Προσκλήσεις Προγραμμάτων

“Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 13/06/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
30/05/2013
Πρόγραμμα
"Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013"
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία[:en]Agriculture, Fisheries, Livestock
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Τρόφιμα[:en]Victuals
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
29.000.000,00 €

“Διμερείς – Πολυμερείς και Περιφερειακές Συνεργασίες ” Διμερής Συνεργασία “Ελλάδας- Γερμανίας 2013-2015”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 05/06/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
27/05/2013
Πρόγραμμα
Διμερείς - Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες " Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας 2013-2015"
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες[:en]Nanotechnology - Nanoscience
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
5.000.000,00 €

Δημόσια Πρόσκληση – Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση – Επιστημονικές Μελέτες 2014

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 27/06/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
27/05/2013
Πρόγραμμα
Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση - Επιστημονικές Μελέτες 2014
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
12.000€ ανά μελέτη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ΑΠΕ και ΟΧΕ στο Δήμο Αμυνταίου

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 14/06/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
23/05/2013
Πρόγραμμα
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ΑΠΕ και ΟΧΕ στο Δήμο Αμυνταίου
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Δήμο Αμυνταίου
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
1.000.000,00 €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση