3.19 Διαδικασία και Απαιτήσεις Συμπλήρωσης και Ολοκλήρωσης Ολικών Φύλλων Χρονοχρέωσης

Για την επιτυχή δημιουργία και συμπλήρωση του Ολικού Φύλλου Χρονοχρέωσης απαιτούνται τα μέλη ΔΕΠ  του ΠΔΜ να γνωρίζουν τα παρακάτω

  • Έργα στα οποία συμμετέχουν και έχουν υπογράψει συμβάσεις, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης τους
  • Μηνιαία Συμπληρωμένα και Υπογεγραμμένα Φύλλα Χρονοχρέωσης για κάθε έργο που έχουν υπογράψει σύμβαση
  • Ώρες συμβατικών υποχρεώσεων

Για την καλύτερη κατανόηση η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται γραφικά εδώ

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση