικών  Προσφυγών που επιβάλλεται στις συμβάσεις που συνάπτονται η αξία των οποίων είναι άνω των €2.500,00 χωρίς Φ.Π.Α

Posted in: 4. Διαδικασίες Διαγωνισμών & Προμηθειών, faq

 

Comments are closed.