Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2027

 

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα  τις πληροφορίες που θα θέλατε να δείτε σχετικά με τον Ορίζοντα Ευρώπη:

 

Το Horizon Europe είναι το βασικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027 με προϋπολογισμό 95,5 δισ. Ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.

Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικές οντότητες από την ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες.

 

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ.

 

Πυλώνας 1

Επιστήμη Αριστείας (Excellent Science)

Στόχος του Πυλώνα 1 είναι η ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της ΕΕ. Εστιάζει στη βασική έρευνα αιχμής, στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων των ερευνητών μέσω δράσεων κινητικότητας, καθώς και στην ανάπτυξη και διασύνδεση ερευνητικών υποδομών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές.

Ο Πυλώνας 1 περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων, όπως και στον Ορίζοντα 2020:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας υποστηρίζει έρευνα αιχμής, διεπιστημονικές συνεργασίες και πρωτοποριακές ιδέες σε νέα πεδία. Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας είναι να ενθαρρύνει την έρευνα υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη μέσω ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών σχημάτων, καθώς και να ενισχύει την έρευνα αιχμής που διεξάγεται με πρωτοβουλία των ερευνητών σε όλα τα ερευνητικά πεδία, στη βάση της επιστημονικής αριστείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους κανόνες συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ.

Συνολική χρηματοδότηση: 16 δισεκατομμύρια ευρώ

 

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie παρέχουν υποστήριξη σε νέους αλλά και έμπειρους ερευνητές, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης ή μέσω της τοποθέτησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα ή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό τους προσφέρει νέες γνώσεις και εμπειρίες, προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie αφορούν όλους τους τομείς έρευνας και καινοτομίας, από βασική έρευνα μέχρι την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από την αγορά, καθώς και υπηρεσίες καινοτομίας. Τα πεδία έρευνας και καινοτομίας επιλέγονται από τους αιτούντες (μεμονωμένοι ερευνητές ή/και οργανισμοί) με “bottom-up” προσέγγιση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους κανόνες συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ.

Συνολική χρηματοδότηση: 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ

 

Ερευνητικές υποδομές (Research Infrastructures)

Η χρηματοδότηση αυτής της θεματικής περιοχής έχει στόχο την ανάπτυξη και καλύτερη διαχείριση των ερευνητικών υποδομών της Ευρώπης. Η διασύνδεσή τους διευκολύνει την πρόσβαση των ερευνητών προάγοντας την εκπαίδευση,  τη συνεργασία και την ταχύτερη αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Επιπλέον, στόχος είναι η δημιουργία περιφερειακών συνεργατών μέσω της ενίσχυσης εθνικών υποδομών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Ερευνητικές Υποδομές, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους κανόνες συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ.

Συνολική χρηματοδότηση: 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ


Πυλώνας 2

Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα (Global Challenges and European Industrial Competitiveness)

Ο Πυλώνας 2 “Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα” έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και την προώθηση βιομηχανικών τεχνολογιών και τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής για την καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και την επιτάχυνση του βιομηχανικού μετασχηματισμού. Ο Πυλώνας 2 περιλαμβάνει 6 Θεματικές Ομάδες (Clusters) δραστηριοτήτων. Σε κάθε Cluster ορίζονται περιοχές παρέμβασης, ενώ ορισμένα οριζόντια θέματα περιλαμβάνονται σε περισσότερα από ένα Clusters.

Θεματικές Ομάδες (Clusters)

  1. Υγεία (Health)

Στόχοι του Cluster 1 είναι:

Η προώθηση και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ευημερίας

Η αποτροπή ασθενειών και η μείωση της επιβάρυνσης που δέχονται οι κοινότητες λόγω αυτών

Η υποστήριξη του μετασχηματισμού των συστημάτων υγείας, έτσι ώστε να να παρέχουν καινοτόμες, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλους

Η δημιουργία ενός καινοτόμου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού, σε παγκόσμιο επίπεδο, ευρωπαϊκού κλάδου υγείας.

  1. Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτικές κοινωνίες (Culture, Creativity and Inclusive Society)

Στόχοι του Cluster 2 είναι:

Η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και προτεραιοτήτων σχετικά με την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχικότητας των πολιτών, καθώς και την προστασία και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

Η επιτυχημένη ανταπόκριση στους πολύπλευρους, κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς.

  1. Πολιτική προστασία για την κοινωνία (Civil Security for Society)

Ο στόχος του Cluster 3 είναι να συμβάλλει στην προστασία της ΕΕ και των πολιτών της από το οργανωμένο έγκλημα ή τις τρομοκρατικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου) και από τις επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

  1. Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα (Digital, Industry and Space)

Στόχοι του Cluster 4 είναι:

Η προώθηση των βασικών τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, των ψηφιακών τεχνολογιών και των διαστημικών τεχνολογιών, θεμελιώνοντας το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας

Η στήριξη της ψηφιοποίησης και του μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Η συμβολή στην εξασφάλιση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής υπεροχής και της αυτονομίας σε επίπεδο τεχνολογιών και πόρων.

     5. Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα (Climate, Energy and Mobility)

Στόχος του Cluster 5 είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της ενέργειας και των μεταφορών, αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κλάδοι αυτοί στην Ευρωπαϊκή κοινωνία. Προϋπόθεση για τη βελτίωση αυτή είναι η καλύτερη κατανόηση των αιτιών, της εξέλιξης, των ρίσκων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η μετάβαση σε πιο βιώσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, ανθεκτικά ασφαλή, έξυπνα και ανταγωνιστικά συστήματα ενέργειας και μεταφορών.

     6. Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment)

Στόχος του Cluster 6 είναι η δημιουργία νέας γνώσης, η ενίσχυση των δυνατοτήτων και η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα μοντέλο αποτελεσματικής διαχείρισης φυσικών πόρων (όπως η βιοποικιλότητα, το νερό και τα εδάφη).

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει δράσεις σχετικά με:

Την κλιματική προσαρμογή και την κλιματική ουδετερότητα του πρωτογενή τομέα παραγωγής (γεωργία, δασοκομία, ιχθυοκαλλιέργεια και υδατοκαλλιέργεια), των αλυσίδων αξίας, των συστημάτων τροφίμων και των βιο-βασισμένων βιομηχανιών

Τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που βοηθούν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Την αντιστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας

Τη μείωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της ρύπανσης.

 

Μέσα εφαρμογής του Πυλώνα 2

Οι δράσεις του Πυλώνα 2 υλοποιούνται κυρίως μέσω συνεργατικών έργων (δράσεις έρευνας και καινοτομίας – RIA, δράσεις καινοτομίας – ΙΑ), μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων Έρευνας και Καινοτομίας (European R&I Partnerships) και Αποστολών (Missions).

Ο κοινός στόχος των νέων εργαλείων (ευρωπαϊκές συμπράξεις και Αποστολές) είναι η αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, με συντονισμένο τρόπο, ενσωματώνοντας πολιτικές και ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών και τελικών χρηστών.

 

Αποστολές (Missions)

Ένα από τα βασικά νέα στοιχεία στον Ορίζοντα Ευρώπη είναι οι Αποστολές. Πρόκειται για φιλόδοξες, υψηλού κύρους πρωτοβουλίες που θα προωθήσουν συγκεκριμένες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες και η κοινωνία. Οι Αποστολές πρόκειται να πετύχουν συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους μέσα σε σαφώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο με σημαντικές επιπτώσεις στην έρευνα, την τεχνολογία, την κοινωνία και τους πολίτες που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων δράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την αποστολή είναι διαθέσιμες εδώ.


Πυλώνας 3

Καινοτόμος Ευρώπη (Innovative Europe)

Ο Πυλώνας 3 έχει ως επίκεντρο την τόνωση ρηξικέλευθων καινοτομιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν αγορές και οικοσυστήματα που ευνοούν την ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας. Προωθεί την αρχή της ανοικτής καινοτομίας (open innovation) μέσω της αλληλεπίδρασης φορέων και οικοσυστημάτων για τη δημιουργία αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, αλλά και τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών.

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council)

To European Innovation Council (EIC) βοηθάει νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς να αναπτύξουν εξαιρετικά φιλόδοξες ιδέες υψηλού ρίσκου και υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες δύνανται να δημιουργούν νέες αγορές διεθνώς. Στηρίζει την ανάπτυξη ρηξικέλευθων καινοτομιών χαμηλής τεχνολογικής ωριμότητας (proof of concept) μέχρι και το αρχικό στάδιο της εμπορικής αξιοποίησης. Συνδυαστικά, το EIC εισφέρει κεφάλαια συμμετοχών σε επιχειρήσεις.

Μέσω του EIC προσφέρονται επιχορηγήσεις (grants) και επιχειρηματικά κεφάλαια (equity), συμβουλευτική υποστήριξη (coaching) και δικτύωση. Το 70% του προϋπολογισμού του προγράμματος προορίζεται ειδικά για τις ΜμΕ.

 

EIC Pathfinder

Χρηματοδοτεί επαναστατικές ερευνητικές ιδέες, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε χαμηλή ωριμότητα, με σαφείς προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης. Κοινοπραξίες οργανισμών δύνανται να λάβουν  χρηματοδότηση, με τη μορφή επιχορηγήσεων (grants) από το πρώιμο τεχνολογικό στάδιο στο προ-εμπορικό στάδιο, για την ανάπτυξη πρωτοποριακών ιδεών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διεπιστημονική έρευνα, μεγαλεπήβολο όραμα και πρωτοποριακή τεχνολογική εφαρμογή. Επιχορηγείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Οι δράσεις των Μελλοντικών και Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Future and Emerging Technologies (FET) που υλοποιούνταν στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 μετασχηματίστηκαν σε νέες δράσεις στο πλαίσιο του EIC και περιλαμβάνονται στο Pathfinder και στις μεταβατικές δράσεις (transition activities).

Η ελληνική συμμετοχή: https://fetopen.easme-web.eu/

 

EIC Accelerator

Το EIC Accelerator αποτελεί την εξέλιξη του SME Instrument – Φάση 2 και προσφέρει επιχορήγηση (grant) και μεικτή χρηματοδότηση (συνδυαστικά equity financing) από το προεμπορικό στάδιο στην αγορά και την επέκταση. Υποστηρίζει υψηλού ρίσκου και υψηλών αποδόσεων ΜμΕ, οι οποίες προτίθενται να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν εμπορικά, υψηλής προστιθέμενης αξίας νέα προϊόντα, υπηρεσίες ακόμα και επιχειρηματικά μοντέλα, δημιουργώντας στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, νέες αγορές ή  αναδιαρθρώνοντας ήδη υπάρχουσες, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Επιχορηγείται το 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

 

Επενδυτικό Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC Accelerator Fund)

Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Το Ταμείο θα παρέχει χρηματοδότηση με την μορφή equity από 500 χιλιάδες ευρώ έως 15 εκατομμύρια ευρώ σε ΜμΕ που αναπτύσσουν νέα, καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν διακριθεί πανευρωπαϊκά στο πρόγραμμα EIC Accelerator (blended finance). Εναλλακτικά, το ταμείο θα επενδύει κατευθείαν σε καινοτόμες επιχειρήσεις και start-ups, χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη ώριμων και εξαιρετικά καινοτόμων προϊόντων στο δρόμο για την εμπορική τους αξιοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας (European Innovation Ecosystems)

Ο όρος Οικοσύστημα καινοτομίας περιγράφει τα μέλη μιας κοινότητας, τα οποία είναι σημαντικά για την παραγωγή και διάδοση της καινοτομίας. Περιλαμβάνει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς, φορείς στήριξης της καινοτομίας, βιομηχανία, ΜμΕ, start-ups, επενδυτές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία των μελών του οικοσυστήματος καινοτομίας είναι κριτικής σημασίας για τη δημιουργία απρόσκοπτης ροής ιδεών, πληροφοριών και πόρων, ώστε η καινοτομία να μετουσιωθεί σε προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία.

Η  ενίσχυση των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας αναμένεται να στηριχθεί σε: α) στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, β) ευρωπαϊκά διαρθρωτικά επενδυτικά ταμεία, και γ) άλλα προγράμματα/πρωτοβουλίες, όπως το «Digital Europe», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το «ERASMUS Plus», το δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης «Enterprise Europe Network», την πλατφόρμα «Start-up Europe» καθώς και πρωτοβουλίες όπως «Citizen Science».

 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας (European Institute of Innovation and Technology)

Αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ από το 2008 με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί. Ενσωματώνει στις λεγόμενες Κοινότητες Καινοτομίας (Innovation Communities) εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις από όλη την  Ευρώπη. Στόχος είναι η δομημένη και συστηματική συνεργασία τους για την εξεύρεση και εμπορική αξιοποίηση λύσεων για την άμεση αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, οι έξυπνες μεταφορές, η καθαρή ενέργεια, οι πρώτες ύλες, η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών κ.ά.

Οριζόντιες Δράσεις  – Διεύρυνση της συμμετοχής και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation and Strengthening the European Research Area)

Οι τρεις πυλώνες του Ορίζοντα Ευρώπη υποστηρίζονται από οριζόντια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στη διεύρυνση της συμμετοχής και στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας με  βελτιστοποίηση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων για μια πιο καινοτόμο Ευρώπη. Οι δράσεις αυτές θα ενισχύσουν τις προσπάθειες να φέρουν όλα τα μέρη της ΕΕ στο χάρτη της έρευνας αριστείας μέσω του προγράμματος «Διεύρυνση της συμμετοχής και επέκταση της αριστείας», καθώς και να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις των Ευρωπαϊκών συστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Διεύρυνση της συμμετοχής και επέκταση της αριστείας (Widening Participation & Spreading Excellence)

Στον Ορίζοντα Ευρώπη, η χώρα μας συγκαταλέγεται στις χώρες “widening” στο πλαίσιο της συνιστώσας “Widening Participation and Spreading Excellence”. Η Ελλάδα, ως χώρα «widening» την επόμενη επταετία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει, από την πλευρά του συντονιστή, πληθώρα χρηματοδοτικών ευκαιριών, πέραν των παραδοσιακών δράσεων “Teaming”, “Twinning”, ” ERA Chair”, για τη μακρόπνοη σύνδεση πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων  με αντίστοιχα ιδρύματα άριστων επιδόσεων άλλων χωρών. Στόχος η αναβάθμισή τους μέσω δικτύωσης, ερευνητικής συνεργασίας και επίτευξης διαρθρωτικών αλλαγών.

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να φιλοξενήσει κέντρα αριστείας, ιδρύοντας νέα ή αναβαθμίζοντας υφιστάμενα, με σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στις περιφέρειες που θα τα φιλοξενήσουν.

Τι είναι το Widening Participation and Spreading Excellence

Πρόκειται για δράσεις συντονισμού και υποστήριξης (coordination and support actions – CSAs), ανοικτές σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Βασίζονται στη μακρόπνοη σύνδεση μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών οργανισμών χωρών “widening” με αντίστοιχους άριστους οργανισμούς “internationally leading” για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την καλλιέργεια της ικανότητας για καινοτομία και την εμπέδωση καλών πρακτικών. Λόγω του εμπλουτισμού του προγράμματος με πληθώρα δράσεων, κάποιες δράσεις “CSA” περιλαμβάνουν και ερευνητικό κομμάτι. Επίσης, περιλαμβάνονται και δράσεις εκπαίδευσης σύμφωνα με τον ορισμό του προγράμματος εργασίας “Marie Sklodowska Curie Actions”.

Οι δράσεις χαρακτηρίζονται από πολύ συγκεκριμένα γεωγραφικά κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία καθορίζονται βάσει του εκάστοτε υπολογιζόμενου δείκτη, που αντιπροσωπεύει την ερευνητική αριστεία (composite indicator for research excellence).

Προϋπολογισμός/πρόταση: 3-5 εκατ. ευρώ

 

European Excellence Initiative

Πρόκειται για παρέμβαση κυρίως σε επίπεδο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Στόχος η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός τους, στο πλαίσιο του οράματος για «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», ενδυναμώνοντας τη διάσταση της έρευνας και την αλληλεπίδρασή τους με το οικοσύστημα για συνεισφορά στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.  

Αφορά σε δράσεις ενδυνάμωσης της διάστασης της έρευνας και της καινοτομίας των μελών της κοινοπραξίας με έμφαση στους οργανισμούς των χωρών “widening”.  Προβλεπόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές προσωπικού, επισκέψεις εμπειρογνωμόνων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά, εργαστήρια, “summer schools”, καθώς και δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας.

Σκοπούμενος αντίκτυπος των έργων:

-δομημένη συνεργασία των μελών του δικτύου στον άξονα της έρευνας και της καινοτομίας σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική αποστολή τους

-χειροπιαστή πρόοδος στην αναμόρφωση ιδρυμάτων

-ανάδειξη εμποδίων στη συνεργασία ιδρυμάτων και στον εκσυγχρονισμό τους

-υλοποίηση πιλοτικών δραστηριοτήτων

-απελευθέρωση πόρων εκ μέρους της Πολιτείας και προσέλκυση επενδύσεων

-προσέλκυση διεθνών ταλέντων και επίτευξη ισορροπίας των φύλων

– διευκόλυνση των συνεργειών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

 

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες: https://horizoneurope.gr/

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να συμμετάσχετε σε προσεχείς ή να παρακολουθήσετε καταγεγραμμένες προηγούμενες ενημερωτικές ημερίδες σχετικές με τον Ορίζοντα Ευρώπη που έχουν διοργανωθεί από τον επίσημο ευρωπαϊκό φορέα  :

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days_el

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε υλικό διαδικτυακών ενημερωτικών εκδηλώσεων του εθνικού σημείου επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη:

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών σημείων επαφής επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Εθνικά σημεία επαφής

 

Η παρακάτω σελίδα περιλαμβάνει:

  • Νομοθεσία
  • Έγγραφα προσκλήσεων
  • Συμβάσεις και Συμφωνίες
  • Οδηγίες και Καθοδήγηση
  • Πρότυπα και φόρμες
  • Πύλη χρηματοδότησης και προσφορών

που αφορούν όχι μόνο τον Ορίζοντα Ευρώπη αλλά και κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε.

Σχετικός σύνδεσμος

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση