4.2 Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων φυσικών προσώπων (εξωτερικών συνεργατών) που συμμετέχουν στις προσκλήσεις στο πλαίσιο των έργων της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ

Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής εξωτερικών συνεργατών:

  • Επίπεδο σπουδών, το οποίο καθορίζεται στην προκήρυξη και θεωρείται ως ελάχιστο προσόν για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης
  • Ξένες γλώσσες, η υποχρεωτική ή επιθυμητή γνώση των οποίων θα καθορίζεται στην προκήρυξη
  • Χρήση Η/Υ, η υποχρεωτική ή επιθυμητή γνώση των οποίων θα καθορίζεται στην προκήρυξη
  • Προϋπηρεσία, υποχρεωτική ή επιθυμητή η οποία θα προσμετράτε μόνο για σχετική με το αντικείμενο της θέσης απασχόληση
  • Πρόσθετα προσόντα υποχρεωτικά ή επιθυμητά στα οποία θα συνεκτιμούνται γνώση ή εξειδίκευση καθώς και τίτλοι σπουδών σε συναφή με το αντικείμενο θέματα
  • Συνέντευξη, με την οποία η Επιτροπή Διενέργειας μπορεί να σχηματίσει μία εικόνα σχετικά με τον υποψήφιο.

Τα παραπάνω κριτήρια έχουν ένα ειδικό βάρος (συντελεστής) το οποίο καθορίζεται ανάλογα με την προκήρυξη θέση και το άθροισμα των οποίων είναι η μονάδα.

Οι συντελεστές κυμαίνονται από 0,10 – 0,20 για όλα τα κριτήρια πλην της συνέντευξης η οποία έχει συντελεστή από 0,3 – 0,4.
Η κλίμακα βαθμολογίας του υποψηφίου για κάθε κριτήριο ορίζεται από 0,8 (ελάχιστο) έως 1,2 (μέγιστο).

Η προϋπηρεσία βαθμολογείται ως εξής: Μέγιστο βαθμό λαμβάνει ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη συναφή προϋπηρεσία και οι υπόλοιποι υποψήφιοι βαθμολογούνται αναλογικά με βάση τη μέγιστη βαθμολογία της προϋπηρεσίας του πρώτου.

Στη συνέχεια η βαθμολογία κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητάς του (κριτηρίου) και αθροιστικά υπολογίζεται ο βαθμός του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία επιλέγεται.

Posted in: 4. Διαδικασίες Διαγωνισμών & Προμηθειών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση