Προσκλήσεις Προγραμμάτων

PRIMA – Δημοσίευση Διεθνών και Διακρατικών προκηρύξεων έτους 2018 – «Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 17/04/2018
Ημερομηνία Δημοσίευσης
26/02/2018
Πρόγραμμα
PRIMA MED
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία[:en]Agriculture, Fisheries, Livestock
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τρόφιμα[:en]Victuals
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
48,3 εκ. Ευρώ

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση