Στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, για τις πληρωμές για την παρακολούθηση και επίβλεψη διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

 

Comments are closed.