Ανακοινώσεις

Απόδοση ποσοστού επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ

Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών  Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών Φ.122.1/72/88553/Ζ2 (11.06.2019), η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία είσπραξης του ποσοστού...   Περισσότερα

Παράταση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 111 Α/Α ΟΠΣ 3525 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» (νέα κατακτική ημ. 22/07/2019)

Επικαιροποίηση Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης για Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 331/03-04-2019 Συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ

Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 331/03-04-2019 Συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ)Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για αγορές...   Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Υπεύθυνη Δήλωση για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης

Συνημμένο θα βρείτε το νέο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), στο οποίο έχει προστεθεί πεδίο που...   Περισσότερα

Μεθοδολογία Προσδιορισμού Ωριαίας Μεικτής Αμοιβής

Τα μέλη της ΕΕ στη συνεδρίαση 333/23.04.18 λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της ΕΥΘΥ με Α.Π.: 44517/19.04.2019 με θέμα «Ερωτήσεις της Μονάδας παρακολούθησης με αφορμή...   Περισσότερα

Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Μια μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) σε συνεργασία με το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο...   Περισσότερα

Σύναψη Σύμβασης στο πλαίσιο ΠΜΣ

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που έχουν συνάψει συμβάσεις με άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης Π.Μ.Σ. οφείλουν να τις στείλουν άμεσα στον ΕΛΚΕ,...   Περισσότερα

Καταβολή ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες

Σας ενημερώνουμε ότι, πλέον με την εφαρμογή της διαδικασίας Ανάληψης Υποχρέωσης, η καταβολή της ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες απασχολούμενους με τιμολόγιο...   Περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την καταβολή αμοιβών διδασκαλίας και επίβλεψης διπλωματικών εργασιών σε ΠΜΣ

Σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί και αναφορικά με την καταβολή της αμοιβής τους, η Επιτροπή Ερευνών έχει αποφασίσει τα εξής: Για...   Περισσότερα

Σύναψη συμβάσεων Μελών ΔΕΠ σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που έχουν συνάψει συμβάσεις με άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΜΣ οφείλουν να τις στείλουν άμεσα στον ΕΛΚΕ,...   Περισσότερα

Αναλήψεις Υποχρέωσης επί του προϋπολογισμού του έτους 2019

Υπενθυμίζουμε ότι, για οποιαδήποτε δαπάνη επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των έργων για το 2019, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αυτής η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης....   Περισσότερα

Νέες διαδικασίες της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ για την πραγματοποίηση δαπανών

Σας ενημερώνουμε ότι με την εφαρμογή του άρθρου 62 του Ν. 4485/2017 και τις τροποποιήσεις του, για την πραγματοποίηση δαπανών (αμοιβών, μετακινήσεων, προμήθειας αγαθών...   Περισσότερα

Ενημέρωση για παραστατικά δαπανών που αφορούν το έτος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι παραστατικά δαπανών που αφορούν το έτος 2018, θα γίνονται δεκτά από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ  μέχρι 10/1/2019. Ο περιορισμός αυτό είναι απαραίτητος...   Περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Για προμήθειες υλικού, εξοπλισμού και αναλώσιμων των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται από κονδύλια έργων που διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, η έκδοση των τιμολογίων θα...   Περισσότερα

Απόφαση Σύνθεσης της Ε.Η.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση