Προκηρύξεις

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Συμμετοχή στη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου και στη σύνταξη αναφορών οικονομικού αντικειμένου», για χρονικό διάστημα έως 20.06.2020 , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CLIMATREE – Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα», με κωδικό 80114, Ε.Υ κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη – Αρ. πρόσκλησης 20/2019

338_4.3.4_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ Επιλογή Εξωτ συνεργ_80114_20_2019 signed

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, οργάνωση διδακτικών και ερευνητικών εργασιών, τήρηση και ενημέρωση του υλικού του έργου», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση» με κωδικό έργου 80358, Δ/ντρια κ. Τριαντάρη Σωτηρία -Αρ. Πρόσκλησης 19/2019

epilogi_19_signed

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (mobile app) και φορητές συσκευές για τη νόσο Αλτσχάιμερ,  2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας διαδικτυακών ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τη νόσο Αλτσχάιμερ, 3. Δημιουργία εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα,  (τα παραπάνω ανήκουν στις ενότητες εργασίας Ο2, Ο3, Ο4)», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα  Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, με κωδικό 80376 – Αρ. πρόσκλησης 18/2019

epilogi_18_2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ και του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ με τίτλο ”Δημιουργική Γραφή”, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για συνολικό διάστημα επτά (7) μηνών – Αρ. Πρόσκλησης 29/2019

prosklisi_29_signed

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4229/23-4-2019

Πρακτικό επιτροπής ερευνών Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Μονάδα Οικονομικής...   Περισσότερα

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CLIMATREE – Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Αρ. Πρόσκλησης 20/2019

anakoinosi_20_2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 18/2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

80376_anakoinosi_14Jun2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 19/2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση”»

anakoinosi_19_2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τριων (3) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Health and Environment – wide Associations based on Large population Surveys – HEALS: MF 2016-2017», που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπάρτζη, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 28

prosklisi_28_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του προγράμματος (ήτοι 22/03/2020) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Επιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for existing ventures – ACCEL), με κωδικό 80306, σε Διασυνοριακό Περιφερειακό Επίπεδο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ (2014-2020)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπακούρο, Καθηγητή του Τμήματος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ  – Αρ. πρόσκλησης 27

prosklisi_27_signed

Έγκριση οριστικής κατάταξης για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με αντικείμενο «1. Οπτική Ανάλυση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών συστημάτων στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1 (Θεωρητική ανάλυση των ΗΘΣ). 2. Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 2 (Κατασκευή και πειραματική μελέτη των ΗΘΣ). 3. Περιβαλλοντική Ανάλυση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 3 (Περιβαλλοντική και οικονομοτεχνική ανάλυση των ΗΘΣ)», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.400,00€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης», ASVaCS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01740 και MIS 5030178, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 14/2019

Έγκριση οριστικής κατάταξης για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με αντικείμενο «Τη σύνθεση, χαρακτηρισμό και αξιολόγηση της ενεργότητας και σταθερότητας προηγμένων καταλυτικών και ηλεκτροκαταλυτικών υλικών για την ενεργειακή αξιοποίηση πρωτογενών ή/και επεξεργασμένων στερεών καυσίμων», για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 15.600,00€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01894 και MIS 5030179, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 15/2019

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3014/05-04-2019

Πρακτικό επιτροπής ερευνών Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Μονάδα Οικονομικής...   Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Λειτουργίας Ιδρύματος από κρατήσεις ΠΜΣ» (κωδικός έργου 80294),  με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΔΜ για συνολικό διάστημα έως τις 31.12.2020 με δυνατότητα ανανέωσης – Αρ. Πρόσκλησης 24

prosklisi_24_2019_signed

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Δημόσιων Σχέσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 23

80226_23_prosklisi_signed

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση