4.1 Διαδικασίες Ανάθεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Η Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ τη συνεδρίαση τη συνεδρίαση 284/20-12-2017,  έχοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016, « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 2. Tην ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ Β’826)
 3. Το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Σύσταση ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή)
 4. Την Απόφαση υπ αρ. 57654 (ΦΕΚ 1781/τ΄Β/23.05.2017), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης ΚΗΔΜΗΣ»
 5. Από 6093/31-3-2017 Διευκρίνιση της ΕΑΑΔΗΣΥ που αφορά τα δικαιολογητικά των Απευθείας Αναθέσεων
 6. Το Νόμο 4485/2017 «Οργάνωση & Λειτουργία της  ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 7. Το Νόμο 4497/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (αλλαγές του Νόμου 4412/2016).

Αποφάσισε η διαδικασία ανάθεσης προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών να γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Προμήθειες αγαθών και εκτελέσεις εργασιών μέχρι 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) πραγματοποιούνται με απευθείας ανάθεση. Διακρίνονται οι παρακάτω υποδιαιρέσεις
  1. Προμήθεια έως 1.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). Απαιτούνται:
   (i) Έρευνα Αγοράς (πχ τρεις προσφορές. Οι προσφορές συνοδεύουν την εντολή πληρωμής
  2. Προμήθεια από 1001,00€ έως και 2.500,00€ (πλέον ΦΠΑ). Απαιτούνται:
   (i) Υποβολή αιτήματος από τον Ε.Υ,
   (ii) τα απαιτούμενα του σημείου 1Α,
   (iii) έγκριση-απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και
   (iv) ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.
   Μετά τη σχετική απόφαση της ΕΕ και τις σχετικές αναρτήσεις πραγματοποιείται η προμήθεια από τον αιτούνται (Ε.Υ.)
  3. Προμήθεια από 2.500,00€ έως και 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). Απαιτούνται:
   (i) Υποβολή αιτήματος από τον Ε.Υ.,
   (ii) τα απαιτούμενα του σημείου 1Α, και
   (iii) Φορολογική Ενημερότητα «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
   (iv) Ασφαλιστική Ενημερότητα «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς»
   (v) Ποινικό Μητρώο θα πρέπει να είναι του ίδιου, δηλαδή του φυσικού προσώπου, ή του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου, ο οποίος –νόμιμος
   (vi) έγκριση-απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
   (vii) ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ
   (viii) υπογραφή σύμβασης προμήθειας και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.
   Μετά τη σχετική ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται η προμήθεια από τον αιτούνται (Ε.Υ.)
   Χρησιμοποιούμε το έντυπο με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ / ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» & Αριθμοί CPV (Common procurement vocabulary)
 2. Προμήθειες αγαθών και εκτελέσεις εργασιών άνω των 20.000,01€ (πλέον ΦΠΑ) και έως 60.000,00 €
  Πραγματοποιούνται με συνοπτικό διαγωνισμό, η προκήρυξη του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (είτε με βάση την τιμή είτε με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής).
 3. Προμήθειες από 60.000,01€ έως 135.000,00€
  Πραγματοποιούνται με ανοιχτή διαδικασία, υποχρεωτικά με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονική διαδικασία) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (είτε με βάση την τιμή είτε με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής).
  Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.
 4. Προμήθειες άνω των 135.000,01€
  Πραγματοποιούνται με διεθνή διαγωνισμό και δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εκτιμώμενες αξίες αγαθών ή υπηρεσιών ανά κατηγορία δαπάνης και η κατάτμηση προμηθειών ομοειδών αγαθών ή υπηρεσιών, προς αποφυγή των διαδικασιών διαγωνισμού, καθιστά τη δαπάνη μη επιλέξιμη.

Απαιτούμενα Έντυπα για τις Διαδικασίες Νο 2, 3 και 4: Χρησιμοποιούμε το έντυπο με τίτλο «ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» & Αριθμοί CPV (Common procurement vocabulary)

 

Posted in: 4. Διαδικασίες Διαγωνισμών & Προμηθειών, faq

Copyright © 2013 - 2018