Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών – μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» – Αρ. Πρόσκλησης 09-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (NOx) και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου» – Αρ. Πρόσκλησης 08/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» – Αρ. Πρόσκλησης 07-2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» – Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ – Αρ. Πρόσκλησης 06/2004

Σύναψη συμβάσεων έργου διάρκειας δέκα πέντε (15) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης: 1. με τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο σύμβασης “ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» – Αρ. Πρόσκλησης 05-2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» – Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ – Αρ. Πρόσκλησης 04/2004

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος No 2515/24-03-2014 (Προμήθεια Λογισμικού)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την Α) την ενημέρωση και ανανέωση των υπαρχουσών μόνιμων αδειών λογισμικού ANSYS (Academic Research CFD και Academic Research HPC)...   Περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» – Αρ. Διακ. 03/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου “Promotion of residual forestry biomass in the Mediterrenean basin-PROFORBIOMED- MED Programme” – Αρ. Πρόσκλησης 02/2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την προβολή-δημοσιότητα του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΚΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου “Προηγμένα υλικά για δέσμευση υδραργύρου (Advanced materials for mercury capture)”- Αρ. πρόσκλησης 01/2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ & περιφερειακών συσκευών – επανάληψη στο ορθό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ & περιφερειακών συσκευών – επανάληψη στο ορθό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ & περιφερειακών συσκευών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ & περιφερειακών συσκευών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης (χαρτί Α4 & κλασέρ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης (χαρτί Α4 & κλασέρ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης: «Ηράκλειτος ΙΙ-Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – Αρ. Πρόσκλησης 21/2013

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση