Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SME Go Global Networks» – του προγράμματος SMART+ INTERREG IVC

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του υποέργου «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του υποέργου «Ολοκλήρωση Διαδικτυακού Τόπου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» της πράξης «Συμπλήρωση Ψηφιακών Υπηρεσιών...   Περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 23/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 23/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 28/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια αερίων, μιγμάτων και υλικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της πράξης «Ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του του Υποέργου: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με τα παραδοτέα του έργου, προετοιμασία αναφορών και...   Περισσότερα

Ορθή Επανάληψη – Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Ορθή Επανάληψη – Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 13.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπό προμήθεια αγαθών, με αντικείμενο προμήθεια Ηλεκτρονικού...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 47.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού, για την υλοποίηση της πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση