3.8 Σε πόσο χρόνο, μετά την έκδοση τους, υποβάλουμε τα Παραστατικά του Κ.Β.Σ. στον ΕΛΚΕ;

Τα παραστατικά του ΚΒΣ, όπως τα τιμολόγια, που εκδίδονται στο πλαίσιο αγοράς αγαθών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων, πρέπει να προσκομίζονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση τους στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ και στους αντίστοιχους χειριστές, μαζί με την αντίστοιχα συνοδευτικά έντυπα (πχ εντολή πληρωμής, πρακτικό παραλαβής κλπ)

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση