Ανακοινώσεις

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο Τεχνική υποστήριξη του έργου της Πρακτικής Άσκησης 270 φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Λειτουργία γραφείου πρακτικής άσκησης και παρακολούθηση της προόδου του τεχνικού αντικειμένου του έργου, για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΕΙ), ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με ιδρυματικά υπεύθυνη την κα. Μιχαήλ Δόμνα, Αν. Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ και εσωτ. κωδικό 80327 (Αρ. πρόσκλησης 02/2019)

epilogi_2_2019

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά» – SMARTBIN, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01864 και MIS 5033804, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80372, με Ε.Υ τον Επ. Καθηγ. κ Δασυγένη Μηνά (Αρ. πρόσκλησης 05/2019)

epilogi_5_2019

Επιλογή πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως δικαιούχος στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» του Ε.Π προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021512, που συγχρηματοδοτείται Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με κωδικό 80300 και Ε.Υ. την κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη) – Αρ. πρόσκλησης 40/2018

oristikos_pinakas_40_2018_signed

Επιλογή ενός (1) ερευνητή με αντικείμενο: Α΄ θέση ερευνητή με συμμετοχή στις παρακάτω ενότητες εργασίας : Ενότητα εργασίας 1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ενότητα εργασίας 2: Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών Ενότητα εργασίας 3: Υποστήριξη, Απεικόνιση και Αποτίμηση Μεθόδων Ανίχνευσης Ενότητα εργασίας 4: Ενοποίηση Συστημάτων και Προγραμματισμός Drones, για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου και για την επιλογή ενός (1) Β΄ θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή με συμμετοχή στις παρακάτω ενότητες εργασίας: Ενότητα εργασίας 1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ενότητα εργασίας 2: Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SMART FARMING WITH DRONES-MARS», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Αρ. πρόσκλησης 03/2019)

epilogi_03_2019_signed

Οριστικά αποτελέσματα που αφορούν την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη συμμετοχή στα παρακάτω: 1. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνητικού χώρου, σύμπραξης τεχνολογιών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων & δικτύων ασύρματων αισθητήρων, με την καλλιέργεια κρόκου 2. Στον σχεδιασμό, περιγραφή, παρουσίαση, ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, μεθοδολογίας ανάπτυξης της προτεινόμενης πλατφόρμας παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου με τη χρήση ενδείξεων από μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (τα παραπάνω ανήκουν στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 & ΕΕ2) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου και με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ MΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, DRONE INNOVATION IN SAFFRON AGRICULTURE SURVEILLANCE (DIAS) – Saffron Drones», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04873, MIS 5030875 και εσωτερικό κωδικό 80326

oristikos_pinakas_1_2019_signed

Ανακοίνωση διενέργειας συνεντεύξεων για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αριθ. πρόσκλησης 07/2019

Σύναψη Σύμβασης στο πλαίσιο ΠΜΣ

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που έχουν συνάψει συμβάσεις με άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης Π.Μ.Σ. οφείλουν να τις στείλουν άμεσα στον ΕΛΚΕ,...   Περισσότερα

Καταβολή ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες

Σας ενημερώνουμε ότι, πλέον με την εφαρμογή της διαδικασίας Ανάληψης Υποχρέωσης, η καταβολή της ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες απασχολούμενους με τιμολόγιο...   Περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την καταβολή αμοιβών διδασκαλίας και επίβλεψης διπλωματικών εργασιών σε ΠΜΣ

Σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί και αναφορικά με την καταβολή της αμοιβής τους, η Επιτροπή Ερευνών έχει αποφασίσει τα εξής: Για...   Περισσότερα

Σύναψη συμβάσεων Μελών ΔΕΠ σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που έχουν συνάψει συμβάσεις με άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΜΣ οφείλουν να τις στείλουν άμεσα στον ΕΛΚΕ,...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018