Έγκριση του με αριθ. 10/28-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Επισυνάπτεται η 3η Τροποποίηση της πρόσκλησης της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Απόφαση

 1. Την τρίτη (3η) Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1729/29.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΡΗΟ46ΜΤΛΗ-0ΧΕ)
  Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ
  5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», όπως τροποποιήθηκε
  με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5287/12.10.2023 (ΑΔΑ:ΨΛΒΣ46ΝΚΠΔ-ΘΩΦ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και την υπ’ αρ. πρωτ. 1904/18.04.2024 (ΑΔΑ:98ΝΧ46ΝΚΠΔ-ΛΥΦ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ως προς τα παρακάτω:
  Α) Στο κεφάλαιο 1 «Περιεχόμενο Πρόσκλησης», το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ερευνητικά έργα «Βιομηχανικά Διδακτορικά» μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
  Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και επιχειρήσεων/ βιομηχανιών θα λάβουν χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΑ
  και μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, με διάρκεια από δεκαεπτά (17) μήνες έως τριάντα τρεις (33)
  μήνες, η οποία καλύπτει την περίοδο όπως αυτή ορίζεται στην Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης του έργου».
  B) Στην ενότητα 9.1 «Υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης» τροποποιείται το σημείο ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και διαμορφώνεται ως εξής: «Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι δεκτή έως τις 15/07/2024 και ώρα 15.00».
 2.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθμό πρωτ. 1729/29.03.2023 (ΑΔΑ:
  ΨΡΗΟ46ΜΤΛΗ-0ΧΕ) Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά»
  με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», όπως
  τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 5287/12.10.2023 (ΑΔΑ:ΨΛΒΣ46ΝΚΠΔ-ΘΩΦ) Απόφαση
  του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Πρώτη(1η)
  Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με
  κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και την
  υπ’ αρ. πρωτ. 1904/18.04.2024 (ΑΔΑ:98ΝΧ46ΝΚΠΔ-ΛΥΦ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
 3. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του
  Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού https://www.minedu.gov.gr/, της
  Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της ΕΘ.Α.Α.Ε.
  https://www.ethaae.gr/el/ και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
  2.0» https://greece20.gov.gr/

Σχετικά αρχεία

2726_3ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ_61ΞΚ46ΝΚΠΔ-ΑΡΠ

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση