3.18 Οι συνεργάτες (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, συνταξιούχοι και Δ.Υ.) των έργων που δεν ανήκουν στο ΠΔΜ πρέπει να συμπληρώσουν κάποια Υ/Δ με την οποία να δηλώνουν την ιδιότητα και την εργασιακή τους σχέση με το φορέα τους;

Ναι, πρέπει να υποβληθεί το συνημμένο υπόδειγμα της Υ/Δ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ο Ε.Υ. του έργου φροντίζει να ενημερώσει σχετικά τους συνεργάτες του. Η εν λόγω Υ/Δ υποβάλλεται στον ΕΛΚΕ και συνοδεύει την αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση και αποτελεί οδηγό για περαιτέρω διαδικασίες.

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση