Ανακοινώσεις

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή τριών (3) εξωτερικών συνεργατών: α) ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης για συνολικό διάστημα 5 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.440,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα ανανέωσης με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, β) δυο (2) εξωτερικοί συνεργάτες για συνολικό διάστημα 2 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1.500,00 € έκαστος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Health and Environment – wide Associations based on Large population Surveys – HEALS: MF 2016-2017», που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας , με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπάρτζη, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 28/2019.

epilogi_28_2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ και του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ με τίτλο ”Δημιουργική Γραφή”, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 29/2019

anakoinosi_29_2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών: α) Δύο (2) εξωτερικοί συνεργάτες με αντικείμενο τη «Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων, Υποστήριξη Τμήματος Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020  β) Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο την υποστήριξη Διοικητικού και Νομικού Τμήματος, για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020, γ) Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο την υποστήριξη Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών) ΕΛΚΕ ΠΔΜ» με εσωτερικό κωδικό 52019 και Ε.Υ. την κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη – Αρ. πρόσκλησης 22/2019

341_4.1.6 Έγκριση εισήγησ επιλογ 4 εξωτ συνεργ_52019_22_2019 signed

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SAVE RURAL RETAIL – SARURE», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 95% και από Εθνικούς Πόρους 5%, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EUROPE – Αρ. Πρόσκλησης 30/2019

anakoinoisi_sinenteyxeon_30_2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, οργάνωση διδακτικών και ερευνητικών εργασιών, τήρηση και ενημέρωση του υλικού του έργου», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση» με κωδικό έργου 80358, Δ/ντρια κ. Τριαντάρη Σωτηρία – Αρ. πρόσκλησης 19/2019

oristikos_pinakas_19_2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Λειτουργίας Ιδρύματος από κρατήσεις ΠΜΣ» με κωδικό έργου 80294 – Αρ. Πρόσκλησης 24/2019

anakoinoisi_24_2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Δημόσιων Σχέσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» – Αρ. Πρόσκλησης 23/2019

anakoinoisi_23_2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων της πρόσκλησης για την επιλογή ενός (1) ερευνητή για συνολικό διάστημα σύμβασης έως τη λήξη του έργου (24/7/2021) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «sMart fArming with dRoneS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. –αρ. πρόσκλησης 21/2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων της πρόσκλησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για χρονικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (Φεβρουάριος 2021) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαιδευτικό ρομπότ με συναισθηματική νοημοσύνη» – EIEDUROBOT, Κωδικός πράξης: ΔΕΡ5- 0019433, το οποίο εντάσσεται στη δράση 1.b.1.2-a2 «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχέδιων Ερευνάς Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 ʽʽΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιώνʼʼ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 16/2019

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων της πρόσκλησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη Βοηθητική ερευνητική εργασία με συμμετοχή στα παρακάτω: 1. Σχεδιασμός, περιγραφή, παρουσίαση, ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, μεθοδολογίας ανάπτυξης της προτεινόμενης πλατφόρμας (Ενότητα εργασίας ΕΕ2)», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ MΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, DRONE INNOVATION IN SAFFRON AGRICULTURE SURVEILLANCE (DIAS) – Saffron Drones», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04873, MIS 5030875 και εσωτερικό κωδικό 80326, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 17/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση