Προκηρύξεις

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσια του έργου Efficient conversion of coal to electricity – Direct Coal Fuel Cells – DCFC

Κατηγορία 1: Αέρια αντιδρώντα μίγματα, Φιάλες, Μανοεκτονωτές Κατηγορία 2: Υλικά αναλώσιμα για σύνθεση και χαρακτηρισμό των υλικών Κατηγορία 3: Αναλώσιμα για την διεξαγωγή ηλεκτροχημικών...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου “Promotion of residual forestry biomass in the Mediterrenean basin-PROFORBIOMED- MED Programme” – Αρ. Πρόσκλησης 11-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσια του έργου Efficient conversion of coal to electricity – Direct Coal Fuel Cells – DCFC – επανάληψη στο ορθό

Κατηγορία 1: Αέρια αντιδρώντα μίγματα, Φιάλες, Μανοεκτονωτές Κατηγορία 2: Υλικά αναλώσιμα για σύνθεση και χαρακτηρισμό των υλικών Κατηγορία 3: Αναλώσιμα για την διεξαγωγή ηλεκτροχημικών...   Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσια του έργου Efficient conversion of coal to electricity – Direct Coal Fuel Cells – DCFC

Κατηγορία 1: Αέρια αντιδρώντα μίγματα, Φιάλες, Μανοεκτονωτές Κατηγορία 2: Υλικά αναλώσιμα για σύνθεση και χαρακτηρισμό των υλικών Κατηγορία 3: Αναλώσιμα για την διεξαγωγή ηλεκτροχημικών...   Περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλωσίμων στο πλαίσιο της πράξης “ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (NOx) και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου” – Αρ. Διακ. 10/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών – μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» – Αρ. Πρόσκλησης 09-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (NOx) και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου» – Αρ. Πρόσκλησης 08/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» – Αρ. Πρόσκλησης 07-2014

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση