Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη όταν αθροιστικά συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Έχει απόλυτη συνάφεια με το έργο για το οποίο πραγματοποιείται
  • Εντάσσεται/περιλαμβάνεται σε κάποια από τις εγκεκριμένες κατηγορίες του προϋπολογισμού του έργου
  • Δημιουργείται εντός της συμβατικής διάρκειας του έργου
  • Τηρούνται οι αρχές της χρηστής διαχείρισης και της οικονομίας
  • Υπάρχουν τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά
  • Έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

 

Comments are closed.