Ναι, πρέπει να υποβληθεί το συνημμένο υπόδειγμα της Υ/Δ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ο Ε.Υ. του έργου φροντίζει να ενημερώσει σχετικά τους συνεργάτες του. Η εν λόγω Υ/Δ υποβάλλεται στον ΕΛΚΕ και συνοδεύει την αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση και αποτελεί οδηγό για περαιτέρω διαδικασίες.

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

 

Comments are closed.