Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) για την καταβολή των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών προσκομίζονται μαζί με τις αντίστοιχες εντολές πληρωμής, είναι πρωτότυπές και σωστά συμπληρωμένες.

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

 

Comments are closed.