3.15 Ποια διαδικασία ακολουθείται για την πληρωμή συνεργατών οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό προκειμένου να μην τους γίνει παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα;

Για τις πληρωμής αμοιβών συνεργατών έργων που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και προκειμένου να μην τους γίνει παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα, θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

Στάδιο Ι : Υποβολή Δικαιολογητικών από Αμειβόμενο, μέσω του Ε.Υ. του Έργου, στον ΕΛΚΕ

  1. Το Έντυπο Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης (Ε.Α.Δ.Φ.) το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον ίδιο και να υπογραφεί και σφραγιστεί από την εφορία του (tax revenue services). Το έντυπο αυτό καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης του υπάρχουν στο http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos/c_gr.html.
  2. Στη περίπτωση που είναι μόνιμος κάτοικος Αμερικής ή Τουρκίας απαιτείται βεβαίωση φορολογικής κατοικίας (επισυνάπτεται ενδεικτικό υπόδειγμα), διότι οι φορολογικές αρχές των χωρών αυτών εκδίδουν δικό τους πιστοποιητικό κατοικίας και δεν υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο VII στο Ε.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και των δύο αυτών χωρών.

Στάδιο ΙΙ : Κατάθεση Δικαιολογητικών Αμειβόμενων και λοιπών Εγγράφων από ΕΛΚΕ στην Δ.Ο.Υ Κοζάνης για έγκριση.

Στάδιο ΙΙΙ : Διαδικασίες Πληρωμής (Διαχειριστικές Ενέργειες, Λογιστικές Εγγραφές και Τραπεζικές Διαδικασίες)

Τέλος, ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος (ν. 4172/13, άρθρο 4, §2).

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση