Αίτημα βεβαίωσης προϋπηρεσίας

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνάς (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνει, σύμφωνα με το αρ.13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016/ΕΕ), ότι είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα στο πλαίσιο ικανοποίησης του αιτήματός σας και για τους εξής νόμιμους λόγους: για την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί καθώς και για τη συμμόρφωσή της σε υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο. . Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των ανωτέρω λόγων επεξεργασίας και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον. Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού και εναντίωσης της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναφορικά με τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@uowm.gr.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση