Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Eco-Innovation: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 06/09/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
19/06/2012
Πρόγραμμα
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013 (CIP)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τρόφιμα[:en]Victuals
[:el]Υλικά[:en]Materials
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
34.830.000 €

Πρόσκληση για την εκπόνηση μελετών για το 2013 από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 28/06/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
14/06/2012
Πρόγραμμα
«Επιστημονικές Μελέτες»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Επιστήμες της ζωής[:en]Life Sciences
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
Αρμόδιος Φορέας
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
12.000€

Πρόγραμμα ESPON 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 13/06/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
07/06/2012
Πρόγραμμα
Πρόγραμμα ESPON 2013
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
Αθροιστικά 598.000 EUR

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση