Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ερευνητή με αντικείμενο τη συμμετοχή του στα παρακάτω: 1. Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ1) 2. Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ2) 3. Υποστήριξη, Απεικόνιση και Αποτίμηση Μεθόδων Ανίχνευσης (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ3) 4. Ενοποίηση Συστημάτων και Προγραμματισμός ΜΕΑ (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ4) Πειράματα Επίδειξης και Αποτίμηση Αποτελεσμάτων (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ5), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «sMart fArming with dRoneS-MARS» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 21/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα έως 20/06/2020 στο πλαίσιο του έργου «CLIMATREE – Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα» (κωδ. Έργου 80114) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Ραφαέλλα – Ελένη Σωτηροπούλου – Αρ. Πρόσκλησης 20/2019

20_2019_prosklisi

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση» με κωδικό έργου 80358 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Σωτηρία Τριαντάρη, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 19/2019

prosklisi_19_2019_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα  Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μηνά Δασυγένη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 18/2019

18_2019_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο το σχεδιασμό, περιγραφή, παρουσίαση, ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, μεθοδολογίας ανάπτυξης της προτεινόμενης πλατφόρμας (Ενότητα εργασίας ΕΕ2) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ MΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, DRONE INNOVATION IN SAFFRON AGRICULTURE SURVEILLANCE (DIAS) – Saffron Drones», κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04873, MIS 5030875 και εσωτερικό κωδικό 80326, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 17/2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη – ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαιδευτικό ρομπότ με συναισθηματική νοημοσύνη» – EI-EDUROBOT, με κωδικό έργου 80396 και Κωδικό πράξης: ΔΕΡ5-0019433, το οποίο εντάσσεται στη δράση 1.b.1.2-a2 «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχέδιων Ερευνάς Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 ‘‘Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών’’», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 16-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε έναν/μία μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο του έργου “Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης“ με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01894 και MIS 5030179, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ.πρόσκλησης 15/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε έναν/μία μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης», ASVaCS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01740 και MIS 5030178, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 2 εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SAVE RURAL RETAIL – SARURE», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 95% και από Εθνικούς Πόρους 5%, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπακούρο, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ για συνολικό διάστημα 12 μηνών, και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των ποσών – Αρ.Πρόσκλησης 13/2019

prosklisi_13_2019_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού- Διαμεσολάβηση», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σωτηρία Τριαντάρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ  για συνολικό διάστημα επτά (7) μηνών – Αρ. πρόσκλησης 12/2019

prosklisi_12_2019_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση