2.11 ΠΜΣ: Χρονική Διάρκεια Κύκλων και Διαχείριση Δαπανών και Δεσμεύσεων τους

Στη συνεδρίαση 274/28-07-2017 συζητήθηκε το Θέμα “ΠΜΣ: Χρονική Διάρκεια Κύκλων και Διαχείριση τους” . Λαμβάνοντας υπόψη ότι

  • Σύμφωνα με τα ΦΕΚ ίδρυση τους, κάθε κύκλος ΠΜΣ συνήθως διαρκεί 3 ή 4 εξάμηνα, εκ των οποίων τα 2 ή 3 εξάμηνα αφορούν διδασκαλία και στο τελευταίο (3ο ή 4ο αντίστοιχα) εκπονείται η διπλωματική εργασία.
  • Τυπικά, κάθε μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται μετά το πέρας των αντίστοιχων προβλεπόμενων εξαμήνων και την υποστήριξη της διπλωματικής.
  • Μέσω των αντίστοιχων εσωτερικών κανονισμών των ΠΜΣ ορίζεται και το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να ολοκληρωθεί και να υποστηριχτεί η διπλωματική εργασία και στη συνέχεια γίνεται η απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος.
  • Η υλοποίηση κάθε μεταπτυχιακού κύκλου απαιτεί δεσμεύσεις και δαπάνες, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται βάσει προϋπολογισμού και στη διάρκεια του κάθε κύκλου. Έτσι, κάθε κύκλος έχει τις δικές του δεσμεύσεις και δαπάνες.
  • Η εξόφληση, η πληρωμή ή η εκκαθάριση των δαπανών που πραγματοποιούνται σε κάθε κύκλο μπορεί να γίνει/πραγματοποιηθεί και πέραν της διάρκειας του αντίστοιχου κύκλου. Για παράδειγμα, η πληρωμή της αποζημίωσης ενός επιβλέποντα από μία διπλωματική εργασία, η οποία (i) του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, (ii) υπάρχει συμβατική υποχρέωση και δέσμευση στη διάρκεια του κύκλου και (iii) η υποστήριξη της διπλωματικής γίνεται μετά το πέρας του κύκλου και πάντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του κανονισμού και των αποφάσεων του ΠΜΣ, η εκκαθάριση/η πληρωμή της μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του κύκλου όταν αυτή υποστηριχθεί. Επίσης, η εξόφληση ενός τιμολογίου ή μιας αμοιβής μπορεί να γίνει και μετά το πέρας του κύκλου όταν καταβάλουν όλοι οι φοιτητές όλα τα δίδακτρα τους.

Με βάση τα παραπάνω η διάρκεια του κύκλου κάθε ΠΜΣ να είναι μόνο 3 ή 4 εξάμηνα (σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ του ΠΜΣ) στα οποία θα λαμβάνουν χώρα οι σχετικές δαπάνες και θα δημιουργούνται οι δεσμεύσεις. Η εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών και των αντίστοιχων δεσμεύσεων του κάθε κύκλου του ΠΜΣ, των οποίων οι ημερομηνίες πραγματοποίησης τόσο των δεσμεύσεων όσο και των δαπανών είναι εντός του κύκλου του ΠΜΣ, μπορεί να γίνεται και μετά το πέρας του 3 ή 4 εξαμήνου, ανάλογα πάντα με το προγραμματισμό του Δ/ντη του ΠΜΣ και των χρηματικών εισροών του Προγράμματος.

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση