• Η ημερομηνία έκδοσης της εντολής πληρωμής θα πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη της Α.Π.Υ., του time sheet και της βεβαίωσης παραλαβής έργου.
  • Η ημερομηνία έκδοσης της  Α.Π.Υ. θα πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του time sheet και της βεβαίωσης παραλαβής έργου.
  • Η ημερομηνία έκδοσης του time sheet θα πρέπει να είναι ίδια ή προγενέστερη της βεβαίωσης παραλαβής έργου.

Τα παραπάνω δίνονται γραφικά στο σχήμα που ακολουθεί

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

 

Comments are closed.