Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ), πιο γνωστή ως Interreg, είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής και παρέχει ένα πλαίσιο για την υλοποίηση κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διαφορετικά κράτη μέλη. Ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) είναι να προωθήσει μια αρμονική οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της. 

Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή.

Επισημαίνεται ότι παρακάτω παρέχονται σύνδεσμοι μόνο για τα προγράμματα στα οποία μπορεί να συμμετάσχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές περιοχές. Τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας της Ελλάδας με γειτνιάζουσες χώρες είναι:

 

Τα πολυμερή Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν Περιφέρειες της χώρας μας, είναι τα εξής:

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας διαχειρίζονται και παρακολουθούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ιστότοπος Διαχειριστικής Αρχής

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση