2.4 Υπολογισμός Χιλιομετρικών Αποστάσεων

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 10 (Α.Π.: ΔΝΣγ/οικ.41648/φ.ΕΓΚΥΚΛ.) της Γεν. Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο υπολογισμός της χιλιομετρικής απόστασης στο πλαίσιο μετακινήσεων, θα γίνεται πλέον με τη χρήση διαδραστικού εργαλείου που βρίσκεται στη διεύθυνση https://kmd.ggde.gr.

Αφού προσδιοριστεί η χιλιομετρική απόσταση, γίνεται η σχετική εκτύπωση, η οποία και συνοδεύει την εντολή πληρωμής της αντίστοιχης δαπάνη ώστε να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση