3.12 ΠΜΣ: Διαδικασία και Προϋποθέσεις Πληρωμών Διπλωματικών Εργασιών

Στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, για τις πληρωμές για την παρακολούθηση και επίβλεψη διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση