3.7 Πώς Προσδιορίζεται / Προκύπτει ο ΦΠΑ;

Ανάλογα με τα δεδομένα μας, ο προσδιορισμός του ΦΠΑ (Φ) μπορεί να γίνει βάσει των παρακάτω δύο περιπτώσεων

 • Περίπτωση 1η: Γνωστός  ο συντελεστής ΦΠΑ (φ) , όπου φ = 0.13, 0.23, κλπ, και η καθαρή αξία (ΚΑ). Τότε, το ποσό του ΦΠΑ προκύπτει/προσδιορίζεται από τη παρακάτω σχέση

  Φ = (ΚΑ) x (φ)


  Παράδειγμα
  : Έστω καθαρή αξία 100€, δηλαδή ΚΑ=100, και ΦΠΑ 23% (φ=0.23). Εφαρμόζοντας την ανωτέρω σχέση το ποσό του ΦΠΑ (Φ) είναι 23€.

 • Περίπτωση 2η : Γνωστός  ο συντελεστής ΦΠΑ (φ) , όπου φ = 0.13, 0.23, κλπ, και το συνολικό ποσό (ΣΠ) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Τότε, το ποσό του ΦΠΑ προκύπτει/προσδιορίζεται βάσει της σχέσης που δίνεται παρακάτω

  Φ = (ΣΠ) – ((ΣΠ)/(1+φ))


  Παράδειγμα
  : Έστω συνολικό ποσό 123€, δηλαδή ΣΠ=123, και ΦΠΑ 23% (φ=0.23), εφαρμόζοντας την ανωτέρω σχέση το ποσό του ΦΠΑ (Φ) είναι 23€.

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση