3.11 Εκκαθάριση αμοιβών μελών ΔΕΠ ΠΔΜ συνεργαζόμενων με εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Δημόσιους φορείς

Μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Αρ. Συνεδρ. 272/14-6-2017) για την εκκαθάριση αμοιβών μελών ΔΕΠ ΠΔΜ
συνεργαζόμενων με εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Δημόσιους φορείς (π.χ. Γ.Γ.Ε.Τ) θα πρέπει να συντρέχουν τα παρακάτω:

  • Ύπαρξη σχετικής υπογεγραμμένης σύμβασης, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται από τα μέλη ΔΕΠ στον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος τους.
  • Ενημέρωση του ΕΛΚΕ ΠΔΜ από το συνεργαζόμενο φορέα σχετικά με το ποσό της αμοιβής, το διάστημα, το είδος του αντικειμένου και το έργο.
  • Κατάθεση αμοιβής στον ΕΛΚΕ ΠΔΜ από το συνεργαζόμενο φορέα.
  • Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του ΠΔΜ μετά από σχετική δήλωση (Ν. 1256/1982) του αμειβόμενου.
  • Προσκόμιση όπου απαιτείται, timesheet.

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση