2.3 Όρια Μετακινήσεων Εσωτερικού – Εξωτερικού σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Στο συνημμένο αρχείο απεικονίζονται τα όρια που πρέπει να ακολουθούνται για τις δαπάνες μετακινήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

N. 4336_2015 Για Μετακινήσεις σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση