Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Σχέδια για τη στήριξη των δραστηριοτήτων για την αποφυγή διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 07/07/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
26/05/2015
Πρόγραμμα
RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME (2014-2020)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL JUSTICE
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
3.450.000 €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση