Ναι, απαιτείται η πιστοποίηση της υλοποίησης των διαλέξεων ή των μαθημάτων προκειμένου να πληρωθούν οι αντίστοιχες δαπάνες. Η πιστοποίηση μπορεί να γίνει με

Τέλος, τα παραπάνω θα πρέπει να προσκομίζονται και να συνοδεύουν την αντίστοιχη εντολή πληρωμής. Στη περίπτωση που προσκομίζεται μόνο η Βεβαίωση/Πιστοποίηση Μαθημάτων για την πληρωμή της αντίστοιχης δαπάνης, το παρουσιολόγιο θα πρέπει να τηρείται και να φυλάσσεται στο αρχείο του προγράμματος από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο διότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την απόδειξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

 

Comments are closed.