3.14 Διαδικασία Πληρωμής Συνταξιούχων Συνεργατών από Προγράμματα του ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3865/2010, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να δηλώνουν την πρόσθετη απασχόληση τους στο ΓΛΚ στην Υπηρεσία Συντάξεων.
Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

  1. Συνταξιούχος με Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
    Ο Συνεργαζόμενος Συνταξιούχος θα πρέπει να έχει δηλώσει στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ την έναρξη δραστηριότητας του ώστε να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση (ως ενδεικτικό υπόδειγμα), η οποία, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα συνοδεύει την Εντολή Πληρωμής που κάνει ο Ε.Υ. του έργου.
  2. Συνταξιούχοι Χωρίς Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
    Θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ σχετικό αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης, η οποία, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα συνοδεύει την Εντολή Πληρωμής του Ε.Υ. του έργου.
    Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τη βεβαίωση από το ΓΛΚ θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση