Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε Υποψήφιο/α Διδάκτορα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-05393 και MIS 5030223, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 26/2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SDN-microSENSE», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-πρόγραμμα Horizon 2020 – αρ. πρόσκλησης 25/2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών) ΕΛΚΕ ΠΔΜ» με κωδικό έργου 52019 και επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη, για την επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών 

52019_prosklisi_22_2019 signed (1)

Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Υποστήριξη στην τηλεκπαίδευση του προγράμματος και στη συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού- Διαμεσολάβηση» με κωδικό 80358 και Δ/ντρια την κ. Τριαντάρη Σωτηρία – Αρ. πρόσκλησης 12/2019

80358_oristikos_pinakas_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών) ΕΛΚΕ ΠΔΜ» με κωδικό έργου 52019 και επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη, για την επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών 

prosklisi_22_2019_signed

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4149/22-4-2019

Πρακτικό επιτροπής ερευνών Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Μονάδα Οικονομικής...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ερευνητή με αντικείμενο τη συμμετοχή του στα παρακάτω: 1. Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ1) 2. Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ2) 3. Υποστήριξη, Απεικόνιση και Αποτίμηση Μεθόδων Ανίχνευσης (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ3) 4. Ενοποίηση Συστημάτων και Προγραμματισμός ΜΕΑ (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ4) Πειράματα Επίδειξης και Αποτίμηση Αποτελεσμάτων (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ5), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «sMart fArming with dRoneS-MARS» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04759 και MIS 5031689, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους – αρ. πρόσκλησης 21/2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών με αντικείμενο ΘΕΣΗ Α. Διαχειριστική υποστήριξη του έργου, συντονιστή της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων (αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, συλλογή καλών πρακτικών,  ανάπτυξη σχεδίων δράσεων και περιφερειακών πολιτικών), καθώς και παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “SARURE: Save Rural Retail, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, και με αντικείμενο ΘΕΣΗ Β. Υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσιότητας καθώς και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Τεχνική υποστήριξη – Υπεύθυνος καταχώρησης και διαχείρισης δεδομένων καθώς και ηλεκτρονικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “SARURE: Save Rural Retail, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SARURE: Save Rural Retail με κωδικό 80392 και Ε.Υ. τον κ. Μπακούρο Ιωάννη – Αρ. πρόσκλησης 13/2019

335_6.2.2_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Επιλογή 2 Εξωτ συνεργ_80392_13_2019 signed

Επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών με αντικείμενο ΘΕΣΗ Α. Διαχειριστική υποστήριξη του έργου, συντονιστή της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων (αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, συλλογή καλών πρακτικών,  ανάπτυξη σχεδίων δράσεων και περιφερειακών πολιτικών), καθώς και παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “SARURE: Save Rural Retail, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, και με αντικείμενο ΘΕΣΗ Β. Υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσιότητας καθώς και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Τεχνική υποστήριξη – Υπεύθυνος καταχώρησης και διαχείρισης δεδομένων καθώς και ηλεκτρονικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “SARURE: Save Rural Retail, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SARURE: Save Rural Retail με κωδικό 80392 και Ε.Υ. τον κ. Μπακούρο Ιωάννη – Αρ. πρόσκλησης 13/2019

epilogi_13_2019

Χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με αντικείμενο «τη σύνθεση, χαρακτηρισμό και αξιολόγηση της ενεργότητας και σταθερότητας προηγμένων καταλυτικών και ηλεκτροκαταλυτικών υλικών για την ενεργειακή αξιοποίηση πρωτογενών ή/και επεξεργασμένων στερεών καυσίμων», για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 15.600,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01894 και MIS 5030179, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους με κωδικό 80315 και Ε.Υ. τον κ. Μαρνέλλο Γεώργιο. (Αρ. πρόσκλησης 15/2019).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα έως 20/06/2020 στο πλαίσιο του έργου «CLIMATREE – Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα» (κωδ. Έργου 80114) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Ραφαέλλα – Ελένη Σωτηροπούλου – Αρ. Πρόσκλησης 20/2019

20_2019_prosklisi

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση» με κωδικό έργου 80358 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Σωτηρία Τριαντάρη, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 19/2019

prosklisi_19_2019_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα  Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μηνά Δασυγένη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 18/2019

18_2019_signed

Επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Υποστήριξη στην τηλεκπαίδευση του προγράμματος και στη συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων», για συνολικό διάστημα επτά (7) μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού- Διαμεσολάβηση» με κωδικό 80358 και Δ/ντρια την κ. Τριαντάρη Σωτηρία -Αρ. πρόσκλησης 12/2019

80358_epilogi_signed

Χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με αντικείμενο «1. Οπτική Ανάλυση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών συστημάτων στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1 (Θεωρητική ανάλυση των ΗΘΣ). 2. Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 2 (Κατασκευή και πειραματική μελέτη των ΗΘΣ). 3. Περιβαλλοντική Ανάλυση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 3 (Περιβαλλοντική και οικονομοτεχνική ανάλυση των ΗΘΣ)», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης», ASVaCS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01740 και MIS 5030178, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους (εσ. κωδικό 80311 και Ε.Υ. τον κ. Τουρλιδάκη Αντώνιο). (Αρ. πρόσκλησης 14/2019).

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση