3.10 Πληρωμή Αμοιβών : Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα απαιτείται  για είσπραξη αμοιβών από τον ΕΛΚΕ ΠΔΜ όταν το ακαθάριστο ποσό της αμοιβής του δικαιούχου υπερβαίνει τα 1.500€ και τα 3.000€ αντίστοιχα και οι οποίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία πληρωμής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ)

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται στην προσκόμιση φορολογικής  και ασφαλιστικής ενημερότητας είναι:

  1. Ελεύθεροι επαγγελματίες και Ερευνητές που εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.)
  2. Μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.)
  3. Δημόσιοι Υπάλληλοι άλλων Φορέων που εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.)
  4. Αμειβόμενοι με (ΑΕΔ) Τίτλο Κτήσης (φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων, κλπ)

Εξαίρεση από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έχουν οι αμειβόμενοι με μισθολογική κατάσταση, δηλαδή το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα).

Η φορολογική ενημερότητα που θα προσκομίζεται θα αναγράφει Είσπραξη Χρημάτων από Φορείς του Δημόσιου Τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)

Τρόποι έκδοσης :

 Α. Φορολογικής Ενημερότητας

– Μέσω της ιστοσελίδας του taxis στη διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/taxisnet/pist/protected/displayPdf.htm, με την εισαγωγή των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου της αμοιβής.
– Από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με προσέλευση και υποβολή σχετικού αιτήματος του δικαιούχου της αμοιβής

Στην αίτηση για την έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας απαιτείται και η συμπλήρωση των ακόλουθων πεδίων:

  • Φορέας που θα κατατεθεί: στο οποίο αναγράφεται από τον αιτούντα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • Στοιχεία Τίτλου Πληρωμής: στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Τιμολογίου Παροχής ή η φράση Τίτλος Κτήσης για τους μη υπόχρεους σε έκδοση στοιχείων (παραστατικών)

Β. Ασφαλιστικής Ενημερότητας

– Από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ/ΕΦΚΑ στη διεύθυνση: http://www.ika.gr, ηλεκτρονικές υπηρεσίες με την εισαγωγή των προσωπικών κωδικών πρόσβασης ΙΚΑ/ΕΦΚΑ του δικαιούχου της αμοιβής
– Από το κατάστημα ΙΚΑ/ΕΦΚΑ, με προσέλευση και υποβολή σχετικού αιτήματος του δικαιούχου της αμοιβής

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση