3.3 Ποιά τα στοιχεία του ΕΛΚΕ στα οποία εκδίδονται τα παραστατικά του Κ.Β.Σ. που υποβάλλονται για πληρωμή;

Τα Παραστατικά του Κ.Β.Σ. (Τιμολόγια Αγορών, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών κλπ) που προσκομίζονται/υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων, για να είναι έγκυρα και να μπορούν να πληρωθούν/εξοφληθούν, θα πρέπει να φέρουν τα παρακάτω στοιχεία ανά περίπτωση


α. Παραστατικά που Εκδίδονται στο Εσωτερικό για την Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών


Επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Επάγγελμα ΝΠΔΔ
ΑΦΜ 999562838
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης
Διεύθυνση Κοίλα Κοζάνης
Τ.K. 50100, Κοζάνη

 β. Παραστατικά που Εκδίδονται στο Εξωτερικό για την Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών


Organization Research Committee of the University of Western Macedonia
VAT No EL 999562838
Revenue Office Kozani
Address Koila Kozanis
Post Code 50100, Kozani, Greece

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση