Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης για Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 331/03-04-2019 Συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ

Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 331/03-04-2019 Συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ)Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για αγορές...   Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Υπεύθυνη Δήλωση για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης

Συνημμένο θα βρείτε το νέο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), στο οποίο έχει προστεθεί πεδίο που...   Περισσότερα

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. προσκλ. 13/2019 – στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SAVE RURAL RETAIL – SARURE»

anakoinoisi_sinenteyxeon_13_2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης για την επιλογή ενός (1) μεταδιδάκτορα ερευνητή με αντικείμενο «Την επιλογή των τύπων βιομάζας και την ανάλυση διαθεσιμότητας στην Ελλάδα, τον χαρακτηρισμό των βιοκαυσίμων, τον εμποτισμό ενεργών συστατικών (Ni, Co) σε φορείς CeO2 ή CeO2- ZrO2, τον έλεγχο ενεργότητας/σταθερότητας αεριοποίησης των καυσίμων απουσία ή παρουσία καταλυτών ή/και ανθρακικών, την κατασκευή μοναδιαίων κυψελών καυσίμου, τη διάχυση των αποτελεσμάτων (συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων/συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια για την επιστημονική προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου)», για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 11.250,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση“ με κωδικό έργου Τ8ΕΡΑ2- 00005 και MIS 5041468, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2018» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους» – αρ.πρόσκλησης 11/2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης για την επιλογή ενός (1) ερευνητή με αντικείμενο «Σχεδίαση συστημάτων επικοινωνίας Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων με επίγειους σταθμούς και δίκτυα αισθητήρων βάσης (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ1) Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους για την παρακολούθηση καλλιεργειών (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ2) Διασύνδεση και απεικόνιση αποτελεσμάτων τηλεπισκόπησης καλλιεργειών σε Google maps και GIS (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ3)», για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «sMart fArming with dRoneS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – αρ.πρόσκλησης 10-2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Ανάπτυξη και διαχείριση της πλατφόρμας του έργου (Smart Job Hub), μελέτη της έλλειψης τεχνικών γνώσεων στον χώρο της εκπαίδευσης και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού-οδηγιών του έργου στο πλαίσιο των παρακάτω outputs: O2: Smart Job Hub, O3: Foresight Study, O4: Guide for Instructors, O5: Modernised Curricula & Short Programmes», για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (31.08.2020) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT “ARRANGE-ICT”, Project Code2018-1-BG01-KA203-04802, Community Programme “Erasmus+” – αρ. πρόσκλησης 09/2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 12/2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση”

80358_anakoinosi_12_2019

Μεθοδολογία Προσδιορισμού Ωριαίας Μεικτής Αμοιβής

Τα μέλη της ΕΕ στη συνεδρίαση 333/23.04.18 λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της ΕΥΘΥ με Α.Π.: 44517/19.04.2019 με θέμα «Ερωτήσεις της Μονάδας παρακολούθησης με αφορμή...   Περισσότερα

Επιλογή ενός μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση“ με κωδικό έργου Τ8ΕΡΑ2-00005 και MIS 5041468, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2018» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους» – Αρ. πρόσκλησης 11/2019

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Ανάπτυξη και διαχείριση της πλατφόρμας του έργου (Smart Job Hub), μελέτη της έλλειψης τεχνικών γνώσεων στον χώρο της εκπαίδευσης και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού-οδηγιών του έργου στο πλαίσιο των παρακάτω outputs: O2: Smart Job Hub, O3: Foresight Study, O4: Guide for Instructors, O5: Modernised Curricula & Short Programmes», για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (31.08.2020) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT “ARRANGE-ICT”, Project Code2018-1-BG01-KA203-04802, Community Programme “Erasmus+”με κωδικό 80360 και ΕΥ τον κ Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη). (Αρ. πρόσκλησης 09/2019).

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση