Οι ονομαστικές/συμβάσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών για έγκριση τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες, ήτοι ένα μήνα, πριν την έναρξη τους. Αυτό σημαίνει ότι η ημερομηνία χορήγησης πρωτοκόλλου  από τον ΕΛΚΕ, στις πλήρως ορθά συμπληρωμένες και υπογραμμένες συμβάσεις/ονομαστικές, θα πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας έναρξης των συμβάσεων/ονομαστικών τουλάχιστον κατά 30 ημέρες.

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

 

Comments are closed.