2.9 Πως προσδιορίζουμε την ωριαία αμοιβή των μελών (ΔΕΠ, Δ.Υ. ΕΤΕΠ κλπ) της ακαδημαϊκής κοινότητας;

Για τον προσδιορισμό της ωριαίας αμοιβής χρησιμοποιούμε τη μηνιαία μικτή αμοιβή (ΜΜΑ), όπως αυτή προκύπτει από την τακτική του μισθοδοσία (φύλλα μισθοδοσίας), και τις ετήσιες παραγωγικές ώρες (ΕΠΩ).

Με βάση τα παραπάνω, η ωριαία αμοιβή (ΩΑ) προκύπτει κάνοντας χρήση την παρακάτω σχέση

ΩΑ = ((ΜΜΑ) x 12)/(ΕΠΩ)

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση