2.1 Γραφική Απεικόνιση Διαδικασίας Επιλεξιμότητας Δαπανών και Πληρωμών του ΕΛΚΕ

Στο συνημμένο διάγραμμα απεικονίζεται η Διαδικασία Επιλεξιμότητας και Πληρωμής των Δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του ΕΛΚΕ.

Διαδικασία Επιλεξιμότητας Δαπανών και Πληρωμών

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση