3.22 Φύλλο Χρονοχρέωσης (Time Sheet): Υπόδειγμα, Χρόνος Υποβολής και Συμπλήρωσης.

Το φύλλο χρονοχρέωσης (ΦΧ) χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ο χρόνος που αφιερώθηκε και πρέπει να αποζημιωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων. Συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια του μήνα που υλοποιείται/παρέχεται το έργο και υπογράφεται από τον Ε.Υ. του έργου και τον εργαζόμενο. Υποβάλλεται μετά τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει συμπληρωθεί και συνοδεύει την αντίστοιχη εντολή πληρωμής.

Στη συνέχεια δίνονται δύο υποδείγματα φύλλων χρονοχρέωσης (Γενικό και 7FP), καθώς και οδηγίες συμπλήρωσής τους. Στη περίπτωση που ο χρηματοδότης προτείνει το δικό του φύλλο χρονοχρέωσης, χρησιμοποιείται του χρηματοδότη.

Υποδείγματα φύλλων χρονοχρέωσης (Γενικό και 7FP)

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση